Show simple item record

dc.contributor.authorKrakhellen, Anita
dc.date.accessioned2015-12-17T10:30:43Z
dc.date.available2015-12-17T10:30:43Z
dc.date.issued2015-11-19
dc.date.submitted2015-11-19eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/10768
dc.description.abstractHausten 2006 såg læreplanreforma Kunnskapsløftet dagens lys, og med den også tanken om fem grunnleggjande ferdigheiter. Lesing, skriving, rekning, munnleg og IKT skulle no integrerast som ein berebjelke i alle fag, frå grunnskule til vidaregåande steg. I etterkant av innføringa vart det gjennomført fleire ulike forskingsarbeid der det mellom anna vart sett søkelys på implementeringa av desse grunnleggjande ferdigheitene. Dei fleste rapportane er heller samstemde i sine dystre konklusjonar; dei grunnleggjande ferdigheitene hadde ikkje blitt implementert i praksis slik intensjonen i læreplanen var (Dale mfl.2009, Hodgson mfl.2010, Aasen mfl. 2012). I denne masteroppgåva blir det sett eit nytt søkelys på éin av desse grunnleggjande ferdigheitene, med følgjande problemstilling: I kva grad er lærarar i den vidaregåande skulen leselærarar? Denne problemstillinga blir konkretisert gjennom følgjande fire forskingsspørsmål: - Korleis forstår og fortolkar lærarane læreplanens mandat som leselærar? - Kva haldingar har lærarane til læreplanens mandat som leselærar? - Korleis har mandatet som leselærar endra lærarane sin undervisningspraksis? - Er det nokon samanheng mellom lærarens kjønn, undervisningsfag, utdanningsbakgrunn og års undervisningspraksis og korleis læraren fortolkar, tenker om og utøver sitt leselærarmandat? Det teoretiske bakteppet for å finne svar på desse spørsmåla består av leseteori, læreplan - og implementeringsteori og teori og forsking knytt til innføringa av Kunnskapsløftet 06. Den empiriske tilnærminga er ei form for blanda design. Hovudempiren er frå ei spørjegransking blant 105 lærarar i den vidaregåande skulen. I etterkant av denne spørjegranskinga er det også gjennomført eit fokusgruppeintervju med fem lærarar, der føremålet var å diskutere og reflektere rundt nokre av dei hovudfunna som kom fram gjennom spørjegranskinga. Samla sett skal dette datamaterialet derfor både kunne seie noko om samanhengar og trendar, i tillegg til at det vil freiste å forstå og forklare desse samanhengane. Eitt av dei tydelegaste funna er at det rår ei tidvis uklar omgrepsforståing blant informantane, både når det gjeld leseomgrepet og omgrepa lesing som grunnleggjande ferdigheit og leseopplæring. Dette fører også til at sjølve leselærarmandatet blir oppfatta uklart. Vidare ser det ut til at omgrepsforvirringa også påverkar haldninga informantane har til lesing som grunnleggjande ferdigheit. Dei fleste er i utgangspunktet positive til at lesing er viktig i alle fag, men dei blir gradvis mindre positive jo meir direkte det går på deira eiga rolle som leselærar. Når dei ikkje heilt tydeleg ser sitt eige ansvar, utøver dei heller ikkje leselærarmandatet i praksis. Undersøkingane har også vist signifikante funn når det gjeld leselærarmandatet og dei fire uavhengige variablane kjønn, undervisningsfag, utdanningsbakgrunn og tal på års undervisningspraksis. Tydelegast er samanhengen når det gjeld undervisningsfag, der språklærarane både har ei klarare omgrepsforståing, viser meir positive haldningar og utøver leselærarmandatet meir i praksis enn realfag- og yrkesfaglærarane. I tillegg er det ein trend at kvinnene i større grad enn mennene er positive til leselærarmandatet, men at dei likevel ikkje utøver det i større grad i praksis. Når det gjeld utdanningsbakgrunn, skil dei med allmennlærarutdanning seg klart ut både gjennom å vise meir positive haldningar og gjennom å utøve...en_US
dc.description.abstractIn the autumn of 2006 the Curriculum Reform Kunnskapsløftet was born, and with it the idea of five basic skills. Reading, writing, mathematics, oral presentation and data skills would serve as a mainstay in all subjects, from elementary school until high school. Following the introduction of the reform, several different studies set focus on the implementation of these basic skills. Most of the reports came to rather gloomy conclusions: The basic skills had not been implemented into practice in the way the curriculum reform had intended (Dale et. al 2009, Hodgson et. al 2010 and Aasen et. al 2012). In this study I will once again set focus on one of these basic skills, with the main issue: To what extent are teachers in high school reading tutors? This main issue will be concretized through four research questions: - How do teachers understand and interpret the curriculum's mandate as reading tutor? - Which attitudes do teachers have towards the curriculum's mandate as reading tutor? - How has the mandate as reading tutor changed the teachers teaching practice? - Is there any correlation between teacher`s gender, teaching subjects, educational background and years of teaching practice and the way they interpret, think about and exercise their mandate as reading tutors? The theoretical backdrop to finding answers to these questions consists of theory theming reading, curriculum implementation and the introduction of Kunnskapsløftet 06. The empirical approach is through a mixed method design. The main empiricism comes from a survey among 105 teachers in high school. After the survey, a focus group interview with five teachers has been held. The main aim was to discuss and reflect upon some of the main findings from the survey. Altogether, this data material would be able to say something about correlations and trends, in addition to trying to understand and explain these exact correlations. One of the most distinct findings in this study is that among the informants there exists a relatively great confusion when it comes to concepts such as reading, reading as a basic skill and reading tutoring. This also causes a vague understanding of the mandate as reading tutor. Further, it appears that this conceptual confusion also affects the attitudes that the informants have towards reading as a basic skill. Most of them are positive towards the idea that reading is important in all subjects, but they are gradually less positive the more directly it concerns their own role and responsibility as a reading tutor. When they do not see their own responsibility clearly, they do not exercise the mandate in practice. The study has also shown some significant findings conserving the mandate as reading tutor and the four independent variables gender, teaching subject, educational background and years of teaching practice. Most clear is the correlation when it comes to teaching subject, where the language teachers have a more clear understanding of the concept, show more positive attitudes and exercise their mandate as a reading teacher to a greater extent than the science teachers. In addition, there is a clear trend that women are largely more positive to the mandate as teachers of reading than men, but they are still not practicing it to a larger degree. When it comes to educational background, the teachers with a traditional teacher education, stand out, both by showing attitudes that are more positive and by practicing the mandate as reading tutor more than those with other educational backgrounds. Years of teaching practice does not, on the other hand, seem to correlate particularly neither to the understanding of, the attitudes against nor to practicing of the mandate as reading tutor.en_US
dc.format.extent2633179 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonnoeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectlesing
dc.subjectlæreplan
dc.subjectundervisning
dc.subjectlærar
dc.subjectnorsk litteratur
dc.subjectnorsk språk
dc.titleVi er alle leselærarar! - eller er vi no eigentleg det?eng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMaster
dc.description.localcodeVID-MAUNOR
dc.description.localcodeNORMAU650
dc.subject.nus711123eng
fs.subjectcodeNORMAU650


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record