Show simple item record

dc.contributor.authorNygård, Torbjørn
dc.date.accessioned2021-06-26T00:17:03Z
dc.date.available2021-06-26T00:17:03Z
dc.date.issued2021-05-20
dc.date.submitted2021-06-25T22:00:24Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2761429
dc.description.abstractBakgrunn: Astma og kols er kroniske luftveissykdommer som først og fremst behandles med inhalasjonsmedisiner. Forekomsten av sykdommene er økende, spesielt kolsprevalens for eldre, ettersom at det blir flere eldre i samfunnet. Optimal effekt av inhalasjonsmedisiner forutsetter riktig bruk av inhalatoren, men feilbruk forekommer og dette øker med alder. I Norge har man en tjeneste i apotek for å gi opplæring til pasienter i riktig bruk av inhalasjonsmedisiner, men ikke alle pasienter er innom apotek, spesielt pasienter i hjemmesykepleien. Bruk av inhalasjonsmedisiner i hjemmesykepleien er lite undersøkt, og det er derfor viktig å inkludere denne studiepopulasjonen i forskning. Formål: Kartlegge bruken av inhalasjonsmedisiner i hjemmesykepleien i Bergen Kommune, samt å undersøke inhalasjonsteknikken til pasientene, effekten av farmasøytisk veiledning og hvordan teknikken til pasientene endrer seg over tid. Endring i symptombilde og livskvalitet skal også undersøkes. Metode: Forskningsprosjektet består av to deler. Den første delen er en kartleggingsdel som ble utført som en tverrsnittstudie, hvor informasjon ble innhentet fra pasientens legemiddelliste. Den andre delen er en veiledningsdel som ble utført som en observasjonsstudie med intervensjon, hvor data ble innsamlet under pasientobservasjon og fra COPD Assessment Test. Resultat: Tolv pasienter (9 %) i en avdeling av hjemmesykepleien med totalt 134 pasienter brukte minst én inhalator. Av disse hadde seks pasienter kols, fem pasienter astma, og én pasient begge sykdommene. Det ble innhentet samtykke fra fem av pasientene, hvor tre fikk veiledning i inhalasjonsteknikk. Alle tre fikk bedret inhalasjonsteknikken sin, men til ulik grad. Inhalasjonsteknikken etter én måned var vedlikeholdt for to av pasientene, mens den gikk tilbake til utgangspunktet før veiledning for den tredje. Konklusjon: Basert på erfaring fra forskningsprosjektet har enkeltpasienter i hjemmesykepleien nytte av veiledning i bruk av inhalasjonsmedisiner, men det kan ikke konkluderes med bedring på gruppenivå pga. for få deltakere. Alle astma- og kolspasienter i hjemmesykepleien bør kartlegges og inkluderes i en større studie.
dc.description.abstractBackground: Asthma and COPD are chronic airway diseases which are first and foremost treated with inhaled medicines. The prevalence of the diseases are increasing, especially the prevalence of COPD in the elderly, due to a rise in the number of elderly people in society. Optimal effect of inhaled medicines requires correct use of the inhaler, but misuse occurs, and it increases with age. In Norway there is a service offered by community pharmacies to give training to patients in correct use of inhaled medicines. However not all patients visit pharmacies, especially patients receiving home care services. The use of inhaled medicines in home care services is not much researched, and it is therefore important to include this study population in research. Aim: Map the use of inhaled medicines in home care services in the municipality of Bergen, and to investigate the inhalation technique of the patients, the effect of pharmacist counselling and how the technique of the patients changes over time. The changes in symptoms and quality of life will also be investigated. Method: The research project consists of two parts. The first part is a mapping-part which was conducted as a cross-sectional study, where information was collected from the patient’s record. The second part is a counselling-part which was conducted as a observational study with intervention, where data was collected under patient observation and from COPD Assessment Test. Results: Twelve patients (9%) in one department of home care services with a total of 134 patients used at least one inhaler. From these, six patients had COPD, five patients had asthma, and one patient had both diseases. Consent was collected from five of the patients, where three received counselling in inhalation technique. All three had their inhalation technique improved, but to different extents. The inhalation technique after one month was maintained for two of the patients, whilst it went back to baseline before counselling for the third one. Conclusion: Based on the experience from the research project, individual patients receiving home care services benefited from counselling in the use of inhaled medicines, but it cannot be concluded with improvement on group level because there were not enough participants. All asthma and COPD patients receiving home care services should be mapped and included in a larger study.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectastma
dc.subjectfarmasøyt
dc.subjectinhalator
dc.subjecttjeneste
dc.subjectveiledning
dc.subjecthjemmesykepleie
dc.subjectkols
dc.subjectinhalasjonsmedisiner
dc.subjectkartlegging
dc.titleBruk av inhalasjonsmedisiner hos pasienter i hjemmesykepleien
dc.title.alternativeUse of inhaled medicines in patients receiving home care services
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-06-25T22:00:24Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgåve i Farmasi
dc.description.localcodeFARM399/05H
dc.description.localcodeMATF-FARM
dc.subject.nus737101
fs.subjectcodeFARM399/05H
fs.unitcode13-25-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record