Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAfdal, Torbjørg
dc.date.accessioned2018-08-22T06:40:37Z
dc.date.available2018-08-22T06:40:37Z
dc.date.issued2018-06-16
dc.date.submitted2018-06-15T22:00:10Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/18177
dc.description.abstractI denne avhandlinga undersøkjer eg personnamnbruken i Voss kommune mellom 1866 og 2016. Formålet med granskinga er å finne ut om det er forskjellar i personnamnbruken i dei ulike geografiske delane av kommunen. Vidare prøver eg å finne ut om ein kan sjå teikn på oppkalling i materialet, og eg undersøkjer kva som har skjedd med dei typiske vossanamna. Dei geografiske delane eg har tatt utgangspunkt i er kommunen i si heilheit, dei fire kyrkjesokna i kommunen, åttungane frå den gamle åttungsinndelinga og nokre enkelte gardar. Avhandlinga er i all hovudsak basert på statistikk som er laga ut frå materiale som er henta frå kyrkjebøker og fødselsregister, som eg reknar som primærkjelder, og kyrkjelydsblad, som eg reknar som sekundærkjelde. Materialet omhandlar om lag 35 000 namn på barn som er døypte, i det som i dag er Voss kommune. Statistikken er framstilt i tabellar over dei ti mest brukte namna frå kva geografisk del. I tillegg er den fullstendige perioden delt opp i sju periodar for sokna og to periodar for åttungane. Dette er gjort for å kunne sjå utviklinga i namnebruken over tid. Metoden eg har brukt i avhandlinga er så vidt eg veit ikkje tidlegare blitt nytta i namnegransking, og er i stor grad utvikla på ein slik måte eg tykte ville tene føremålet til granskinga. Med eit så stort materiale og ei så omfattande gransking, vert det naturleg nok òg ein del metodiske manglar. Desse er skildra i delkapittel 4.4. Avhandlinga er bygd opp av seks kapittel, der dei tre første er innleiing, teori, eit kapittel om Voss og ein metodedel. Hovuddelen av avhandlinga er presentasjonen av resultata frå granskinga. Etter dette følgjer eit kapittel med analyse og konklusjon. Desse to siste kapitla er slått saman for å unngå for mange gjentakingar i konklusjonen. Arbeidet med avhandlinga har ført fram til eit resultat som viser at ein faktisk kan sjå enkelte forskjellar i personnamnbruken i dei ulike geografiske delane av kommunen. Det er forskjellar mellom dei ulike sokna, og då spesielt i Vinje, Oppheim og Evanger. Vi ser og enkelte forskjellar i åttungane som er knytt til Vangen sokn. Variasjonen og særtrekka er størst i den første halvdelen av materialet. I den siste halvdelen ser vi i større grad ein namnebruk som liknar den nasjonale, noko som har samanheng med eit meir opent samfunn, der kommunikasjonen har utvikla seg mykje frå starten av perioden som blir undersøkt. Ein kan òg finne teikn på oppkalling i resultata. Dei typiske vossanamna finn vi i den første halvdelen av perioden, men dei er i dag ikkje i bruk.en_US
dc.description.abstractThis thesis explores the use of first names (given names) in Voss municipality in the period between 1866 and 2016. The purpose of the text is to examine whether there is a difference in usage of given names in the different geographical parts of the municipality. Furthermore, the thesis explores whether there are signs of familial naming in the material, and additionally seek to trace the development of the conventional names from Voss. The geographical locations that forms the basis for this thesis is the municipality in its entirety, the four parishes of the municipality, «åttungane» from the the older method of dividing these parishes, in addition to a few minor farms. The thesis is mainly based on statistics provided from material that is collected from church registers and birth protocols, both of which are considered to be primary sources. The secondary sources consists of leaflets from the parishes. The material discusses approximately 35 000 names of children baptized in the area that is today knows as Voss municipality. The statistics are presented in tables of the ten most popular given names of each geographical section. Additionally, the complete period is divided into seven smaller periods for parishes, and two for «åttungane». This has been done to show the development of the use of given names over different periods of time. The method that has been employed in this thesis is as far as I know never been used in this precise field of research, and is to a large degree been developed in a way that I thought would serve the purpose of this examination. Considering the extensive material provided here, and the magnitude of this research, there will naturally occur some methodical deficiencies. These are discussed in sub chapter 4.4. The work of this thesis has provided a results that traces differences in the use of given names in the different geographical parts of the municipality. There are clear differences between the different parishes, especially in the areas of Vinje, Oppheim, and Evanger. There are also differences in «åttungane» that are tied to the parish in Vangen. The variation and characteritics feature most prominently in the first part of the material. In the latter half we are able to see a trend in the use of given names that shows similarities to the national average. This is explained as a result of a more open society, where aspects of the communication has developed to a larger degree from the start of the examined period. We are also able to see signs of naming that result from familial bonds. The typical names from Voss are located in the first halv of this time period, but these are not used in present-day.en_US
dc.language.isonnoeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.relation.haspart<a href="http://hdl.handle.net/1956/17710" target="blank">Datasett</a>
dc.subjectVoss
dc.subjectNavneforskningeng
dc.subjectPersonnavneng
dc.subjectGeografieng
dc.titleKor budde Brytteva? - Ei geografisk undersøking av personnamnbruken i Voss kommune 1866-2016eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-06-15T22:00:10Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMastergradsoppgåve i nordisk
dc.description.localcodeNOLISP350
dc.subject.nus711123eng
fs.subjectcodeNOLISP350
fs.unitcode11-21-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel