Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHeggernes, Ane Johansen
dc.contributor.authorMunthe-Kaas, Siri
dc.date.accessioned2021-06-16T08:27:05Z
dc.date.available2021-06-16T08:27:05Z
dc.date.issued2021-05-20
dc.date.submitted2021-06-15T22:00:07Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2759698
dc.description.abstractBakgrunn: Temaet for masteroppgaven er “Helsepersonells erfaringer om hvilke personlige, sosiale og strukturelle ressurser som hjelper ansatte i sikkerhetspsykiatrien å bli værende i en krevende jobb over tid”. Sikkerhetspsykiatrien er en arbeidsplass som tidvis kan være preget av vold og utagerende hendelser. Dette kan være en påkjenning for helsepersonell både psykisk og fysisk. Forskningsspørsmålet har vært ressursfokusert og preget av en helsefremmende tilnærming. Hensikten har vært å undersøke hvilke ressurser som er både fremtredende og nyttige for helsepersonell i sikkerhetspsykiatrien. Metode: Prosjektet er gjennomført kvalitativt med fokusgruppeintervjuer som metode for innsamling av data, med en fenomenologisk vinkling. Utvalget er tre av Norges regionale sikkerhetspsykiatriavdelinger hvor deltakerne er fast ansatte helsepersonell. Datamaterialet fra fokusgruppene har gjennomgått en tematisk nettverksanalyse. Resultat: Funnene viser at både personlige, sosiale og strukturelle ressurser er viktige byggesteiner for ansatte i sikkerhetspsykiatrien. Til sammen utgjør disse ressursene en base som gir tryggere ansatte, som blir i jobben til tross for en utfordrende jobbhverdag. Funnene bidrar med en dybdeforståelse av hvilke ressurser ansatte som fortsatt er i arbeid anser som hensiktsmessige og gunstige. Diskusjon og oppsummering: Forskning viser at det har blitt et økt fokus på hvilken betydning ressurser har for ivaretakelse av egen helse og utvikling av resiliens i møte med utfordringer på arbeidsplassen. Dette viser til et helsefremmende fokus innenfor ulike profesjoner i helsesektoren. Denne studien er med å bygge opp under hva tidligere forskning sier om ressursers betydning for helsepersonell i møte med utfordringer på arbeidsplassen. Nøkkelord: Ressurser, resiliens, helsefremmende arbeid, sikkerhetspsykiatri, helsepersonell
dc.description.abstractBackground: The theme of this thesis is ‘Healthcare professionals’ experiences with personal, social and structural resources in the face of challenging experiences in the workplace’. Forensic psychiatry is a field that occasionally can be characterized by violence and extravagant events. These experiences can be a strain for health professionals both mentally and physically. The research question has been resource-focused and based on a health promoting approach. The purpose of this thesis is exploring healthcare professionals' experiences with work related resources. Method: This thesis has a phenomenological angle, carried out qualitatively with focus group interviews. The selection is three of Norway's regional safety psychiatric wards and the participants are permanently employed healthcare professionals. The data material from the focus groups has undergone a thematic network analysis. Results: Findings show that both personal, social and structural resources are important building blocks for employees in forensic psychiatry. Together, these resources form a base that provides more resilient employees who remains longer in their job despite a challenging workday. The findings have also provided in-depth information on which resources healthcare professionals consider beneficial and why. Discussion and summary: Research indicates that there has been an increasing focus on the importance of resources for safeguarding one's own health and the development of resilience given challenges faced in the workplace. This refers to a health-promoting focus within various professions in the health sector. This thesis helps to build on what previous research states about the importance of resources for healthcare professionals. Keywords: Resources, resilience, health promotion, psychiatric ward, forensic psychiatry, healthcare professionals
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleHelsepersonells ressurser i møte med utfordrende opplevelser på arbeidsplassen En kvalitativ studie av ansattes erfaringer i sikkerhetspsykiatrien
dc.title.alternativeThe resources available to healthcare proffesionals facing challenges in the workplace A qualitative study of employees' experiences in forensic psychiatry
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-06-15T22:00:07Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i helsefremmende arbeid og helsepsykologi
dc.description.localcodeHEFR395
dc.description.localcodeMAPS-HEFR
dc.description.localcodeMAPS-LOG
dc.subject.nus761901
fs.subjectcodeHEFR395
fs.unitcode17-33-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel