Show simple item record

dc.contributor.authorDahl, Victoria Brekke
dc.date.accessioned2020-06-07T01:59:40Z
dc.date.available2020-06-07T01:59:40Z
dc.date.issued2020-06-05
dc.date.submitted2020-06-04T22:00:04Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/22478
dc.description.abstractDenne oppgaven diskuterer hvordan messianske jøder i Israel skaper og forhandler sin egen identitet som jøder som tror på Yeshua (Jesus) som Messias. Messianske jøder blander elementer fra både den kristne og den jødiske tradisjonen og dette fører til noen interessante spørsmål omkring identitet: Hva er de ulike identitetsmarkørene til de messianske jødene i Israel og i hvilken grad er religiøs identitet et individuelt eller sosialt valg? Og hvordan balanserer og former de messianske jødene sin identitet i møtet mellom to religioner som andre ikke anser som forenelige? Hvordan forener de denne jødiskheten med Yeshua og hvordan legitimerer de valgene i denne identitetskonstruksjonen? Empirien ble samlet gjennom en kombinasjon av observasjon i menigheter og intervjuer av syv messianske jøder i Haifa og Jerusalem. Dette ble analysert gjennom å bruke perspektiver fra sosialprosess-teori og Glynis M. Breakwells seks identitetsprinsipper: kontinuitet, distinksjon, selvtillit, mestringstro, mening og tilhørighet. Identitet er noe som er konstant i endring og for de messianske jødene i denne oppgaven har dette ført til en endring i deres religiøse identitet, men også hvordan de oppfatter «jødiskhet». Resultatet av denne studien viser til en mangfoldig forståelse blant informantene om hva det betyr å være en messiansk jøde i Israel, men de alle legger stor vekt på deres jødiske identitet, selv om de i ulike grader også kan relatere seg til kristendommen (i betydningen av kristne tradisjoner og mennesker, ikke kristendommen som institusjon). På samme tid skaper dette distinksjon, fordi de føler seg separatere fra det ortodoks-jødiske samfunnet, men også fra staten Israel, som gjennom tilbakevendingsloven hevder at messianske jøder ikke er jøder, men tilhører en annen religion (kristendommen). Årsaken til dette er at deres religiøse tilhørighet ikke anses å være konsistent med hva det innebærer å være en jøde. Argumentene fra messiansk hold er at messiansk jødedom burde bli ansett som en legitim form for jødisk religiøs uttrykk, fordi den moderne jødiske realiteten er pluralistisk. De argumenterer også for at det er mulig å forene deres jødiskhet med Yeshua, gjennom at de legger vekt på at de kristne røttene opprinnelig er jødiske og at de i sin kjerne er jødiske.en_US
dc.description.abstractThis Master’s Thesis (Messianic Jews in Israel in a Social Process Theory perspective) discusses how Messianic Jews in Israel create and reason about their identity as Jews who believe in Yeshua (Jesus) as the Messiah. Messianic Jews mix elements from both the Christian and the Jewish tradition and this raises some interesting questions about identity: What are the various identity markers of Messianic Jews in Israel and to which extent is religious identity a matter of individual choice rather than social group choices? And how do messianic Jews form their identity in the meeting with two religions that others see as incompatible, and unite their Jewishness with their belief in Yeshua as the Messiah? The data was collected through the combination of observations in congregations and interviews of seven Messianic Jews in Haifa and Jerusalem and analyzed by using perspectives from Social Process Theory. I have discussed how the messianic identity is formed in a process perspective by using Glynis M. Breakwell’s six identity principles, namely: continuity, distinction, self-efficacy, confidence, belonging and meaning. The process perspective is relevant because identities is constantly changing, negotiated end re-negotiated, and for the Messianic Jews in this thesis, it has been a change in not only their religious identities, but also in their perception of «Jewishness» - what it means to be a Jew, where they includes Messianic Judaism in their understanding of the term. The result of this study presents a diverse understanding among the informants of what it means to be a Messianic Jew in Israel, but that all of them emphasize their Jewish identity, even though they in various degrees relate to Christianity (meaning Christian traditions and people, not Christianity as an institution). Their Jewishness combined with the belief in Yeshua as the Messiah gives their messianic identity meaning and belonging. At the same time, it causes distinction, because they feel separated from the Orthodox Jewish community, but also from the state of Israel, that explicit says in the «Law of Return» that the messianic Jews are not Jewish, but belong to another religion (Christianity). The reasoning behind this is that their religious affiliation is not seen as consistent with what it means to be a Jew. The argument from the Messianic camp is that Messianic Judaism should be seen as a legitimate form of Jewish religious expression, because the modern Jewish reality is pluralistic. They argue that it is possible to unite their Jewishness with Yeshua, by emphasize that the Christian roots came from Judaism, and that they are in their core Jewish.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectjødedom
dc.subjectYeshua
dc.subjectmessiansk jødedom
dc.subjectmessianisme
dc.subjectIsrael
dc.subjectmessias
dc.titleMessianske jøder i Israel i et identitetsperspektiv: En kvalitativ analyse ved hjelp av identitetsprosessteori.
dc.title.alternativeMessianic Jews in Israel in a Social Process Theory perspective.
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-06-04T22:00:04Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeReligionsvitenskap mastergradsoppgave
dc.description.localcodeMAHF-RELV
dc.description.localcodeMAHF-LÆHR
dc.description.localcodeRELV350
dc.subject.nus714218
fs.subjectcodeRELV350
fs.unitcode11-22-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record