Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGulvik, Caroline Skoe
dc.contributor.authorGustavsen, Madeleine
dc.date.accessioned2019-06-13T01:25:03Z
dc.date.available2019-06-13T01:25:03Z
dc.date.issued2019-06-13
dc.date.submitted2019-06-12T22:00:09Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/19957
dc.description.abstractKognitiv atferdsterapi (KAT) og farmakologiske intervensjoner er på nåværende tidspunkt anbefalt som behandling av angstlidelser. Imidlertid viser forskning at mange pasienter ikke oppnår signifikant bedring eller dropper ut av behandling. Angstlidelser opptrer ofte sammen med personlighetsforstyrrelser (PF). Det er uvisst i hvor stor grad PF påvirker behandlingsutfallet for angstlidelser. Den overordnede hensikten med denne litteraturgjennomgangen var å gi et samlet og oppdatert bilde av PF som prediktor for behandlingsutfall av KAT for angstlidelser. Det ble gjennomført et systematisk søk i PsycInfo, Medline og Web of Science. 7 artikler ble inkludert, alle randomiserte kontrollerte studier. Sosial angstlidelse, panikklidelse, med eller uten agorafobi, og generalisert angstlidelse var representert. Resultatene for KAT gitt ansikt-til-ansikt viste sprikende funn. Resultatene indikerte at pasienter med angst og komorbid PF ikke har effekt av KAT gitt som selvhjelp. Det er ikke mulig å trekke sikre konklusjoner i henhold til om negativt behandlingsutfall er assosiert med spesifikke typer angstlidelser. Imidlertid indikerte resultatene at pasienter med sosial angstlidelse og komorbid PF kan nyttiggjøre seg KAT behandling. Studiene varierte med hensyn til operasjonalisering av PF, varighet av behandling og behandlingsformat, noe som gjør det vanskelig å trekke en overordnet konklusjon. Denne litteraturgjennomgangen hadde få inkluderte studier og var begrenset til visse angstlidelser og PF. Funnene bør undersøkes nærmere i fremtidig forskning for å muliggjøre en mer omfattende konklusjon.en_US
dc.description.abstractCognitive behavioral therapy (CBT) and pharmacological interventions are currently the treatment of choice for anxiety disorders. However, research shows that many patients do not experience improvement or drop out of treatment. Anxiety disorders often co-occur with personality disorders (PD). The extent to which PD influence treatment outcome in anxiety disorders remains unclear. The overall aim of this literature review was to provide an updated picture on PD as a predictor of treatment outcome of CBT for anxiety disorders. We conducted a systematic search using PsychInfo, Medline and Web of Science. 7 articles were included, all randomized controlled studies. Social anxiety disorder, panic disorder with or without agoraphobia, and generalized anxiety disorder were represented. The results for face-to-face treatment showed varied findings. The results indicated that patients with anxiety and comorbid PD do not benefit from self-help treatment. When comparing different anxiety disorders it is difficult to conclude whether specific anxiety disorders are associated with negative treatment outcome. However, the results indicated that patients with social anxiety disorder and co-occuring PD might benefit from CBT in terms of improving social anxiety symptoms. The studies differed in terms of PD operationalization, treatment duration and treatment format, which makes it difficult to draw overall conclusions. This review included a small number of studies and were limited to certain anxiety disorders and PDs. The findings should be investigated further in future research for more comprehensive conclusions.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.titleEffekten av personlighetsforstyrrelser på behandlingsutfall av kognitiv atferdsterapi for angstlidelser: En litteraturgjennomgang
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-06-12T22:00:09Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel