Show simple item record

dc.contributor.authorPedersen, Morten Kronstad
dc.date.accessioned2006-08-17T11:46:33Z
dc.date.available2006-08-17T11:46:33Z
dc.date.issued2005eng
dc.identifier.isbn82-8088-478-5 (electronic version)eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/1835
dc.description.abstractDenne studien handlar om tilhøvet mellom studiestøttesystemet Classfronter og læraren i høgare utdaning. Bakgrunnen for prosjektet er Kvalitetsreforma av høgare utdaning og då spesielt St.meld. nr. 27 (2000/2001) ”Gjør din plikt – Krev din rett” der det eksplisitt blir sagt at læraren i større grad enn før skal fungere som rettleiar og tilretteleggjar for læring. I høve til dette er følgjande problemstilling vorte utleidd: Kva har Classfronter å seie for læraren som rettleiar og tilretteleggjar for læring?. Studien er gjennomført ved det juridiske fakultet ved eit universitet i Noreg og baserer seg på kvalitative intervju med fire vitskapleg tilsette som har erfaring med Classfronter i undervisningssituasjonar. Metoden som er brukt for å innhente relevant empiri er inspirert av utdaningspsykolog Steinar Kvale (1997/2004) sine tankar om det kvalitative forskingsintervjuet. Målet med metoden er å få mest mogeleg konkrete skildringar av respondenten si livsverd og hans eller hennar erfaringar i høve til emnet. Fenomenologien vil fungere som eit ontologisk og epistemologisk bakteppe, der målet er å grave seg fram til ei mest mogeleg presis framstilling av eit konkret fenomen utan å dra med seg si eiga førforståing av det aktuelle fenomenet inn i forskinga. Likevel må ein vere merksam på at dette vil vanskeleg lata seg gjera, men det vil i alle fall vere viktig å gjere greie for si eiga førforståing før ein går inn i feltet. Med utgangspunkt i funna som er gjort er det valt ut teoriar som kan vere med på å belysa empirien. Sjølve fundamentet for å kunne seie noko om funna består av ein presentasjon av innhaldet i omgrepet daning i ei digital tid. Vidare er også filosofen Hans Skjervheim med på å danna grunnlaget ved å seie noko om tilhøvet mellom teknikk og pedagogikk. Hensikten med dette er å gje eit grunnlag for å seie noko om kor viktig medvitet til læraren er i høve til bruk av Classfronter og også andre teknologiske hjelpemiddel i undervisning. Vidare vil det bli gjort greie for to paradigme i høve til synet på læring som kjem i form av det sosialkonstruktivistiske og det kognitivt konstruktivistiske synet. Årsaka til at det ikkje vil bli einsidig fokusert på det eine eller det andre paradigmet er at det viser seg at lærarrolla i eit teknologitett miljø er prega av dynamikk og det omskiftelege. Samstundes er bruken av Classfronter ved det juridiske fakultetet sterkt knytt til skriftlege aktivitetar. Det har difor vore interessant å diskutere problematikken rundt tilhøvet mellom det skriftlege og den tause kunnskapen med bakgrunn i teori som seier noko om dette. Funna som er gjort tydar på at Classfronter er med på å skapa ei dynamisk lærarrolle som i stor grad er kontekstuell. I høve til dei informantane som er intervjua kan ein sjå riss av læraren som snikkar eller konstruktør, medspelar og den meir tradisjonelle rolla som fagleg rettleiar. Classfronter bidreg paradoksalt nok til å bringa lærar og student tettare saman trass i at den fysiske distansen dei imellom er lengre enn tidlegare. Ein er ikkje berre nærare kvarandre i høve til den virtuelle røyndomen, men også i tilhøvet mellom lærar og student. Med dette vert det meint at terskelen for å ta kontakt med læraren, enten det no er på kontoret eller på gata, er mykje lågare no enn tidlegare. Når det gjeld dei tekniske løysingane så fungerer Classfronter fyrst og fremst som eit transportband for studenttekstar som skal kommenterast. Vidare vil Classfronter ha innverknad på undervisninga på lang sikt fordi systemet kan fungere som eit lager med nærast uavgrensa plass der ein kan sjå tekstane frå einannan og dermed kunna justera sjølve innhaldet i framtidig undervisning deretter. Det viser det seg også at Classfronter har nokre uheldige sider ved seg som kan leggje band på den skriftlege kommunikasjonen som blir mediert gjennom dette studiestøttesystemet. Dette gjer seg spesielt gjeldande i høve til den skriftlege rettleiinga av studenttekstar, der funksjonaliteten skapar ein fartsdump på den virtuelle motorvegen som er med på å skapa ei tidsklemme.no_NO
dc.format.extent2498573 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonnoeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titlePedagog eller teknogog? Ein kvalitativ studie av kva studiestøttesystemet Classfronter har å seie for læraren som rettleiar og tilretteleggar for læringnob
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nob


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record