Show simple item record

dc.contributor.authorStørkson, Torbjørg Gressgård
dc.date.accessioned2019-06-14T01:52:53Z
dc.date.available2019-06-14T01:52:53Z
dc.date.issued2019-06-14
dc.date.submitted2019-06-13T22:00:19Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20016
dc.description.abstractEldre i Norge lever stadig lengre og er en befolkningsgruppe som er forventet å dobles de neste tiårene. Regjeringen har som mål å gi flere gode leveår hvor eldre opplever god livskvalitet. For å møte dette målet er det behov for økt innsikt i hva eldre selv opplever kan bidra til god helse og alderdom. I tråd visjonen i helsefremmende arbeid, ser studien på en av komponentene som kan bidra til å fremme helse i befolkningen, herunder fysisk aktivitet. Formålet var å få innsikt i elders opplevelser rundt fysisk aktivitet og om fysisk aktivitet hadde hatt noen betydning for livskvaliteten deres. Følgende forskningsspørsmål ble utformet: A. Hva forstår eldre mennesker over 70 år på Sør-Vestlandet som fysisk aktivitet? B. Hvordan opplever de fysisk aktivitet og C: Opplever de at fysisk aktivitet har hatt betydning for deres livskvalitet? Det ble benyttet en kvalitativ metode, og data ble innhentet ved hjelp av individuelle intervju. Utvalget besto av fire menn og fire kvinner, med en aldersspredning på 72-87 år. Informantene forsto fysisk aktivitet som et mangfoldig begrep, hvor både trening og hverdagsaktivitet inngikk. Opplevelsen av fysisk aktivitet var positiv, i form av at det ga glede og velvære. Alle opplevde at fysisk aktivitet hadde betydning for livskvaliteten på en eller annen måte. Studien illustrerer at fysisk aktivitet gir helsegevinster og at forståelsen av det er mangfoldig.en_US
dc.description.abstractIn Norway the lifespan of elders are increasing, and in the coming decades this group is expected to be doubled. The government has set out to increase the number of healthy years of life, and hence improve elders´ quality of life. To face this goal, we need knowledge about what factors elders experience as improving healthy aging. Following health promoting visions, this study researches one of the components which can improve healthy aging: physical activity. The purpose of the study was to gain insight in elders experience around physical activity, and if physical activity had enhanced their quality of life. The following research questions were formulated: A. what do elderly above 70 years in the south-west of Norway understand as physical activity? B. How do they experience physical activity? C. Do they experience that physical activity has been of importance to their quality of life? This study used a qualitative method and individual interviews were used to gather data. The sample consisted of four men and four women, with 72-87 years range of age. The informants understood physical activity as a complex term, and in their understanding of it both exercise and everyday activities were included. Their experience of physical activity was positive, as it improved well-being and provided joy. All participants experienced that physical activity was important to their quality of life in different ways. The study illustrates that physical activity improves health, and that the understanding is complex.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.subjectactive aging
dc.subjectactivity
dc.subjecthverdagsaktivitet
dc.subjectactivity theory of ageing
dc.subjecthealth promotion
dc.subjectsalutogenesis
dc.subjectphysical activity
dc.subjectaktivitet
dc.subjectsalutogenese
dc.subjectelderly
dc.subjecteldre
dc.subjecthelsefremmende arbeid
dc.subjectaktiv aldring
dc.subjectaktivitetsteori for aldring
dc.subjectlivskvalitet
dc.subjectquality of life
dc.subjectfysisk aktivitet
dc.subjecteveryday activity
dc.title«Det er flere ting som kommer som følge av en aktivitet» En kvalitativ studie om eldre menneskers opplevelser rundt fysisk aktivitet og livskvalitet
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-06-13T22:00:19Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i helsefremmende arbeid og helsepsykologi
dc.description.localcodeHEFR395
dc.description.localcodeMAPS-LOG
dc.description.localcodeMAPS-HEFR
dc.subject.nus761901
fs.subjectcodeHEFR395
fs.unitcode17-33-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record