Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLerøy, Susanne Allard
dc.date.accessioned2017-09-05T06:57:18Z
dc.date.available2017-09-05T06:57:18Z
dc.date.issued2017-06-14
dc.date.submitted2017-06-13T22:00:07Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/16546
dc.description.abstractErfaringsbasert masteroppgave i undervisning med fordypning i norsk, NORMAU650 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen Kandidat: Susanne Lerøy Veileder: Eirik Vassenden OPPGAVENS TITTEL: ”DEN ARABISKE PRINS”. Resepsjon av Yahya Hassans dikt i norske lærebøker. En komparativ analyse av lærebøker og offentlig mottakelse. Hovedideen bak denne oppgaven er å undersøke hvordan de norske lærebøkene i videregående skole presenterer Yahya Hassan og hans dikt. Utgangspunktet er et inntrykk jeg har hatt av at lærebøkene styrer lesningen inn mot bestemte forståelser knyttet til mål i læreplanen. Et av mine spørsmål er derfor å finne ut hva som skjer med et stykke litteratur, i dette tilfelle diktene til Yahya Hassan, i det de blir en del av et læreverk. Undersøkelsen min er først og fremst en resepsjonsstudie, og for å få litt perspektiv har jeg valgt å sammenligne resepsjonen i de norske lærebøkene med lærebøker fra Sverige og Danmark. I tillegg har jeg valgt å gå igjennom den offentlige mottakelsen, her gjennom litteraturanmeldelser i de tre landene, for å se om det er noen sammenhenger mellom den offentlige resepsjonen og den vi finner i lærebøkene. Oppgaven søker å gi svar på følgende spørsmål: - Er det sammenheng mellom presentasjonen av Hassan i lærebøkene og resepsjonen av diktsamlingen for øvrig? - Hvilken funksjon skal Hassans dikt oppfylle i lærebøkene? - Skiller presentasjonen i de norske lærebøkene seg fra presentasjonen i de danske og svenske lærebøkene? For å forklare enkelte funn knyttet til resepsjonen av Yahya Hassan har jeg valgt å se disse funnene i lys av orientalismen til Edward Said. Jeg har derfor også stilt følgende spørsmål: - Hvilke sammenhenger er det mellom resepsjonen av Hassans verk og et postkolonialt syn på litteratur? I analysen peker jeg på hvilke lesemåter som er fremtredende i de norske lærebøkene, og om det er likheter og forskjeller sammenlignet med de kriteriene som ble lagt til grunn i litteraturkritikkene, og om det er forskjeller i resepsjon knyttet til de tre landene. Funnene mine viser at det er påfallende ulikheter mellom Norge, Danmark og spesielt Sverige. Det kommer også frem at kritikere og lærebokforfattere blir påvirket av det som er skrevet om Hassan før, og at forventningshorisonten dermed er forskjellig knyttet til tidspunkt for utgivelse.en_US
dc.description.abstractExperience-based paper for master degree in education with specialization in Norwegian, NORMAU650 Department of linguistic, literary and aesthetic studies at University of Bergen. Candidate: Susanne Lerøy Supervisor: Eirik Vassenden TITLE OF THE PAPER: ”THE ARABIAN PRINCE”. Reception of Yahya Hassan’s poetry in Norwegian textbooks for upper secondary school. A comparative analysis of textbook and public reception. The main goal of this paper is to examine how Norwegian textbooks for upper secondary school presents Yahya Hassan and his poetry. My focal point is my impression that the textbooks guides the students towards a specific reading connected to aims in the curriculum. One of the topics included is the readings of a specific piece of literature, i.e. the poetry of Yahya Hassan, when it becomes part of a curriculum. My examination is mainly a reception study, and to gain some perspective I have chosen to compare the angle in the Norwegian textbooks to similar textbooks in Sweden and Denmark. Furthermore, I have chosen to look at the public reception through reviews from literary critics in the three countries to examine if there are connections between the public reception and the one we find in curriculum based textbooks. The paper is seeking to answer the following questions: - Is there a connection between the presentation of Hassan in the textbooks and the general reception of his poetry? - Which function do Hassans poetry fulfill in the textbooks? - Does the presentation in the Norwegian textbooks differ from the ones in Danish and Swedish textbooks? To better explain some of the findings connected to the reception of Yahya Hassan, I have chosen to examine these in light of Edward Said’s concept of orientalism. This have lead to the following topic: - Which connections can we see between the work of Hassan and a post-colonial view of literature? In my analyzis I point out the most prominent reading strategies in Norwegian textbooks, are there similarities and differences compared to the criteria on which the literary critics based their reading, and finally if there are differences in reception between the three countries. My findings suggests striking differences between Norway, Denmark and particularly Sweden. The findings also shows that both literary critics and authors of textbooks are influenced from earlier published writings about Hassan, which alters the horizon of expectations due to time and date of the different publications.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectLyrikk
dc.subjectLærebøkereng
dc.subjectYahya Hassaneng
dc.subjectResepsjoneng
dc.subjectOrientalismeeng
dc.title"DEN ARABISKE PRINS". Resepsjon av Yahya Hassans dikt i norske lærebøker. En komparativ analyse av lærebøker og offentlig mottakelse.eng
dc.title.alternative”THE ARABIAN PRINCE” Reception of Yahya Hassan’s poetry in Norwegian textbooks for upper secondary school. A comparative analysis of textbook and public reception.eng
dc.title.alternative"THE ARABIAN PRINCE". Reception of Yahya Hassan's poetry in Norwegian textbooks for upper secondary school. A comparative analysis of textbook and public reception.eng
dc.title.alternative"THE ARABIAN PRINCE". Reception of Yahya Hassan's poetry in Norwegian textbooks for upper secondary school. A comparative analysis of textbook and public reception.eng
dc.title.alternative"THE ARABIAN PRINCE". Reception of Yahya Hassan's poetry in Norwegian textbooks for upper secondary school. A comparative analysis of textbook and public reception.eng
dc.title.alternative"THE ARABIAN PRINCE". Reception of Yahya Hassan's poetry in Norwegian textbooks for upper secondary school. A comparative analysis of textbook and public reception.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-06-13T22:00:07Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reservedeng
dc.description.degreeErfaringsbasert masteroppgave i undervisning med fordypning i norsk
dc.description.localcodeVID-MAUNOR
dc.description.localcodeNORMAU650
dc.subject.nus711123eng
fs.subjectcodeNORMAU650
fs.unitcode11-21-00


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel