Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHabbestad, Ane Marte
dc.date.accessioned2010-02-19T09:08:12Z
dc.date.available2010-02-19T09:08:12Z
dc.date.issued2009-12-15eng
dc.date.submitted2009-12-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/3802
dc.description.abstractBorn som er vitne til vald i familien utgjer ei risikogruppe for utvikling av ei rekke psykososiale vanskar, og skadeverknader er blitt dokumentert både på lang og kort sikt. Formålet med den føreliggande litteraturstudien var å undersøkja kva evidens som ligg føre for å driva gruppebehandling for born som har vore vitne til vald i familien, basert på kognitivt åtferdsmessige prinsipp. Studien er inspirert av eit norsk, statleg støtta behandlingsprosjekt og den påfølgande utgjevinga av ein behandlingsmanual for denne gruppa born. Aktive verknadsmekanismar i behandling, samt defineringa og/eller problematiseringa av foreldreinvolvering i samband med behandling, har vore øvrige fokus for studien. Ved bruk av eit systematisk litteratursøk vart 20 artiklar inkluderte i studien. Resultata frå denne litteraturstudien gjev ikkje grunn til å trekkja eintydige konklusjonar om behandlingseffekt. Enkeltstudiar dokumenterer lovande resultat i form av signifikant behandlingseffekt og ein liten til moderat effektstorleik. Resultata er likevel prega av korleis studiane varierer, mellom anna i form av ulike definisjonar av målgruppa, ulikt innhald i behandlinga og ulike utfallsmål. Det gjenstår framleis arbeid for å dokumentera om, og i so fall i kva grad, gruppebehandling basert på CBT er ein effektiv intervensjon i behandlinga av psykososiale vanskar hjå born som er vitne til vald i familien. Det er ikkje systematisk undersøkt kva verknadsmekanismar som ligg til grunn for effektiv behandling. Heller ikkje er effekten av ulike foreldreintervensjonar systematisk studert. Metodologiske utfordringar ved studiane vert so drøfta. Avslutningsvis drøftast implikasjonar for klinisk praksis og forslag til vidare forsking vert gjeveen_US
dc.description.abstractChildren witnessing intimate partner violence are an at-risk group of developing psychosocial problems. Both short and long term deleterious effects have been documented. The purpose of this study was to examine available evidence of the effect of group cognitive behavioural therapy on child witnesses of intimate partner violence. The study is inspired by a Norwegian state funded treatment project and the resulting development of a treatment manual for this group of children. Other aims of this study were to investigate how research literature answers the question of treatment mechanisms and how parental involvement in treatment are defined and/or debated. By conducting a structured literature search, 20 articles were included. The results of this study are not conclusive concerning the effect of group cognitive behavioural treatment for child witnesses of intimate partner violence. Single studies show promising results, documenting significant treatment effects and small to moderate effect sizes. The results are never the less characterized by the differences in central aspects such as group definition, content of treatments and outcome measures used. More research is needed to document the effect of group treatment based on CBT for child witnesses of intimate partner violence. No systematic research on treatment mechanisms has been found. There is a need of more systematic research on the effect of different types of parental involvement in treatment. Methodological issues of the studies are discussed. Implications for clinical work are discussed and suggestions for future research outlined.en_US
dc.format.extent3139447 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonnoeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectGruppebehandlingnob
dc.subjectCBTnob
dc.subjectFamilievoldnob
dc.subjectBornnob
dc.titleBorn som er vitne til vald i familien; Evidens for gruppebehandling basert på kognitiv åtferdsterapieng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng
dc.description.localcodePSYK300
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nob
fs.subjectcodePSYK300


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel