Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorIdsø, Gunn Linda Varneseng
dc.date.accessioned2014-09-09T14:43:26Z
dc.date.available2014-09-09T14:43:26Z
dc.date.issued2014-05-15eng
dc.date.submitted2014-05-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/8440
dc.description.abstractFantastiske helter. En analyse av hovedpersonenes utvikling Sigbjørn Mostues Alvetegn-trilogi. Masteroppgave i litteratur, vår 2014 av Gunn-Linda Varnes Idsø SAMMENDRAG Utgangspunktet denne masteroppgaven var at jeg ønsket å jobbe med ny norsk fantastisk litteratur innenfor den gruppen som populært kalles fantasy, og som jeg i min oppgave definerer som mytisk-eventyrlig litteratur etter Åsfrid Svensens definisjon. Problemstillingen ble å vise hvordan denne mytisk-eventyrlig litteraturen bruker fantastiske virkemidler som heltefortellingen, til å skildre dramaet rundt hovedpersonens ytre reise, og hvordan vi kan bruke jungiansk eventyrtolkning for å belyse dennes indre reise i disse romanene. Jeg beskriver først sjangeren ved å bruke forskere som Åsfrid Svensen, og også Torgeir Haugen, til å definere mytisk-eventyrlig litteratur som fortellinger der handlingen ofte er lagt til sekundære eller parallelle univers, gjerne også til et middelaldermiljø, og ofte befolket av skikkelser fra myter og eventyr. Disse fortellingene skildrer en magisk virkelighet der kampen mellom gode og onde krefter i tilværelsen er helt sentral, og hovedpersonene gjerne er helter som får i oppdrag å overvinne ødeleggende farer som truer samfunnet. Mostues trilogi Alvetegnet skildrer den puslete nerden Espen og mobbeofferet Eva, som ved hjelp av en nisse og en mystisk alvenøkkel, kommer seg over til en parallell verden der de løser flere oppdrag for å redder både de som der, og dermed også deres egen verden, fra farer som truer, ofte med livet som innsats. Disse to unge heltene gjennomgår etter min mening både en ytre og en indre utvikling i disse romanene. Jeg har brukt Joseph Campbells bok om Helten med tusen ansikter for å analysere dramaet rundt deres ytre reise, og gjennom jungiansk eventyrtolkning prøvd å tolke deres ytre reise som et symbolsk uttrykk for en indre reise. En indre reise der de begge møter motstandere og monstre i dypet av sin egen psyke, og gjennom anerkjennelse og bevisstgjøring av disse mørke kreftene hos seg selv, utvikler seg som mennesker, og finner ressurser i seg selv til å ta oppgjør med alt fra mobbere til miljøødeleggelse. Som teoretisk grunnlag for denne tolkningen har jeg brukt et utvalg av Jungs egne skrifter om psykologisk analyse, og litteratur om jungiansk eventyrtolkning skrevet av de jungianske analytikerne Marie-Louise von Franz og Astri Hognestad. Jeg har opplevd at denne innfallsvinkelen i forhold til både eventyr og mytisk eventyrlig litteratur har åpnet nye lag i teksten, og gitt meg ny forståelse og respekt for denne fantastiske litteraturen. Dette arbeidet har også lært meg at jeg kan bruke denne mytisk-eventyrlige litteraturen, sammen med norsk folkediktning og norske myter, for på en ny måte å åpne også disse tekstene for nye generasjoner lesere.en_US
dc.description.abstractFantastic heroes. An analysis of the development of the main characters in Sigbjørn Mostues Alvetegnet-trilogy Master thesis in nordic litterature, spring 2014, Gunn-Linda Varnes Idsø SUMMARY The starting-point of this thesis was that I wanted to work with the new Norwegian fantasy literature, difined in my thesis as mytisk-eventyrlig" literature ( mytisk" as in mythical, and eventyr" as in fairytales), using Åsfrid Svensens definition, which has parallels to the English High-Fantasy literature, as found in J.R.R.Tolkien and C.S.Lewis's works. My approach to the problem was that I wanted to show how mytisk-eventyrlig" literature, using fantastic means like the hero-tale, describes the drama of the main characters external journey, and how we can use Jungian analysis of fairytales to describe his inner journey, in these novels. First of all I will try to describe the genre by using the work of Åsfrid Svensen, and also Torgeir Haugen, and try to define mytisk-eventyrlig" literature as stories where the main action often is added to secondary or parallel universes, often in a medival environment, and often populated by caracters from myths and fairytales.These stories describes a magic reality where the battle between good and evil forces of existence is crucial, and the main characters tend to be heroes who's mission are to overcome devastating dangers that threaten their sociaty. Mostues Alvetegnet portrays Espen, a puny nerd, and Eva, a victim of bullying, who with the help from a pixie and a mysterious elf-key, gets into a parallel world where they are send on several missions to rescue both this parallel world and their own, from horrible dangers, often with their lives at stake. These young heroes undergoes, in my opinion, both an external and an inner development in these novels. I have used Joseph Cambells The hero whith A Thousand Faces to analyse the drama of their external journey, and Jungian interpretation of fairytales to analyse this external journey as a symbolic expression of an inner journey. An inner journey where they both meet monsters in the depths of their own psyche, and through recognition and awareness of these dark forces, develop as persons, and find resources in themselves to confront both bullies and environmental destruction. As a theoretical basis for this interpretation I have used a variety of Jung's own writings on psychological analysis, and literature on Jungian interpretation of fairytales, written by the Jungian analysts Marie-Louise von Franz and Astri Hognestad. I have found that this approach on fairytales and mytisk-eventyrlig" litterature has opened new layers of the text, and given me a new understanding and respect for this fantasy literature. This work has also thaught me that I can use this mytisk-eventyrlig" literature, together with Norwegian folklore, and Norwegian myths, and by this open these texts for a new generation of readers.en_US
dc.format.extent1054882 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectfantasyeng
dc.subjectmytisk-eventyrligeng
dc.subjectJoseph Campbelleng
dc.subjectmonomyteneng
dc.subjectjungianskeng
dc.subjecteventyrtolkningeng
dc.titleFantastiske helter. En analyse av hovedpersonenes utvikling i Sigbjørn Mostues Alvetegn-trilogieng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Nordisk språk og litteratur
dc.description.localcodeMAHF-NORD
dc.description.localcodeNOLISP350
dc.subject.nus711123eng
fs.subjectcodeNOLISP350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel