Show simple item record

dc.contributor.authorGrepperud, Thea
dc.date.accessioned2020-06-24T05:34:50Z
dc.date.available2020-06-24T05:34:50Z
dc.date.issued2020-06-23
dc.date.submitted2020-06-22T22:00:36Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/22881
dc.description.abstractOppgaven har et todelt fokus: (1) Å undersøke hvordan psykologstudenter beskriver livet til en fiktiv person med diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (EUPF) etter avsluttet behandling, og (2) å gjennomføre en prøvestudie for å undersøke hvordan historiefullføring fungerer som metode i møte med den tematiske problemstillingen. Historiene respondentene skrev ble analysert ved hjelp av tematisk analyse. Dette resulterte i at jeg formulerte fire temaer som oppsummerte hvordan personens liv ble beskrevet i historiene: 1) Bedringsmistro, 2) Terapitillit, 3) Abnormalitet og 4) Fellesmenneskelighet. Funnene viser at den fiktive personen og hennes liv i all hovedsak blir definert med utgangspunkt i diagnosekarakteristikkene for EUPF også etter endt behandling. I historiene ble det beskrevet en mistillit til muligheten for varig bedring fra symptomer knyttet til EUPF, i tillegg til at tilliten til effekten av terapi fremkommer som sterk. Studien konkluderer med at funnene ligger langs et kontinuum mellom «annerledeshet» og «fellesmenneskelighet» som gjenspeiler litteraturen på recoveryfeltets skille mellom klinisk og personlig bedring. Funnene diskuteres opp mot etablert empiri og teoretiske rammeverk. Som supplement til litteraturen blir autoetnografiske elementer benyttet ved at jeg drøfter funnene i kontekst av mine egne erfaringer med EUPF. For å møte undersøkelsens metodologiske målsetting redegjør jeg for metoden historiefullføring og diskuterer styrker og svakheter ved valg tatt i utarbeidelsen av denne undersøkelsen. Redegjørelsen konkluderer med at historiefullføring innebærer spennende muligheter for forskning på forestillinger om andres liv. Prøvestudien tydeliggjorde viktigheten av å utarbeide undersøkelsen og materialet som formidles til respondentene med fokus på tydelige instruksjoner og tilstrekkelig informasjon til deltakerne.en_US
dc.description.abstractThis study has two main goals: (1) To explore how psychology students describes the life of a fictional patient with a borderline personality disorder (BPD) diagnosis after treatment has ended and (2) to serve as a pilot study evaluating the use of story completion as a method in response to the thematic research question. The stories were subjected to thematic analysis which provided four overarching themes: 1) Disbelief in recovery; 2) Trust in therapy; 3) Abnormality; and 4) Common humanity. The findings show how the fictional person’s life is defined by the characteristics of the BPD diagnosis even after ended treatment. The stories describe a disbelief in continued recovery from the related symptoms, as well as a trust in therapy. The study concludes that the findings can be seen as a continuum from “otherness” to “common humanity”, resonating the difference between clinical and personal recovery found in the recovery literature. The findings of this study are discussed in relation to established empirical evidence and theoretical frameworks. My own autoethnographic account based on personal experience with BPD supplements the discussion. In response to the study’s second goal of evaluating the use of story completion in response to the research question, strengths and limitations of the study’s design is discussed. This concludes that story completion provides intriguing possibilities for research exploring assumptions about other’s life. The pilot study highlights the importance of providing the respondents with clear instructions and sufficient information.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectemosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse
dc.subjectrecovery
dc.subjectautoetnografi
dc.subjecthistoriefullføring
dc.subjectHistoriefullføring
dc.subjectprøvestudie
dc.title«Hun vil nok oppleve videre vansker» - En prøvestudie i historiefullføring om livet etter behandling for emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse
dc.title.alternative«She will probably continue to struggle» - A pilot study on story completion about life after treatment for borderline personality disorder
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-06-22T22:00:36Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record