Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorIssa, Sahar
dc.contributor.authorRossland, Mali Frøshaug
dc.date.accessioned2020-01-23T03:47:49Z
dc.date.available2020-01-23T03:47:49Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2020-01-22T23:00:04Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/21332
dc.description.abstractDet er en aktuell sosial utfordring at unge deltar i atferd som kan være både direkte og indirekte skadelig for dem selv, og for andre. Derfor vil det være av interesse å undersøke forekomsten av slik risikoatferd, og å finne måter å forebygge eller redusere denne atferden. Forskning innenfor Positiv Ungdomsutvikling (PYD) viser en sammenheng mellom utviklingsressurser og deltakelse i risikoatferd. Spesifikt indikerer forskning at høyere nivåer av utviklingsressurser er assosiert med lavere deltakelse i risikoatferd hos unge. Denne studien ønsker å utforske relasjonen mellom utviklingsressurser og deltakelse i risikoatferdene Fyll, Vold og Lovbrudd blant 591 norske videregåendeelever (55% jenter), i alderen 15-19 (gjennomsnittsalder 16.7). Resultatene fra regresjonsanalysen viser en signifikant assosiasjon mellom risikoatferden fyll og den interne utviklingsressursen positive verdier. For risikoatferden vold viser regresjonsanalysen en signifikant negativ assosiasjon til den interne utviklingsressursen sosial kompetanse og den eksterne utviklingsressursen grenser og forventninger. For den siste risikoatferden, lovbrudd, viser resultatene fra regresjonsanalysen en positiv assosiasjon mellom den eksterne utviklingsressursen konstruktiv bruk av tid og deltakelse i lovbrudd. Dette resultatet strider imot vår hypotese om at høyere antall utviklingsressurser henger samme med lavere deltakelse i risikoatferd. Videre forskning trengs for å se nærmere på relasjonen mellom utviklingsressurs og norske ungdommers deltakelse i risikoatferd. Funnene fra studien kan benyttes i tiltak og politikk som fremmer sunn utvikling blant ungdom.en_US
dc.description.abstractThere is a current societal challenge that youth participate in behaviors that can be directly or indirectly harmful to themselves, and to others. Therefore, it will be essential to survey the occurrence of such risk behaviors and to find ways to address them. Research conducted within the field of Positive Youth Development (PYD) shows a connection between developmental assets and participation in risk behavior. Specifically, higher levels of developmental assets are associated with lower levels of risk behaviors among youth. The present paper examines the relationship between developmental assets and participation in the risk behaviors drunkenness, violence and delinquency among 591 Norwegian high-school students (55% girls), aged 15-19 (mean age 16.7). The results from regression analysis shows a significant negative association between positive values and drunkenness. For the risk behaviour, violence, the regression analysis shows a significant negative association to the internal asset social competence and the external assets support and boundaries and expectation. For the last risk behaviour, delinquency, the regression analysis shows a positive association between constructive use of time and delinquency remains significant. This finding contradicts our hypothesis that developmental assets correlate negatively with risk behaviours among youth. While, further research is needed to examine the relationship between the developmental assets) and Norwegian youth’ participation in risk behaviours, the current findings can inform interventions and policies that seek to promote healthy development among youth.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectpositiv ungdomsutvikling
dc.subjectutviklingsressurser
dc.subjectrisikoatferd
dc.subjectNorge
dc.titlePositiv ungdomsutvikling: Utviklingsressurser og risikoatferd hos norsk ungdom
dc.title.alternativePositive youth development: Development assets and risk behavior in Norwegian youth
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-01-22T23:00:04Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel