Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHuang, Nilei Kattarina
dc.contributor.authorNag, Sofia Knutsen
dc.date.accessioned2019-06-13T01:25:27Z
dc.date.available2019-06-13T01:25:27Z
dc.date.issued2019-06-13
dc.date.submitted2019-06-12T22:00:15Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/19990
dc.description.abstractPositiv ungdomsutvikling (PYD) fokuserer på ungdommers positive kvaliteter, og hvordan disse kvalitetene kan fremme trivsel blant ungdom som er viktig for en positiv og sunn utvikling. Forskning i PYD har sett på sammenhengen mellom utviklingsressurser og trivsel, hvor ungdommer som rapporterer flere utviklingsressurser også rapporterer flere trivsels indikatorer. Dette har per dags dato blitt lite forsket på i Norge. Denne oppgaven undersøker om det er et forhold mellom utviklingsressurser og trivsel hos 591 norske videregående elever (55% jenter), i en alder fra 15-19 år (gjennomsnittsalder 16.7). Korrelasjonsanalysen viser at alle utviklingsressursene signifikant korrelerte med variabelen trivsel. Videre i regresjonsanalysen var det kun fire utviklingsressurser forpliktelse til læring, positive verdier, myndiggjøring, og konstruktiv bruk av tid som var fortsatt signifikante i relasjon med trivsel. Regresjonsanalyse viser også at utviklingsressursene sammen med de demografiske variablene alder, kjønn, og foreldres utdanningsnivå forklarte 21% av variansen i trivsel. Utviklingsressursene alene forklarte 19% av trivsel. Basert på vårt funn kan utviklingsressurser gi et godt rammeverk for fremming av trivsel og positiv utvikling blant ungdommer i Norge. Imidlertid behøves mer forskning for å bedre forstå utviklingsressursene i den norske konteksten.en_US
dc.description.abstractPositive youth development (PYD) focuses on youths’ positive qualities and how these qualities can promote thriving, which is important for a positive and healthy development. PYD research has examined the relationship between developmental assets and thriving, where young people who report several developmental assets also report several thriving indicators. As of today, there has been little research in this field in Norway. Our research investigates whether there is a relationship between developmental assets and thriving among 591 Norwegian high-school students (55% girls), aged 15-19 (mean age 16.7). Findings from correlation analysis showed that all developmental assets correlated significantly with the variable thriving. However, regression analysis showed that only four developmental assets committed to learning, positive values, empowerment, and constructive use of time remained significantly associated with thriving. Regression analysis also showed that developmental assets along with the demographic variables age, gender, and parents' educational level, accounted for 21% of the variance in thriving. Developmental assets alone accounted for approximately 19% of the variance in thriving. Based on our findings, developmental assets can provide a good framework for promoting thriving and positive development among youth in Norway. However, more research is needed to better understand developmental assets in the Norwegian context.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.subjecttrivsel
dc.subjectutviklingsressurser
dc.subjectNorge.
dc.subjectPositiv ungdomsutvikling
dc.subjectskoleelever
dc.titlePositiv Ungdomsutvikling: Utviklingsressurser og Trivsel hos Norsk Ungdom
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-06-12T22:00:15Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel