Show simple item record

dc.contributor.authorHolm, Ingrid-Marie Angvik
dc.date.accessioned2023-06-29T23:52:37Z
dc.date.available2023-06-29T23:52:37Z
dc.date.issued2023-06-23
dc.date.submitted2023-06-29T22:02:14Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3074605
dc.description.abstractVeganisme er en voksende sosial bevegelse, kjennetegnet av at veganere avstår fra å utnytte dyr som mat og råvare. Veganere spiser ikke animalsk mat, og unngår i stor grad å bruke dyreprodukter som ull og skinn, samt sminke eller andre produkter som er testet i dyreeksperimenter. Denne masteroppgaven utforsker veganisme i lys av sosiologiske teorier om sosiale bevegelser, fellesskap og internalisering, og religionssosiologisk typologi om tilhørighet med preg av sekt eller kirke. Problemstillingen for avhandlingen er: "Hvorfor velger veganere å leve vegansk, og hvordan påvirker dette valget deres sosiale liv?" Gjennom et kvalitativt forskningsdesign og intervjuer med veganere belyser teksten følgende forskningsspørsmål: 1) Hvordan begrunner veganere sitt valg om å leve vegansk? 2) Hvilke kjennetegn definerer veganismen som et livspolitisk fellesskap? 3) Hvordan opplever veganere de sosiale ulemper og omkostningene ved å velge veganisme? Studien viser at veganere begrunner sitt valg om å leve vegansk ved å vise til sentrale livspolitiske tematikker i det refleksive samfunnet. Omsorg for klima og miljø, kropp og helse, samt dyrevelferd fremstår som de primære drivkreftene bak deres veganske livsstil, og de ser på sine valg som en nødvendig moralsk konsekvens av den kunnskapen de har tilegnet seg, ofte gjennom sosiale medier og andre alternative informasjonskanaler. Veganerne i denne undersøkelsen tar individuelle vurderinger, ikke alle har jevnlig kontakt med andre veganere. Kunnskap som deles i miljøet og en felles mistillit til tradisjonelle kostholdseksperter og autoriteter i samfunnet spiller en betydelig rolle i deres valg om å leve vegansk. Studien viser at den veganske livsstilen har konsekvenser for deres sosiale liv, ved å vanskeliggjøre deltakelse i tradisjonsbundne familiesammenkomster og andre sosiale sammenhenger hvor det tradisjonelt spises animalsk mat. Veganisme kan i slike sammenhenger ikke skjules, og informantene opplever at de derved tvinges til å begrunne og argumentere for sine meninger, noe som kan føles utfordrende og føre til at de unngår visse sosiale sammenhenger. Samtidig innebærer disse sosiale spenningene at veganere blir svært bevisste på sine valg og de moralske begrunnelsene for dem. Dette gjør at veganisme skaper sterk identitet, en opplevelse av samhørighet, utenforskap og kompromissløshet som også kjennetegner religiøse fellesskap av sekttype. Antall ord i hovedteksten: 29084
dc.description.abstractAbstract Veganism is a growing social movement characterized by abstention from use of animals, as nutrients or raw materials. Vegans do not eat any animal products, and largely avoid using animal products such as wool or leather, or products tested in animal experiments. This master’s thesis explores veganism in light of sociologic theories about social movements, community and internalization, and characteristics of religious communities. The research problem for the thesis is: "Why do vegans choose to live vegan, and how does this choice impact their social lives?" Through a qualitative research design and interviews with vegans, the text sheds light on the following research questions: 1) How do vegans justify their choice to live vegan? 2) What characteristics define veganism as a life-political community? 3) How do vegans experience the social disadvantages and costs of choosing veganism? The study reveals that vegans justify their choice by referring to central life-political themes in the reflexive society. Care for climate and environment, body and health, as well as for animal welfare, are primary motivators for a vegan lifestyle, and the informants view their choice as a necessary moral consequence of knowledge gained through social media and other sources of information. The vegans in this study are motivated by individual considerations, and not all of them are in regular contact with other vegans. Knowledge shared in this extended community, and a shared distrust of traditional nutrition experts and social authorities impact on their decision to live vegan. The study demonstrates that the vegan lifestyle has consequences for their social life, by making it difficult to participate in traditional family gatherings and anther social events where animal food is consumed. Veganism is difficult to conceal, which may lead vegans to avoid certain social settings. These tensions also entail that vegans become very conscious of their choices and the moral underpinnings of these. Thus veganism leads to the development of a strong social identity, a sense of community with other vegans, and an experience of communion, outsiderness, and an uncompromising attitude that also characterizes religious communities of the sect type.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectsosial bevegelse
dc.subjectlivspolitikk
dc.subjectinternalisering
dc.subjectrefleksiv
dc.subjectfundamentalistisk
dc.subjectveganer
dc.subjectnettverk
dc.subjectgrenser
dc.subjectkirke-sekt typologi
dc.subjectstruktur
dc.subjectinkluderende
dc.subjectmedlemskap
dc.subjectdiett
dc.subjecthandlinger
dc.subjectekskluderende
dc.subjectlivsstil
dc.subjectindivid
dc.subjectsamfunn
dc.subjectNøkkelord: Veganersamfunnet
dc.subjectpraksis
dc.subjectnyere sosial bevegelse
dc.subjectfellesskap
dc.subjecttilknytning
dc.subjectveganisme
dc.titleIkke bare maten - veganisme som idefellesskap og hverdagspraksis
dc.title.alternativeNot only the food - veganism as an ideological community and everyday practice
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2023-06-29T22:02:14Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgaven
dc.description.localcodeSOS360
dc.description.localcodeMASV-SOS
dc.subject.nus732106
fs.subjectcodeSOS360
fs.unitcode15-11-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record