Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFuller, Jessica Leyla
dc.date.accessioned2023-11-28T08:49:54Z
dc.date.available2023-11-28T08:49:54Z
dc.date.issued2023-12-01
dc.date.submitted2023-11-20T12:29:24.008Z
dc.identifiercontainer/12/ff/be/b3/12ffbeb3-df07-4d96-bf8e-f459777dc378
dc.identifier.isbn9788230852736
dc.identifier.isbn9788230840740
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3104912
dc.description.abstractI 2015 lanserte FN «2030 Agenda for Sustainable Development» med et unikt og ambisiøst rammeverk for global bærekraft som inkluderer 17 bærekraftsmål (SDG). Siden den gang har mange ledere over hele verden på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå fortsatt å kjempe med utfordringen å lokalisere bærekraft. Hvordan går vi fra globalt til lokalt nivå? Til tross for mangfoldet av internasjonale retningslinjer for selve bærekraftsmålene, utdyper ikke litteraturen hvordan bærekraftsmålene kan implementeres på nasjonalt nivå, eller hvordan de kan integreres gjennom regionale og lokale styringsnivåer. Dette er en utfordring for FN-medlemmer, inkludert i Norge, som må forene sin bærekraftspolitikk med den globale agendaen. I denne doktorgraden har jeg undersøkt hvordan jeg kan lokalisere bærekraftsmålene i en kommune i Nord-Norge på måter som er legitime, fremtredende og troverdige og som kan føre til sosiale transformasjoner for global bærekraft og bærekraftig utvikling for fremtidige generasjoners velstand og velferd. Integrering og operasjonalisering av bærekraftsmålene via bærekraftig utviklingspolitikk er avgjørende for å nå målene og videre for å kunne implementere langsiktige bærekraftstransformasjoner. Slik operasjonalisering bør ta form av en lokaliseringsprosess som forankrer bærekraftmålene til kontekst på grasrotsnivå og integrerer behovene, prioriteringene og verdiene til individer i lokalsamfunnene (som må følge retningslinjene). For å oppnå dette, foreslår jeg en vei for å muliggjøre transformativ endring for bærekraft som overskrider individ, kultur, teknologi, politikk og det naturlige miljøet til sosial-økologiske systemer. Gjennom doktorgradsavhandlingen utforsket jeg denne SDG-lokaliseringsprosessen ved å bruke en transdisiplinær tilnærming til bærekraftsstudier som bygger på prinsipper for post-normal vitenskap og de «Tre Sfærene for Transformasjon» for bærekraft. Jeg brukte etablerte forskningsmetoder og analytiske rammeverk fra samfunnsvitenskapene (Social Network Analysis og Q-methodology) for å undersøke hvordan SDGene kunne forankres i en lokal kontekst og tilpasses lokale behov. Samtidig tilstrebet jeg å oppnå integritet og relevans for det globale målet om bærekraftig utvikling. Tre hovedspørsmål for å utforske denne SDG-lokaliseringsprosessen ble utviklet: (1) Hvordan kan kunnskap og informasjon spores innenfor en multi-sektor og mega-organisatorisk institusjon?; (2) Hva er den lokale diskursen om bærekraftig kystutvikling i Nord-Norge og hvordan informerer eller legger denne kunnskapen til rette for SDG-lokalisering?; og (3) Hvordan illustrerer SDG-lokaliseringsprosessen «fractal agency» for sosial transformasjon? I avhandlingen demonstrerer jeg først at den strukturelle og sosiale kompleksiteten til et institusjonelt nettverk påvirker deling av kunnskap og informasjon. Imidlertid danner de individuelle menneskelige forbindelsene og felles mål innenfor dette nettverket grunnlaget for institusjonell sammenheng, funksjonalitet og effektivitet. Jeg har også belyst de individuelle perspektivene på bærekraftig kystutvikling slik de kommer til uttrykk i Andøy kommune og vist hvordan felles perspektiver som kommer frem fra lokalsamfunnet kan tjene som utgangspunkt for flersektorielt samarbeid og diskusjon. Til slutt konkluderer jeg med at for å sikre at SDG-lokaliseringsprosessen muliggjør sosiale transformasjoner for bærekraft, må individuell kapasitet aktiveres og oppmuntres gjennom deltakende prosesser og interessentengasjement som styrker sosial «agency» på måter som er selvopprettholdende og overskrider lokal, regional og nasjonal kontekster. Bærekraftsmålene og bærekraftig utviklingspolitikk er komplekse. De må stimulere transformativ endring på tvers av politiske, praktiske og personlige sfærer ved å være forankret i universelle verdier som gjelder for alle mennesker. Jeg presenterer en SDG-lokaliseringsprosess basert på prinsipper om vitenskapelig kvalitet og troverdighet, myndighetslegitimitet og gjenspeiling av lokale og nasjonale behov. Denne unike tilnærmingen gir en ansvarlig, innovativ og pålitelig vei videre for integrering av de globale målene for bærekraft i lokalsamfunnene.en_US
dc.description.abstractIn 2015, the United Nations launched the “2030 Agenda for Sustainable Development” with a unique and ambitious framework for global sustainability that includes a framework of the 17 Sustainable Development Goals (SDGs). Since then, many leaders worldwide at the community, regional and national levels continue to grapple with the challenge of localizing sustainability. How do we go from global to local? Despite the variety of international guidelines on the SDGs themselves, the literature does not elaborate on how the SDGs should be implemented at the national level nor how they should be integrated through regional and local levels of governance. This is a challenge for United Nations members, including Norway, that must reconcile their sustainability policies to the global agenda. In this PhD, I have examined how the SDGs can be localized in the case study area in northern coastal Norway in ways that are legitimate, salient, and credible, leading to social transformations for global sustainability and sustainable development for the prosperity and wellbeing of future generations. The integration and operationalization of the SDGs via sustainable development policy is crucial for the achievement of the goals and for long-term sustainability transformations. Such operationalization should take the form of a localization process that anchors the SDGs to on-the-ground contexts and integrates the needs, priorities, and values of individuals in the local communities who must abide by the policies. Through this PhD thesis, I explored this SDG localization process using a transdisciplinary approach to sustainability studies that drew on principles of Post-Normal Science and made use of the Three Spheres of Transformation for Sustainability framework. I applied established research methods and analytical frameworks from the social sciences (Social Network Analysis and Q-methodology) to investigate how the SDGs could be anchored to a local context and adapted to local needs, while maintaining integrity and relevance to the global aim of sustainable development worldwide. Three main questions emerged to explore the SDG localization process: (1) How can knowledge and information be tracked within a multi-sector and mega-organizational institution?; (2) What is the local discourse on sustainable coastal development in northern coastal Norway and how does this knowledge inform or facilitate SDG localization?; and (3) How does the SDG localization process illustrate fractal agency for social transformation? Through this thesis I first demonstrate that the structural and social complexity of an institutional network affects the sharing of knowledge and information. However, the individual human connections and shared goals within that network form the basis for institutional coherence, functionality, efficiency, and effectiveness. I have also highlighted the individual perspectives on sustainable coastal development for the local case in northern Norway of Andøy Municipality and showed how shared perspectives that emerge from the local community can serve as a starting point for multi-sectoral cooperation and discussion. Finally, I conclude that to assure that the SDG localization process enables social transformations for sustainability, individual capacity must be activated and encouraged through participatory processes and stakeholder engagement that empowers social agency in ways that are self-sustaining and transcend scales. The SDGs, and sustainable development policies, are complex. They must stimulate transformative change across political, practical, and personal spheres by being rooted in universal values. I put forward an SDG localization process founded on principles of scientific quality and credibility, government legitimacy, and reflective of local and national needs. This unique approach provides a responsible, innovative, and trusted way forward for the integration of the global goals for sustainability into local society.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.relation.haspartPaper I: Fuller, J. L., Strehlow, H. V., Schmidt, J. O., Bodin, Ö., & Dankel, D. J. (2023). Tracking integrated ecosystem assessments in the ICES network: a social network analysis of the ICES expert groups. ICES Journal of Marine Science, 80(2), 282-294. The article is available at: <a href="https://hdl.handle.net/11250/3078504" target="blank">https://hdl.handle.net/11250/3078504</a>en_US
dc.relation.haspartPaper II: Fuller, J. L., van Putten, I., Kraan, M., Bjørkan, M., & Dankel, D. J. (2023). “Sustainability is not a vegan coffee shop.” Eliciting citizen attitudes and perspectives to localize the UN sustainable development goals. Journal of Environmental Planning and Management, 1-22. The article is available in the thesis. The article is also available at: <a href="https://doi.org/10.1080/09640568.2023.2223761" target="blank">https://doi.org/10.1080/09640568.2023.2223761</a>en_US
dc.relation.haspartPaper III: Fuller, J. L., Bjørkan, M., Iversen, L., Aarflot, J. M., & Dankel, D. J. (2023). Ethical approaches for engaging extended peer communities: insight into responsible workshopping with citizens. Full text not available in BORA.en_US
dc.rightsIn copyright
dc.rights.urihttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/
dc.titleLocalizing the United Nations Sustainable Development Goals in northern Norway: Transdisciplinary approaches for sustainable coastal developmenten_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.date.updated2023-11-20T12:29:24.008Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.contributor.orcid0000-0001-5991-3670
dc.description.degreeDoktorgradsavhandling
fs.unitcode12-60-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel