Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSchei, Hannah Dagsland
dc.date.accessioned2016-06-06T08:36:23Z
dc.date.available2016-06-06T08:36:23Z
dc.date.issued2016-05-15
dc.date.submitted2016-05-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/12066
dc.description.abstractMasteroppgave i nordisk litteratur Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium Mai 2016 Student: Hannah Dagsland Schei Veileder: Christine Hamm Tittel: "Cowboybukser og Frikadeller. Noe skal det jo stå i bøkene" Undertittel: En undersøkelse av tingenes funksjoner i Hus og Hjem, Rødby-Puttgarden, og Dette burde skrives i nutid I denne masteroppgaven undersøker jeg tre av Helle Helles romaner med blikk på tingens funksjon i dem: Hus og Hjem (1999), Rødby- Puttgarden (2005) og Dette burde skrives i nutid (2011). Jeg har valgt å lese akkurat disse, fordi de gir et representativt innblikk i forfatterskapet som helhet, og fordi jeg da vil kunne si noe om hvordan funksjonen av tingene hos Helle har endret seg over tid. Som også en rekke anmeldelser av romanene i Danmark og Norge har understreket, finnes det tilsynelatende en overflod av ting i Helles tekster. Samtidig oppfattes tingene av de fleste leserne også som nødvendige: De skriver frem egenskaper og væremåten hos romanpersonene, deres relasjoner og situasjon. Personene i Helles tekster er som oftest preget av en manglende drivkraft: De vil at noe skal skje, men denne trangen er gjerne kombinert med en lammende tiltaksløshet. Siden Helle ikke skriver om personenes refleksjoner, og heller ikke lar romanpersonene kommentere hverandres problemer eller utfordringer, er hun derfor sterkt avhengig av deres forhold til ting for å vise frem hva de egentlig føler og tenker. For å forstå karakterene blir beskrivelsen av tingene nødvendig, nettopp på grunn av at romanpersonene ikke klarer å sette ord på sine følelser. Dersom romanpersonene er jeg- fortellere, skildrer de nøkternt hvordan de registrerer omgivelsene, og deriblant tingene, som så avslører hva de egentlig vektlegger og verdsetter. Tingene blir slik til tolkningsnøkler i Helles forfatterskap. Jeg har utforsket tingens funksjon hos Helle Helle ved hjelp av i hovedsak tre teoretikere fra ulike fagfelt: Jeg har benyttet meg av Bourdieu og særlig hans habitusbegrep. Jeg har spurt: Hva forteller tingene om romanpersonenes tilhørighet til ulike sosiale miljøer? Jeg har også latt meg inspirere av Browns tanker om at ting lagrer og fremkaller erindring. Jeg har undersøkt hvordan karakterens følelser, særlig deres forhold til fortiden avsløres gjennom deres relasjon til tingene. Endelig har jeg også undersøkt hva tingene sier om romanpersonenes psykiske situasjon, med utgangspunkt i Kristevas teori. Avhandlingen har resultert i at tingene ikke bare er der for å skape en virkelighetseffekt, i tråd med Roland Barthes, men at de er helt vesentlige for at leseren kan forstå hva som står på spill for romanpersonene, både sosialt og psykisk.en_US
dc.description.abstractMA thesis in Nordic Literature Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies May 2016 Student: Hannah Dagsland Schei Tutor: Christine Hamm Title: Cowboybukser og Frikadeller. Noe skal det jo stå i bøkene" Subtitle/subheading: An examination of/ Analyzing the function of things in Hus og Hjem, Rødby-Puttgarden, og Dette burde skrives i nutid. In the master's thesis I look at three of Helle Helle's novels focusing on the function of things: Hus og hjem (1999), Rødby-Putgarden (2005) og Dette burde skrives i nutid (2011). I have chosen these three novels because they provide a typical insight into the author's literary work as a whole, and I will be able to say something about how the function of things in Helle's literary work has changed over time. As many reviewers of the novels in Norway and Denmark has emphasized, there seems to be an abundance of things in Helle's literary work. At the same time, most readers perceive the things as necessary. They add to the characteristics and behavior of the novels characters, their situations and relations. The people in Helle's novels are for the most part lacking motivation. They want something to happen, but they also suffer from a paralyzing lack of initiative. Since Helle does not write about the characters thoughts, and does not let her characters comment on each other's problems and challenges, she is dependent on their relationship with things to show their feelings and thoughts. We need the things to understand the characters, simply because the characters are unable to express their feelings. If the characters are in a first- person narrative, they tell the story through plain description of the surroundings, and subsequently things, which reveals what they value and appreciate. The things therefore functions as a means of interpreting Helle's literary work. I have explored the function of things in Helle Helle's writing focusing mainly on three main theoreticians with different fields of expertise: I have used Bourdieu and especially his concept of Habitus. I asked the question: What does things say about the characters sense of belonging to different social milieu/circles/environment? Another inspiration is Brown's thoughts that things store and produce recollection. I have explored how the characters emotions, especially their relationship with the past, are exposed through their relationship with things. Lastly, I have looked at what things say about the characters mental state, using Kristeva's theory as a starting point. The thesis has resulted in that things are not there just to create an effect of reality, in keeping with Roland Barthes, but also that they are essential for the reader to understand what is at stake for the novel's characters, both socially and mentally.en_US
dc.format.extent1392920 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectHelle Helleeng
dc.subjecttingteorieng
dc.titleOm cowboybukser og frikadeller. Noe skal det jo stå i bøkene. En undersøkelse av tingenes funksjon i Hus og Hjem (1999), Rødby- Puttgarden (2005) og Dette burde skrives i nutid (2011)eng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMaster i Nordisk språk og litteratur
dc.description.localcodeMAHF-NORD
dc.description.localcodeNOLISP350
dc.subject.nus711123eng
fs.subjectcodeNOLISP350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel