Show simple item record

dc.contributor.authorSundby, Stephanie Serrano
dc.date.accessioned2017-10-03T11:41:00Z
dc.date.available2017-10-03T11:41:00Z
dc.date.issued2017-10-03
dc.date.submitted2017-10-02T22:00:04Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/16737
dc.description.abstractHvordan er det samtidskunsten ikke bare speiler, men aktivt tar opp og diskuterer menneskets forhold til naturen og den materielle verden? Mennesket lever i en samtid preget av de enorme endringene som har skjedd innenfor teknologi og viten, samtidig som miljøutfordringer og naturkatastrofer har igangsatt nye diskusjoner rundt menneskets forhold til sin umiddelbare materielle verden. Kan kunsten fungere som en aktiv del av denne filosofiske diskursen? Hvordan tenker man i så fall om, med og gjennom kunst? Spesifikt tar oppgaven utgangspunkt i kunstverkene The Artificial Nature Project (2012) av Mette Ingvartsen, og installasjonen Seizure (2008) av Roger Hiorns. Disse bearbeider resonnerende tematikker, og har et parallelt virke som teoretisk utforskende dokumenter. Oppgaven tar utgangspunkt i å utforske, samt åpne opp kunstverkene på bakgrunn av samtidsfilosofien nymaterialisme. Dette er et tankesett som gjenopptar, og tenker på nytt tradisjonell filosofi, ved å undersøke de grunnleggende spørsmålene omkring natur og menneskets virke i en materiell verden. I denne sammenheng fremhever nymaterialismen kunstens materielle virkefelt, og legger her grunnlag for at kunsten gjennom sin egen materialitet kan diskutere problemstillinger som ellers ligger skjult i hverdagens språkstrukturer. I oppgaven brukes derfor ikke nymaterialisme som en teoretisk mal, men heller som et teoretisk verktøy for å åpne opp en forståelse av kunsten der verkenes konseptuelle kjerne ligger i deres materialitet. Oppgaven er derfor ikke bare en teoretisk analyse av The Artificial Nature Project og Seizure, men prøver å finne ut av hvordan verkene virker i seg selv. Det vil si hvordan verkene utgjør en fysisk refleksjon over menneskets forhold til natur og materie. Ikke bare som en innadvendt betraktning over sitt eget virke som en materiell form for kunnskap, men også som del av samtidens større naturfilosofiske diskurs.en_US
dc.description.abstractHow does contemporary art, not only mirror, but actively seek out and discuss man's relationship to nature and the material world? Man lives in a world shaped by enormous progress made by science and technology, at the same time as climate change and natural disasters have started new discussions about man’s relations to its immediate material world. Is it possible for art to function as a part of this contemporary philosophical discourse? If so, how does one think about, with, and through art? This thesis will focus on the artworks The Artificial Nature Project (2012) by Mette Ingvartsen, and the installation Seizure (2008) by Roger Hiorns. These artworks inspects issues that resonate with the material world, and work in parallel as investigating documents within a theoretical framework. The thesis starts of in exploring, as well as opening up the artworks towards the contemporary philosophical idea called new-materialism. New-materialism brings back and rethinks traditional philosophy, by looking at the fundamental questions regarding nature and man’s agency in a material world. In this context, new-materialism helps bring forward art’s material realm of affect, and puts here the foundations for art to be able through its own material language to discuss problems that would otherwise be hidden in ordinary language structures. This is why new-materialism in this thesis is not used as a theoretical formula, but rather as a theoretical tool to open up an understanding of art where the conceptual core lies within its materiality. This thesis is therefore not only a theoretical analysis of The Artificial Nature Project and Seizure, but tries to figure out how the pieces work in themselves. That means how the pieces form a physical reflection on man’s relationship to nature and matter. Not only as an inward observation over its own agency as a material form of knowledge, but also as part of a grander contemporary natural philosophical discourse.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectcrystalseng
dc.subjectconfettieng
dc.subjectThe Artificial Nature Projecteng
dc.subjectknowledge productioneng
dc.subjectcontemporary arteng
dc.subjectMette Ingvartseneng
dc.subjectRoger Hiornseng
dc.subjectnew materialismeng
dc.subjectkonfettieng
dc.subjectkrystallereng
dc.subjectSeizureeng
dc.subjectkunnskapsproduksjoneng
dc.subjectsamtidskunsteng
dc.subjectnymaterialismeeng
dc.subjectkunsteng
dc.titleKonfetti og krystaller: En nymaterialistisk undersøkelse av kunst som kunnskapsproduksjoneng
dc.title.alternativeConfetti and Crystals: A New-Materialistic Investigation of Art as a Producer of Knowledgeeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-10-02T22:00:04Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reservedeng
dc.description.degreeKunsthistorie mastergradsoppgave
dc.description.localcodeKUN350
dc.subject.nus713203eng
fs.subjectcodeKUN350
fs.unitcode11-21-00


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record