Show simple item record

dc.contributor.authorKristoffersen, Iben Helene
dc.date.accessioned2020-06-19T04:44:33Z
dc.date.available2020-06-19T04:44:33Z
dc.date.issued2020-06-18
dc.date.submitted2020-06-17T22:00:14Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/22732
dc.description.abstractI oppgaven ser jeg nærmere på Karin Fossums kriminalroman Den som elsker noe annet (2007) og Bjarte Breiteigs roman Mine fem år som far (2014). Romanene tar for seg overgrep og pedofili, men på ulike vis. Oppgavens problemstilling er: Hvordan kan skjønnlitteraturen utfordre en stereotyp forståelse av seksuelle overgrep mot barn? Forskning viser at stigma kan bidra til nedsatt effekt på forebygging av seksuelle overgrep, og derfor er det viktig å undersøke hvordan litteraturen utfordrer stereotypiske forestillinger. Kriminologiske og sosiologiske perspektiv danner bakgrunnen for oppgaven. Samtidig bidrar queerteori med et begrepsapparat, slik at jeg kan undersøke hvordan litteraturen konstruerer normalitet og maskulinitet. Romanene etablerer ulike forklaringsmodeller av overgriperen, hvor enkelte baserer seg på stereotypiske forestillinger, mens andre forklaringsmodeller utfordrer stereotypiene. Den narratologiske analysen avdekker hvordan den stereotypiske forståelsen utfordres via ulike fortellerteknikker – hvilke tilbakeblikk og scener velger fortelleren å vise oss? Gjennom førstepersonsfortelleren Martin Havn i Mine fem år som far, får vi innblikk i livet til en familiefar og overgriper. Samtidig gir tredjepersonsfortelleren i Den som elsker noe annet et annerledes innblikk i tematikken ved å fokalisere ulike litterære personer – som blant annet overgriperen selv – og med det skapes kontraster og nyanser som bidrar til å problematisere tematikken. Disse ulike faktorene spiller på det vi allerede vet, men utfordrer også forståelsen vår ved å legge til elementer som overrasker og utfordrer en kollektiv, internalisert tankegang. I tillegg analyserer jeg resepsjonen av romanene, hvor jeg undersøker hvordan tematikken håndteres av offentligheten, og hvor fokuset ligger i vurderingen av romanene. At overgrepstematikken skaper ubehag, er tydelig i anmeldelsene, men det er kompleksiteten og forståelsen av gjerningsmennene som står i fokus. Likevel har måten romanene håndterer tematikken og nyanserer samfunnsproblemet blitt til dels oversett i anmeldelsene – blant annet at hegemonisk maskulinitet og heteronormativitet er med på å skjule en eventuell pedofil legning, og at de litterære personene er med på å utfordre og nyansere stereotypier. Litteraturen åpner altså for en diskusjon av et komplekst og alvorlig samfunnsproblem, samtidig som den avdekker en tendens til at visse aspekter ved tematikken overses eller unngås i offentligheten.en_US
dc.description.abstractIn this thesis, I analyze Karin Fossum's crime novel Den som elsker noe annet (2007) and Bjarte Breiteig's novel Mine fem år som far (2014). Both novels deal with sexual abuse and pedophilia but in different ways. The research question is: How can fiction challenge a stereotypical understanding of child sexual abuse? Research shows that stigma can contribute to a reduced effect on the prevention of sexual abuse and therefore, it is essential to investigate how literature confronts stereotypical notions. Criminological and sociological perspectives form the basis of this thesis, while queer theory provides a conceptual framework so that I can examine how literature constructs normality and masculinity. The novels establish different explanatory models of the abuser, with some relying on stereotypical notions, while others challenge those notions. The narratological analysis reveals how stereotypes are confronted through various narrative techniques. Through first-person narrator Martin Havn in Mine fem år som far, we gain an insight into the life of a family man and an abuser. The third-person narrator in Den som elsker noe annet examines the theme by focusing on different literary characters – such as the abuser himself – which creates contrasts and nuances that problematizes the theme. These various factors touch on what we already know, but they also add elements that surprise and challenge our collective internalized mindsets. Furthermore, I analyze the reception of the novels, where I examine how the theme is handled by the public through literary critics, and what the focus is when the novels are reviewed. It is evident that the child sexual abuse creates discomfort, but the focus is on the complexity and understanding of the perpetrators. Nevertheless, the way the novels deal with the themes and nuances of this societal problem has been partly overlooked in the reviews – including the fact that hegemonic masculinity and heteronormativity permits a possible pedophile orientation to be concealed, in addition to the fact that the literary characters help challenge and nuance stereotypes. The novels thus enable a discussion of a complex and serious societal problem, while simultaneously revealing a tendency where certain aspects of the theme are overlooked or avoided in the public.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectstereotypi
dc.subjectnarratologisk analyse English: pedophilia
dc.subjectstereotypes
dc.subjectseksuelle overgrep mot barn i skjønnlitteraturen
dc.subjectchild sexual abuse in fictional literature
dc.subjectabuse
dc.subjectstigma
dc.subjectovergrep
dc.subjectnarratological analysis
dc.subjectNorsk: pedofili
dc.titleMonster eller menneske? En analyse av skjønnlitterære framstillinger av seksuelle overgrep mot barn i Karin Fossums kriminalroman Den som elsker noe annet og Bjarte Breiteigs roman Mine fem år som far
dc.title.alternativeMonster or mortal? An analysis of literary depictions of child sexual abuse in Karin Fossum’s crime novel Den som elsker noe annet and Bjarte Breiteig’s novel Mine fem år som far
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-06-17T22:00:14Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMastergradsoppgave i nordisk språk og litteratur
dc.description.localcodeMAHF-LÆNO
dc.description.localcodeMAHF-NORD
dc.description.localcodeNOLISP350
dc.subject.nus711123
fs.subjectcodeNOLISP350
fs.unitcode11-21-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record