Show simple item record

dc.contributor.authorFlage, Tirild Skage
dc.contributor.authorEldholm, Cecilie
dc.date.accessioned2019-06-20T00:31:54Z
dc.date.available2019-06-20T00:31:54Z
dc.date.issued2019-06-20
dc.date.submitted2019-06-19T22:00:16Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20254
dc.description.abstractDette forskningsprosjektet har søkt å svare på hvilke erfaringer miljøterapeuter i akuttinstitusjoner og ungdomsenheter har med barn som utfører alvorlige kriminelle handlinger. Forskningsprosjektet er en kvalitativ, fenomenologisk intervjustudie med utgangspunkt i semistrukturerte intervjuer. Datamaterialet er analysert i henhold til Interpretativ Phenomenological Analysis (IPA). Utvalget består av syv informanter. Tre miljøterapeuter ansatt på en av kriminalomsorgens ungdomsenheter, tre på en av barnevernets akuttinstitusjoner, og en rådgiver med miljøterapeutisk erfaring. Analysen av datamaterialet gav oss tre hovedfunn. Disse er omsorgssvikt og manglende oppfølging i tidlige leveår, kompleksiteten av endringsarbeidet, og varierende kunnskap om barnevern og ungdomsenheter i samfunnet. Funnene er diskutert i lys av teori og forskning som omhandler miljøterapi, traumer, utviklingspsykologi, transaksjonsmodellen og barns kriminalitet. Funnene viser at omsorgssvikt og manglende oppfølging oppleves som hovedårsaken til at barn utfører alvorlig kriminelle handlinger. Videre erfarer miljøterapeutene at endringsarbeidet er komplekst. Lovverkene kan være i konflikt med barnets beste. Barn som utfører kriminelle handlinger utrykker seg ofte gjennom vold, og tvangsmiddelbruk oppleves ambivalent. Funnene tyder på at rammer med låste dører og mulighet for tvangsmiddelbruk har en positiv, nedregulerende effekt på barnet og oppleves som en forutsetning for endringsarbeidet. Et vesentlig funn er at kunnskapen om akuttinstitusjoners og kriminalomsorgens arbeid med barn som utfører alvorlige kriminelle handlinger er svært varierende. Slik miljøterapeutene erfarer det, påvirker den varierende kunnskapen holdninger til barn og straff og politiske diskusjoner i mediene.en_US
dc.description.abstractThis research project examined the experiences milieu therapists in emergency- institutions within child-welfare services and youth-units in correctional facilities have with the phenomenon of children who perform serious criminal acts. The project is a qualitative, phenomenological interview study with semi-structured interviews. The data material is analyzed using Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). The sample consists of seven informants. Three environmental-therapists employed at a prison youth-unit, three at a child protection emergency-institution, and one adviser with milieu therapeutic experience. From with the experiences with children performing serious crime, we found three main findings. First, that early childhood trauma, neglect and lack of follow-up are perceived as the main reason why children commit serious crime. Second, the milieu therapists experience that the therapeutic work is complex; The laws may conflict with the best interests of the child, these vulnerable children often express themselves through violence. The therapists are ambivalent to the use of coercive measures. The findings also indicate that frames with locked doors and the possibility of coercive measures have a regulating effect on these particular children and are perceived as a prerequisite for the work. Third, an important finding is that there seems to be too little knowledge of the work in child care emergency-institutions and correctional youth-units with children who perform serious crime. The lack of knowledge concern attitudes of children, delinquency, punishment and political discussions in the media, as the milieu therapists experiences it.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.subjectemergency-institution
dc.subjectakuttinstitusjon
dc.subjectkriminalomsorgens ungdomsenhet
dc.subjectstraff
dc.subjectcorrectional facility
dc.subjectomsorg
dc.subjecttverretatlig samarbeid
dc.subjectinterdisciplinary cooperation
dc.subjectalvorlig kriminalitet
dc.subjectmilieu therapy
dc.subjectyouth-unit
dc.subjectviolence
dc.subjectcare
dc.subjectserious crime
dc.subjectcoercion
dc.subjectpunishment
dc.subjectmiljøterapi
dc.subjecttvang
dc.subjectvold
dc.subjectbarnevern
dc.subjectchild welfare
dc.subjectbest interests of the child
dc.subjectbarnets beste
dc.subjectbarn
dc.subjectchildren
dc.titleStraff, omsorg og behandling for barn som utfører alvorlige kriminelle handlinger - En kvalitativ studie av miljøterapeuters erfaringer fra barnevern og kriminalomsorg
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-06-19T22:00:16Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i barnevern
dc.description.localcodeMABARN351
dc.description.localcodeMAPS-BARN
dc.subject.nus762106
fs.subjectcodeMABARN351
fs.unitcode17-33-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record