Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorPaulsen, Mikkel Ekeland
dc.date.accessioned2018-10-09T06:49:18Z
dc.date.available2018-10-09T06:49:18Z
dc.date.issued2018-10-09
dc.date.submitted2018-10-08T22:00:04Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/18635
dc.description.abstractDenne avhandlinga undersøker den politiske terrordiskursen på Stortinget i Norge. Ved hjelp av innsikter og premisser fra teorien om begrepsmetaforer og -metonymi (som så dagens lys med Lakoff og Johnson) utforsker oppgava hvordan norske politikere begrepsliggjør fenomenet terror. Diskursen blir dessuten analysert med en kritisk innfallsvinkel, dette med sikte på å avdekke potensielle underliggende ideologiske eller maktkonserverende hensyn i framstillinga og begrepsliggjøringa av terror. Oppgava foretar en trehodet analyse av de lingvistiske omgivelsene som ledsager den ortografiske formen terror i stortingsdebattene som inngår i “Stortingskorpuset” (via clarino.uib.no). Den første analysen tar for seg sammensetninger der terror inngår, enten som forledd eller etterledd. Sammensetningene blir studert gjennom kollokasjons- og metafor-/metonymianalyse av de mest frekvente formene, og en semantisk kategorisering av sammensetningene der terror inngår som forledd. I tillegg diskuteres og jamføres de mest frekvente forleddene anti, kontra, terror og terrorist. Den andre analysen betrakter kollokatene til leksemene terror, terrorisme og terrorist. Førstnevnte leksem blir nærmere studert gjennom et kollokasjonsnettverk der både første- og annengradskollokater er integrert. Analysen avslutter med en sortering av de kollokerte termene inn i korresponderende kategorier som videre representerer ulike idealiserte kognitive modeller (IKM-er) for terror, og potensielle metonymiske kilder. Den tredje og siste analysen tar utgangspunkt i de metaforiske IKM-ene fra forrige analyse, og studerer deres tilstedeværelse i språklige ytringer der terror blir nevnt. Den studerer i tillegg hvordan metonymiske framstillinger er manifestert i språklige framstillinger av terror og relaterte fenomen. Avhandlinga avslutter med en diskusjon av hvordan terrordiskursen kan føre til et begrep om terror med en uheldig påvirkning på politikkutforming og allmenn forståelse av fenomenet. En særlig oppmerksomhet og diskusjon vies til potensielle skadevirkninger av begrepsmetaforen TERROR SOM KRIG.en_US
dc.description.abstractThis thesis investigates the political discourse concerning terrorism in a Norwegian parliamentary context. It applies insights from conceptual metaphor- and metonymy theory in order to enquire into the conceptualization of terrorism by Norwegian politicians. The discourse is further subject to critical evaluation with respect to how terrorism may be construed in a way that either benefits particular ideological viewpoints or perpetuates structures of power. The study conducts a three-headed analysis of the linguistic environment surrounding the occurrences of the orthographic form terror in "Stortingskorpuset". The first analysis investigates compounds (with terror as either modifier or head) through a collocational analysis and metaphor/metonymy analysis of the most frequent compounds. Moreover, it discusses the most frequent modifiers (anti, kontra, terror and terrorist) and performs a semantic categorization of the compounds with terror as modifier. The second analysis examines the collocates belonging to the lexemes terror, terrorism and terrorist. The collocates belonging to terror are further inspected through a collocational network. The analysis concludes with a categorization of the collocated terms into fitting groups which represent different idealized cognitive models (ICM) that constitute the concept terror(ism). It also identifies a selection of items that may enter into manifestations of conceptual metonymies. The final analysis aims, through a metaphor analysis, to shed light on the degree to which the ICMs are manifested in linguistic examples from "Stortingskorpuset". It also includes a metonymic analysis of a selection of emergent metonymic sources. The thesis ends with a discussion of how the discourse of terror may have an unfortunate impact on policy-making and public understanding of terror as a phenomenon. Particular attention is paid to the potentially devastating effects of the conceptual metaphor terror as war.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectterroreng
dc.subjectkognitiv lingvistikkeng
dc.subjectkorpuseng
dc.subjectmetaforanalyseeng
dc.subjectmetonymianalyseeng
dc.title"Den neste hevnlystne terroristen kan lure bak det neste hjørnet" - Kritisk metafor og metoymianalyse av det politiske ordskiftet rundt terroreng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-10-08T22:00:04Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reservedeng
dc.description.degreeLingvistikk mastergradsoppgåve
dc.description.localcodeMAHF-LING
dc.description.localcodeLING350
dc.subject.nus711727eng
fs.subjectcodeLING350
fs.unitcode11-21-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel