Show simple item record

dc.contributor.authorPrytz, Venke Klubbenen_US
dc.date.accessioned2020-08-29T05:32:58Z
dc.date.available2020-08-29T05:32:58Z
dc.date.issued2020-08-29
dc.date.submitted2020-08-28T22:00:10Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/23916
dc.description.abstractAvdelingsledere har ansvar for at medarbeidere innehar nødvendig kunnskap for å utføre oppgavene som er tiltenkt stillingene deres. Dette er pålagt gjennom lover og forskrifter. Studien fokuserer på leders ansvar for opplæring i CBRNE-beredskap og hvilke faktorer i utøvelsen av dette ansvaret som får ansatte til å føle seg trygge i en beredskapssituasjon. Problemstillingen er «Hvordan påvirker leders bevissthet om opplæringsansvaret de ansatte sin opplevelse av trygghet innenfor CBRNE-beredskap ved norske sykehus?» Det benyttes kvalitativ forskningsmetode med semi-strukturerte dybdeintervju av ledere og opplæringsansvarlige, samt fokusgruppeintervju av ansatte ved to norske sykehus. Funn viser at opplæringsansvaret blir delegert til en opplæringsansvarlig. Det er derfor ikke bare leders fokus på opplæring som påvirker ansattes opplevelse av opplæringen, men også opplæringsansvarlig sitt fokus. Kompetanseplaner og øvelser av ulike dimensjoner blir benyttet for kompetanseheving, ulike faktorer spiller inn på graden av gjennomføring av planene. Sykehusene hadde beredskapsplaner med tilhørende tiltakskort som ansatte hadde stor tillit til. Hvor opplyst de ansatte var på innholdet i planverket varierte, men hadde liten påvirkning på graden av tillit til planverket. Studien har vist at leders og opplæringsansvarliges bevissthet i forhold til ansvaret for ansattes opplæringen, har påvirkning på ansattes opplevelse av trygghet. Dette gjelder både utarbeidelse av praksisnære beredskapsplaner og opplæringsansvaret i form av prioritering av tid og gjennomføring av opplæring. Personlige engasjementet for temaet hos leder og opplæringsansvarlig spiller inn på kvaliteten på opplæringen. Leders ansvar for utarbeidelse av planverk og gjøre beredskapsplanene kjent hos ansatte, er kommet frem som en viktig faktor for trygghet. Ansatte setter stor tillit til planverket for CBRNE-beredskap og studien viser at planverket er viktig for å oppleve trygghet når det trengs. Nøkkelord: Ansvar, opplæring, trygghet, tillit, CBRNE, sykehus.en_US
dc.description.abstractDepartment managers have the statutory responsibility to ensure that staff have the competence required to do their jobs. This study examines how managers’ awareness of this training responsibility for CBRNE emergency preparedness affects employees’ perception of safety. The research question is “How does the manager’s awareness of his/her training responsibility affect employees’ perception of safety in CBRNE emergency preparedness in Norwegian hospitals?” The study employs a qualitative method including semi-structured in-depth interviews of managers and training staff, along with focus group staff interviews, at two Norwegian hospitals. Findings show training responsibility is delegated to a training manager. Therefore, the staff’s perception of training is affected not only by their department manager’s but also the training manager’s handling of this. Various plans and exercises were used to increase staff competence. Different factors affected the degree to which these plans were carried out. The hospitals had emergency preparedness plans with associated action cards, and although the staff’s knowledge of their content varied, this had little effect on their confidence in the plans, which was consistently high. The study has shown that department managers’ and training managers’ awareness of their training responsibility impacts the staff’s perception of safety both in preparing practical plans and setting time aside to carry out the training. Their personal commitment to the issue affects the quality of the training. The responsibility of department managers to create and communicate emergency plans to staff emerged as an important factor affecting staff’s perception of safety. Employees have high confidence in CBRNE emergency preparedness plans, and this study shows that plans are important for perceiving safety in an emergency. Key words: Responsibility, training, safety, confidence, CBRNE, hospital.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjecttrygghet
dc.subjectCBRNE
dc.subjectAnsvar
dc.subjectsykehus
dc.subjecttillit
dc.subjectopplæring
dc.titleTryggere når det trengsen_US
dc.title.alternativeSafety when this is required
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-08-28T22:00:10Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.localcodeHELVID650
dc.description.localcodeMATF-HEVID
dc.subject.nus761901
fs.subjectcodeHELVID650
fs.unitcode13-26-0


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record