Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorReiersen, Margit
dc.date.accessioned2019-09-11T09:18:27Z
dc.date.available2019-09-11T09:18:27Z
dc.date.issued2019-08-31
dc.date.submitted2019-08-30T22:00:02Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/20820
dc.description.abstractLandbruket spiller en meget viktig rolle for å oppnå en bærekraftig utvikling i Norge. Norge har påtatt seg å oppfylle FNs bærekraftsmål, og dette betyr blant annet å finne løsninger knyttet til landbrukets rolle som matprodusent og ressursforvaltning. Vestlandet har et karakteristisk landskap og klima, med relativt små gårdsbruk, og man kan ikke nødvendigvis bruke samme løsninger der som i andre områder, for å opprettholde produksjon og bærekraft i møte med fremtidens klimautfordringer og forsyningskrav. Denne studien tar sikte på å belyse kjennetegn ved landbruket i Nordhordland, og bringe frem vestnorske bønders syn på bærekraft, og hvordan de ser på fremtiden. Den er gjennomført innenfor det nyopprettede Nordhordland Biosfæreområde. Her viser vi at bøndene har begrensede tanker om bærekraft på gårdsnivå, og i stor grad holder seg til tradisjonell drift. Bøndene identifiserer også en del utfordringer, hvor økonomien er den største bekymringen. Kartlegging av bøndenes syn på bærekraft kan gjøre videre arbeid enklere, for å sette ned konkrete mål for å oppnå bærekraftige systemer for matproduksjon, spesielt inn mot den videre utviklingen av Nordhordland Biosfæreområdet.en_US
dc.description.abstractAgriculture plays an important role in order to develop Norway in a sustainable way. Norway has pledged to fulfill the UN sustainability goals, whichincludes finding solutions tied to the agricultural sector's role as a food producer and landscape custodian. Western Norway has a characteristic landscape and climate, with relatively small farms, and may not necessarily utilize similar solutions as other Norwegian regions, in order to maintain productivity and sustainability in the face of climate change and consumer demands. This study aims to show the living conditions and how farmers in Western Norway view sustainability, and what they think about the future. It is conducted within the newly established Nordhordland Biosphere Reserve. It shows that the farmers have limited thoughts concerning sustainability at the farm level, and generally stick to conventional methods. The farmers also identify several challenges, emphasizing economy as their main worry. Mapping the farmers’ view of sustainability can facilitate further work, in order to formulate concrete goals for sustainable food production systems, in particular towards the further development of the Nordhordland Biosphere Reserveen_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.titleBærekraft i Vestnorsk Landbruk - En deskriptiv studie av landbruket i Nordhordland Biosfæreområdet og bøndenes syn på bærekraft i landbruket
dc.title.alternativeSustainability in agriculture in Western Norway - A descriptive studie of agriculture in Nordhordland Biosphere reserve and farmers' views on sustainability in agriculture
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-08-30T22:00:02Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMasteroppgave i biologien_US
dc.description.localcodeBIO399K
dc.description.localcodeMAMN-BIO
dc.subject.nus751999
fs.subjectcodeBIO399K
fs.unitcode12-60-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel