Show simple item record

dc.contributor.authorNordhagen, Julia
dc.date.accessioned2021-06-23T00:05:23Z
dc.date.available2021-06-23T00:05:23Z
dc.date.issued2021-06-01
dc.date.submitted2021-06-22T22:00:05Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2760722
dc.description.abstractÅ spise sunt handler om å ha et balansert og variert kosthold ved å blant annet inkludere ulike matvaregrupper i kosten. Et kosthold kan settes sammen på mange ulike måter og det er mange mennesker som velger å ekskludere ulike matvaregrupper fra kostholdet grunnet religion, egen helse, dyrevern, miljøbelastning, matallergi mm. Spørsmålet blir om utelatelse av bestemte matvarer fra et kosthold medfører mangelfullt inntak av næringsstoffer? Denne oppgaven tar utgangspunkt i fire ukemenyer som passet egenskapene til et generelt, meierifritt, fisk / sjømatfritt og vegansk kosthold. Menyene var laget i henhold til kostrådene og hadde som fokus å dekke jodbehovet til ikke-gravide kvinner i fertil alder. Hovedmålet med denne oppgaven har vært å finne ut om behovet for aminosyrer blir dekket når sentrale matprodukter som kjøtt, sjømat og meieriprodukter ble utelatt fra kostholdet, men også om menyene inneholder anbefalte mengder av makronæringsstoffer og mikronæringsstoffer som jern, kalsium, vitamin B12 og salt. Aminosyresammensetningen i de fire ukemenyene ble bestemt ved bruk av ultra høyoppløselig væskekromatografi (UPLC). Analysering av energi, protein, fett, samt jern, kalsium, vitamin B12 og natrium var gjennomført på forhånd og analyseresultat av disse ble gitt tilgang til. Energibehovet for kvinner i den alderen 18-30 år med stillesittende arbeid og 2-3 timer fysisk aktivitet på fritiden per uke dekkes av alle menyene. Energibidraget fra protein og fett ligger innenfor Helsedirektoratets anbefalte områder for alle menyene, mens energibidraget fra karbohydrat i menyene ligger i øvre sjiktet av anbefalingene og overstiges i den veganske menyen. Daglig gjennomsnittlig aminosyreinnhold i ukemenyene viser at behovet for de essensielle aminosyrene dekkes av alle menyene, unntatt aminosyren metionin i den veganske menyen. Innholdet av den essensielle aminosyren lysin er også lavt i den veganske menyen, men dagsbehovet dekkes alle dager unntatt en. Det er kun menyen uten sjømat som inneholder nok jern i gjennomsnitt per dag. Jerninnhold vurdert i forhold til energiinntaket viser at ingen av menyene har høyt nok innhold. Alle ukemenyene ligger innenfor anbefalt inntak av kalsium. Kalsium per energiinnhold viser at den generelle menyen og menyen uten sjømat er i samsvar med anbefalingen. Alle menyene foruten om den veganske menyen har et gjennomsnittlig innhold av vitamin B12 over anbefalingene. Vegankosten ligger i gjennomsnitt rett under anbefalt inntak. Sammenlignet med vitamin B12 per energiinntak, så inneholder alle menyene, inkludert den veganske, nok B12. Gjennomsnittlig dagsinnholdet av salt er for høyt i henhold til anbefalingene i alle ukemenyene. Meny uten sjømat har høyest saltinnhold, mens de resterende menyene ligger jevnt med et litt lavere innhold. Analyse av energi og næringsstoffer i fire ukemenyer, en generell, en uten meieriprodukter, en uten sjømat og en vegansk meny, bekrefter hypotesen om at utelatelse av en eller flere matvaregrupper fra kostholdet vil kunne medføre mangelfullt inntak av enkelte næringsstoffer for kvinner i alderen 18-30 år.
dc.description.abstractHealth Authorities defines a healthy diet as balanced and varied diet including all food groups. However, many people choose to exclude different food groups from their diet due to religion, own health, animal welfare, environmental impact, food allergies etc. Will omitting certain foods from a diet lead to inadequate intake of nutrients? This thesis is based on four weekly menus that fit the characteristics of a general, dairy-free, fish / seafood-free and vegan diet. The menus were made according to the dietary guidelines and aimed to cover the iodine needs of non-pregnant women of childbearing age. The aim of this thesis has been to find out whether the need for amino acids is met when key food products such as meat, seafood and dairy products were excluded from the diet, but also whether the menus contain recommended amounts of macronutrients and micronutrients such as iron, calcium, vitamin B12 and salt. The amino acid composition of the four weekly menus was determined using ultra performance liquid chromatography (UPLC). Analysis of energy, protein, fat, as well as iron, calcium, vitamin B12 and sodium was carried out in advance and the results of these were given access to. The energy requirements of women of that age with sedentary work and 2-3 hours of physical activity in their free time per week are covered by all the menus. The energy contribution from protein and fat is within the Norwegian Directorate of Health's recommended requirement for all menus, but the energy contribution from carbohydrate in the menus is close to the upper limits of the recommended values and is exceeded by the vegan menu. The daily average amino acid content of the weekly menus shows that the requirement for the essential amino acids is covered by all menus, except methionine in the vegan menu. The essential amino acid lysine in the vegan menu is also low, but the daily requirement is covered every day except one. Only the menu without seafood contains enough iron on average per day. Iron content assessed in relation to energy intake shows that none of the menus have high enough content. All weekly menus are within the recommended intake of calcium. Calcium per energy content shows that the general menu and the menu without seafood is in accordance with the recommendation. All menus except the vegan menu have an average content of vitamin B12 above the recommendations. The vegan diet is on average just below the recommended intake. Compared to vitamin B12 per energy intake, all menus, including the vegan one, contain enough B12. The average daily content of salt is too high according to the recommendations in all weekly menus. Menus without seafood have the highest salt content, while the remaining menus are even with a slightly lower content. Analysis of energy and nutrients in four weekly menus, one general, one without dairy products, one without seafood and a vegan menu, confirms the hypothesis that omitting one or more food groups from the diet could lead to inadequate intake of certain nutrients for women aged 18- 30 years.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleAnalyse av energi og næringsstoffer i fire ulike ukemenyer
dc.title.alternativeAnalysis of energy and nutrients in four different weekly menus
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-06-22T22:00:05Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i human ernæring
dc.description.localcodeNUHUM395
dc.description.localcodeMAMD-NUHUM
dc.subject.nus759999
fs.subjectcodeNUHUM395
fs.unitcode13-24-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record