Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSamuelsen, Eirik Mikal
dc.date.accessioned2018-01-05T09:03:23Z
dc.date.available2018-01-05T09:03:23Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/17137
dc.description.abstractTitle: "A dynamical study of the storm Narve - a cold air outbreak in Finnmark - with the use of observations and numerical simulations."During the storm Narve in January 2006 strong winds from land were blowing during six full days in Northern Norway. In addition to strong and cold winds out the fjords and on the lee-side of the mountains, the storm is characterized by the great spatial variations in wind speed and direction. In this Master’s thesis the dynamical phenomena that initialized these unusual wind situations during Narve in Finnmark are studied in detail. This is accomplished by comparing wind observations from the ground stations of the Norwegian Meteorological Institute and wind speed derived from satellite measurements named SAR (Synthetic-aperture radar) with numerical simulations from a mesoscale numerical weather prediction model entitled «Fifth-Generation Penn State/NCAR Mesoscale Model» (MM5). MM5 is run with different horizontal resolution with 9 km, 3 km, and 1 km, respectively, different vertical resolution with 36 and 23 vertical levels, respectively, and two different boundary layer schemes. In addition, sensitivity tests are performed in which the sea-surface temperature is set constant and equal to + 5 degrees C, and -33 degrees C in order to study the effect that a change in the temperature difference between the sea and the inland has on the wind speed in the fjords during Narve. The winds in Rognsundet and Sørøysundet are studied in more detail, e.g. by making the island Seiland totally flat (z = 0 m) in order to find the effect that such a change in topography has on the winds in these sounds. The study as a whole shows that wind phenomena like mountain waves with downslope windstorms, gap winds out the fjords, and wakes upstream of the mountains or in connection with hydraulic jumps, are explaining the great spatial variation in wind in a weather situation in which the large-scale geostrophic wind is more or less constant. The fact that the 1 km model has lower verification scores than the 3 and 9 km model when the simulated winds are verified against the wind observations on the regular stations, is first and foremost caused by the erroneous representation in the MM5 model of the downslope windstorms at the places where the stations are located. On the other hand, the verification against the winds from the SAR instrument and vertical crossections from the 1 km model with 36 vertical layers demonstrate that the gap winds in the fjords, and the mountain waves in general, are better resolved in this model than in models with coarser horizontal and vertical resolution. The boundary layer scheme named Burk-Thompson also provides a better representation of the mountain waves than the standard scheme called MRF. It is important to accurately model the relatively high sea-surface temperature in the fjords in Finnmark in order to calculate strong enough winds near the surface in the models. First and foremost, this happens since cold air above warm sea contributes to downward mixing of momentum and to a lesser degree due to a wind increase that potentially may arise due to a large horizontal pressure difference between the warm sea and cold inland. By using the results from this study it is recommended to build more stations in Finnmark in order to be able to observe regularly the strong winds in the fjords and sounds that the SAR-wind and the numerical simulations demonstrate exist. In any case it is considered essential to increase the number of stations observing the vertical conditions in the lower amount of the atmosphere in Finnmark in order to be able to verify how the model represents such conditions in weather situations with mountain waves.en_US
dc.description.abstractUnder stormen Narve i januar 2006 blåste det sterk fralandsvind i seks hele dager i Nord-Norge. I tillegg til sterk og kald vind ut fjorder og på lesiden av fjell, er stormen kjennetegnet av de store lokale forskjellene i vindstyrke og retning. I denne masteroppgaven er de dynamiske fenomenene som gav opphav til de spesielle vindforholdene under Narve i Finnmark studert i detalj. Dette er gjort ved at vindobservasjoner fra bakkestasjoner til Meteorologisk Institutt og vindstyrke utledet fra satellittmålinger kalt SAR (Synthetic-aperture radar) er sammenlignet med numeriske simuleringer gjort med en mesoskala numerisk værvarslingsmodell med navnet “Fifth-Generation Penn State/NCAR Mesoscale Model” (MM5). MM5 er kjørt med ulik horisontal oppløsning på henholdsvis 9 km, 3 km og 1 km, ulike vertikal oppløsning med henholdsvis 36 og 23 vertikale nivåer, og to ulike grenselagsskjema. I tillegg er sensitivitetstester utført der sjøtemperaturen er satt konstant lik +5 grader C og -33 grader C for å se på effekten en endring av temperaturdifferansen mellom sjø og innland har på vindstyrken i fjordene under Narve. Vindforholdene i Rognsundet og Sørøysundet er studert i ytterligere detalj, bl.a. ved å gjøre øya Seiland helt flat (z = 0 m) og finne ut hvilken effekt en slik endring av topografien har på vindforholdene i disse sundene. Studiet som helhet viser at vindfenomener som fjellbølger med sterk fallvind, traktvind ut fjorder, og vindskygger oppstrøms av fjell og i forbindelse med hydrauliske hopp, er med på å forklare de store romlige vindvariasjonene i en værsituasjon hvor den storstilte geostrofiske vinden er mer eller mindre konstant. Det at 1 km modellen verifiserer dårligere enn 3 og 9 km modellene mot vindobservasjonene på de faste stasjonene, skyldes først og fremst MM5-modellens feilaktige representasjon av fallvind på de stedene hvor stasjonene er plassert. På den andre siden viser verifikasjon mot SAR-vind og vertikale tverrsnitt at 1 km modellen med 36 vertikale lag løser opp traktvinden i fjordene og fjellbølgene som helhet bedre, enn modellene med grovere horisontal og vertikal oppløsning. Grenselagsskjemaet kalt Burk-Thompson gir også en bedre representasjon av fjellbølger enn standardskjemaet MRF. Det er viktig å modellere riktig den relativt høye sjøtemperaturen i fjordene i Finnmark for å beregne sterk nok vind nær bakken i modellene. Dette skyldes først og fremst fordi kald luft over varm sjø bidrar til nedblanding av momentum og i mindre grad pga. en vindforsterkning som potensielt skulle kunne oppstå pga. en stor horisontal trykkforskjell mellom den varme sjøen og det kalde innlandet. På bakgrunn av resultatene fra dette studiet oppfordres det til utbygging av flere stasjoner i Finnmark for å kunne observere regelmessig den sterke vinden i fjorder og sund som SAR-vinden og de numeriske simuleringene viser eksisterer. Ikke minst anses det som essensielt å få flere stasjoner som observerer de vertikale forholdene i den nederste delen av atmosfæren i Finnmark for å kunne verifisere modellens representasjon av slike forhold i værsituasjoner med fjellbølger.no_NO
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.titleEt dynamisk studium av stormen Narve - et kaldluftsutbrudd i Finnmark - ved hjelp av observasjoner og numeriske simuleringeren_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved.en_US
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Geofag: 450::Meteorologi: 453en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel