Show simple item record

dc.contributor.authorRefsahl, Katharina Ursula
dc.date.accessioned2018-01-15T08:53:20Z
dc.date.available2018-01-15T08:53:20Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2018-01-11T23:00:02Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/17211
dc.description.abstractDe norske monumentalmaleriene vitner om at Norge har hatt en rik bildekultur i middelalderen. Likevel finnes det ikke noen helhetlig oversikt over hva som eksisterer av materiale eller hva vi vet har eksistert. Det er gjort forskingsarbeid på enkelte utsmykninger, men i helhet har dette materialet falt i skyggen av stavkirkenes arkitektur og annen kirkeutsmykning som altertavler, sidealter, helgenskap og frontaler med mer. Denne utsmykningen er en viktig del av Norges kulturarv, og vitner om den rike visuelle utsmykningen i middelalderen. At dette materialet er lite forsket på kan ha flere årsaker, lite bevilgninger og at mye av materialet er svært fragmentarisk kan være noen av grunnene. Det er likevel nok bevart materiale til at det er mulig å se dette i sammenheng med hverandre og opp mot en europeisk kontekst. I mitt arbeid har jeg funnet 44 stein- og stavkirker i Norge som vitner om malt utsmykning på tak og vegger. Disse dateres til mellom 1200- og 1700-tallet, men mange har svært usikre dateringer. Jeg vil ta for meg hvilken motivgruppe som går igjen i det gjenværende materialet, hvilke tidsperioder disse er datert til og hvor i lande de befinner seg. Ved å gjøre dette, vil jeg kunne se på hvordan det norske gjenværende materialet stiller seg i forhold til våre naboland og resten av Europa, samt hvilken bruksfunksjon de har hatt i kirkene. Bildene er integrert i en sammensatt formidlingssituasjon med prekenen. De er ikke bare rent illustrerende malerier av den Kristne fortelling; de bygger på lag av retorikk, fortolkning som stammer fra antikken og den jødiske tradisjonen. Gjennom denne masteroppgaven ønsker jeg å sette søkelys på dette bildematerialet, samt lage en katalog over hvilke kirker som kan vise til denne type utsmykning, i håp om å bidra til videre forskingsarbeid på dette feltet.en_US
dc.description.abstractThe Norwegian monumental paintings testify to a rich visual culture in the Middle Ages in Norway. Yet there is no comprehensive overview of what material that exists or have existed. It has been done research on some adornments, but in whole this material fell in the shadow of the stave churches’ architecture and decoration as altarpieces, frontals and more. This decoration is an important part of Norway's cultural heritage and bear witness to the rich visual embellishment in the middle age. The reason why this material is little researched may have several reasons. Little appropriations and that much of the material is very fragmentary may be some of them. However, there are still enough material preserved that it is possible to see this it in context with each other and see it in a European context. I have found 44 stone and stave churches in Norway as witnesses of painted decoration on the ceiling and walls. These dates to between 1200-1700 's, but many of them have a very uncertain dating. I will present which subject group we find in the remaining material, which time periods these are dated to, and where in the country they are located. By doing this, I will be able to look at how the remaining Norwegian material positioned itself in relation to our neighboring countries and Europe. I will also look at which function they have had in the churches. The images are integrated in a complex marshaling situation with the sermon. They are not just purely illustrative paintings of the Christian narrative, they build on layers of rhetoric, interpretation that originated from ancient times and the Jewish tradition. Through this thesis, I want to put the spotlight on the monumental paintings, and create a catalog of which churches can refer to this type of décor, in the hope to help further research work in this field.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectMonumentalmaleriereng
dc.subjectKunsthistorieeng
dc.subjectMiddelaldereng
dc.titleMiddelalderens monumentmalerier i Norgeeng
dc.title.alternativeMedieval monumental paintings in Norwayeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-01-11T23:00:02Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reservedeng
dc.description.degreeKunsthistorie mastergradsoppgave
dc.description.localcodeKUN350
dc.subject.humordstavkirkerno
dc.subject.humordkirkekunstno
dc.subject.humordaltertavlerno
dc.subject.nus713203eng
fs.subjectcodeKUN350
fs.unitcode11-21-00


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record