Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNordhus, Benedicteeng
dc.date.accessioned2014-01-15T12:57:35Z
dc.date.available2014-01-15T12:57:35Z
dc.date.issued2013-10-31eng
dc.date.submitted2013-10-31eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/7682
dc.description.abstractFlere av utfordringene i norsk torskeoppdrett, er direkte eller delvis knyttet opp mot fiskens kjønnsmodningsfase. Kjønnsmodning fører blant annet til redusert appetitt og vekt, dårligere filetkvalitet samt høyere dødelighet. I tillegg er kjønnsmodningsfasene knyttet til velferdsmessige problemer som gytespreng. En annen utfordring er genetisk spredning, enten via rømming eller direkte gyting i merd. Produksjonen av steril fisk kan derfor være et effektivt middel for å unngå problemer knyttet til kjønnsmodning og for å hindre genetisk spredning ved rømming. Produksjon av triploider er så langt den mest praktiske, økonomiske og effektive metoden for storskala produksjon av steril fisk. Det foreliggende arbeidet har undersøkt effekten av trykk og tid etter befruktning på triploidisering. I tillegg er det blitt undersøkt om disse parameterene har en effekt på dødelighet, celledeling, epiboli og antallet fotoreseptorer i retina ved klekking. Triploidiseringseksperimentet ble bygget opp som en matrise bestående av 24 grupper som ble indusert for trykk-sjokk av ulik styrke og ved ulike tidspunkt etter befruktning. Gruppene trykket med 1 bar, fungerte som kontrollgruppe. Behandlingstiden tilsvarte 5 min for alle gruppene og temperaturen ble holdt stabil (6 °C), under hele det praktiske forsøket. Alle eggene ble inkubert ved identiske miljøforhold fram til klekking. Flowcytometrianalyser av ploiditet viste en signifikant effekt av både trykk og tid etter befruktning, hvor tiden spilte en betydelig rolle ved 400 bar, men viste ingen effekt når trykket økte til 600 bar. Studier av cellemorfologi ved fjerde til åttende celledelingsstadie viste en signifikant effekt av trykk, hvor økt trykk resulterte i en større andel asymmetri og ubefruktede egg. Utviklingshastigheten (celledeling) ser ikke ut til å påvirkes av trykket eller ploiditet, da gjennomsnittlig antall blastomerer i hver gruppe ikke gav noen signifikant forskjell. Generelt ser det ut som at utviklingshastigheten av embryo, målt som dekningsgraden av epiboli ved 95 timer etter befruktning heller ikke er påvirket av trykk og triploidisering, men gruppene som ble trykket 10 og 40 minutter etter befruktning viste en redusert utviklingshastighet ved økende trykk. I tillegg ble det målt en signifikant mindre eggdiameter når trykket økte. Analyser i larvefasen viste at triploide larver rett etter klekking hadde en signifikant effekt av ploiditetsstatusen, hvor de triploide individene var representert med færre fotoreseptorceller enn diploide. Studiet viser at hydrostatisk trykk på 600 bar er en effektiv metode for å triploidisere torsk, men våre data indikerer også at dette høye trykket kan ha negative effekter på tidlig celledeling og dødelighet. Siden høyt trykk ser ut til å ha en negativ effekt på utviklingen, bør dette tas hensyn til ved optimalisering av trykkbehandling. Den beste strategien vil være å bruke lavest mulig trykk, som fremdeles gir fullverdig triploid status. Fra vår modell kan vi predikere at et trykk mellom 400 og 500 bar og et tidspunkt på ca 26 minutter etter befruktning vil gi en høy grad av triploiditet og mindre negativ effekt på utvikling. Siden våre forsøk brukte helsøsken egg vet vi ikke hvordan genetisk variasjon vil påvirke dette vinduet. Videre forskning vil derfor være nødvendig...en_US
dc.format.extent3056746 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.titleTriploidisering av Atlantisk torsk (Gadus morhua); effekt av varierende hydrostatisk trykk og trykktidspunkt på triploiditet, samt konsekvenser for utvikling.en_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMaster i Havbruksbiologi - Generell havbruksbiologien_US
dc.description.localcodeMAMN-HAV
dc.description.localcodeHAV399
dc.subject.nus751599eng
fs.subjectcodeHAV399


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel