Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAarseth, Anna Maria
dc.date.accessioned2020-06-17T04:38:28Z
dc.date.available2020-06-17T04:38:28Z
dc.date.issued2020-06-17
dc.date.submitted2020-06-16T22:00:20Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/22658
dc.description.abstractMålet med denne litterære gjennomgangen var å undersøke hvorvidt fenomenet «Fear of Missing Out», bedre kjent som «FoMO» på folkemunne, kan assosieres med klinisk angst. Spesielt interessant var det å undersøke om det finnes god evidensbasert forskning på om FoMO kan gi symptomer forenelig med å oppfylle diagnosekriterier på angst, og på hvilken måte den empiriske litteraturen argumenterer for at FoMO bidrar til dette. FoMO er et nytt og populært begrep i samtiden om en frykt nesten alle kan kjenne seg igjen i fra tid til annen, særlig under dagens moderne omstendigheter der man har konstant tilgang til digital sosial informasjon som oppdateres fra sekund til sekund. For å besvare den gjeldende problemstillingen ble det gjort et omfattende litteratursøk i databasene PsycINFO, PubMed og Web of Science. I alt tilfredsstilte tolv studier de forhåndssatte inklusjonskriteriene. Samtlige studier kunne vise til sammenhenger mellom FoMO og utvikling av angst, dog i ulik retning og styrke. Funnene viser at FoMO i moderat grad er assosiert med angstomfang. Videre spiller teknologibruk en viktig rolle for forståelsen av dette forholdet, der FoMO viser en tendens til å mediere mellom disse i alle studiene. Litteraturgjennomgangen oppfordrer derfor til videre forskning på området, og foreslår en videre utvikling av mobilapper til begrensning av teknologibruk. Da det kan se ut til å være en assosiasjon mellom FoMO, mobilbruk og angst. Grunnet et forskningsområde kjennetegnet av å være begrenset og i utvikling, er det behov for mer forskning på området for å trekke sikrere konklusjoner om forholdet.en_US
dc.description.abstractThe aim of this literature review was to investigate whether the phenomenon, Fear of Missing Out, popularly referred to as “FoMO” is associated with anxiety. Special interest was given to the investigation of evidence-based research on FoMO, and symptoms compatible with fulfilling diagnostic criteria for anxiety disorders. Furthermore, the impact of the empirical literature on FoMO was highlighted. FoMO is a new and popular term about a fear that almost everyone experiences from one time to another. Particularly in today’s contemporary conditions, where we have instant access to constantly updating digital social information, FoMO is an increasingly relevant phenomenon. A thorough literature search in PsycINFO, PubMed and Web of Science was conducted to answer this current research question. Twelve studies satisfied the inclusion criteria listed in advance. All studies showed associations between FoMO and development of anxiety, however in different direction and strength. The findings show that FoMO is associated moderately with anxiety severity. Further, technology use seems to be an important factor for understanding the relationship, where FoMO seems to mediate between the variables in several of the studies. The review is therefore encouraging further research on the topic and suggests further development of smartphone apps to limit smartphone use. While there seems to be an association between FoMO, smartphone use and anxiety, more research is necessary in this field to draw reliable conclusions about the relationship.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectFoMO
dc.subjectFear of missing out
dc.subjectangst.
dc.subjectkliniske implikasjoner
dc.subjectmobilbruk
dc.subjectsosiale medier
dc.titleFenomenet Fear of Missing Out og dets assosiasjoner med utvikling av klinisk angst – en litteraturgjennomgang
dc.title.alternativeThe Phenomenon Fear of Missing Out and its Associations With the Development of Clinical Anxiety - A Literature Review
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-06-16T22:00:20Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel