• Utviklingen i levekår for mottakere av sykepenger og uførepensjon 

      Mildal, Kathrine Diserud (Master thesis, 2019-06-18)
      Målet for oppgaven er å studere levekårene til mottakere av de helserelaterte trygdeytelsene sykepenger og uførepensjon, og undersøke hvordan levekårsforskjellene mellom trygdede og ikke-trygdede utvikler seg. Som mål på ...