Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKleiberg, Mimi Haugvaldstad
dc.date.accessioned2021-09-03T23:57:56Z
dc.date.available2021-09-03T23:57:56Z
dc.date.issued2021-09-04
dc.date.submitted2021-09-03T22:00:05Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773596
dc.description.abstractIndividuelle forskjeller i implisitt læring har vært et kontroversielt tema. Den mulige rollen til en av de mest sentrale individuelle forskjellsvariablene; personlighet, har blitt lite utforsket siden konseptet implisitt læring først ble introdusert i 1967. Veldig få studier har målt eller identifisert hvilken betydning personlighetsfaktorer har i implisitte læringsoppgaver. En oversikt som oppsummerer disse studiene, ser også ut til å mangle. I denne studien presenterer jeg resultatene av en systematisk litteraturgjennomgang som har som mål å gi en slik oversikt. Totalt 473 potensielt relevante publikasjoner ble identifisert gjennom et systematisk litteratursøk (PsycINFO, PubMed, og Web of Science). Etter ekskludering av publikasjoner som ikke innfridde inklusjonskriteriene, ble bare 16 publikasjoner inkludert i resultatet og den endelige oversikten. De inkluderte artiklene ser på ti forskjellige personlighetsdimensjoner, som strekker seg fra femfaktormodellen til smalere forskningsområder (for eksempel tankestil, oppmerksomt nærvær, kontrollplassering). Diskusjonen er strukturert rundt de ulike personlighetsvariablene Jeg adresserer også i hvilken grad studiene ser om bevissthet blir målt sammen med implisitt læring og personlighet. Jeg har prøvd å påpeke motsetninger og manglene i eksisterende forskning på implisitt læring og personlighet, i tillegg til å se på fellestrekk. Resultatene presentert i denne oppgaven er noe inkonsistente. For eksempel, mens noen av studiene som ser på ekstroversjon rapporterte positive korrelasjoner med implisitt læring, har andre rapportert negative korrelasjoner. Gjennomgangen viste lignende resultater i to studier som så på personlighetsfaktoren tankestil sammen med implisitt læring. Også i studiene som ser på åpenhet sammen med implisitt læring spriker noe i funnene, med bare ett som rapporterte korrelasjon mellom personlighet og prestasjon i implisitt læring.
dc.description.abstractThe role that individual differences play in implicit learning, has been the topic of some controversy. Yet, the potential role of one of the most central individual difference variables, namely personality, has also been largely under-explored since the concept of implicit learning was first introduced in 1967. Very few studies have measured or identified the role of personality factors in performance on implicit learning tasks. In this study, I present the results of a systematic literature review that aims to provide such a summary. A total of 473 potentially relevant publications were identified through a systematic literature search (PsycINFO, PubMed, and Web of Science). After excluding publications that did not fulfill the inclusion criteria, only 16 publications were included in the results and final overview. Altogether, the included articles look at ten different personality dimensions, ranging from the five-factor model to the narrower fields of research (e.g., Thinking Styles, Mindfulness, Locus of Control). The discussion is structured around the various personality variables in question. For instance, to what extent has openness been found to influence learning across different implicit learning paradigms? I also address the extent to which the different studies have addressed whether consciousness in implicit learning is influenced by personality. I have tried to point out the contradictions and the gaps in existing research about implicit learning and personality, as well as finding the commonalities. For example, whereas some studies of extroversion have found a positive correlation with implicit learning, others have found a negative correlation. This literature review found similar results in two studies looking at the personality factor thinking style in implicit learning tasks. Also, the studies looking at openness together with implicit learning diverge, with only one of them reporting a correlation between personality and implicit learning performance.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectbevissthet
dc.subjectintuisjon
dc.subjectpersonlighet
dc.subjectImplisitt læring
dc.subjectsystematisk litteraturgjennomgang
dc.titleHvilken betydning har personlighet for implisitt læring? – En systematisk litteraturgjennomgang.
dc.title.alternativeWhat role does individual differences play in implicit learning? - a systematic literature review.
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-09-03T22:00:05Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i psykologi
dc.description.localcodeMAPSYK360
dc.description.localcodeINTL-KMD
dc.description.localcodeINTL-PSYK
dc.description.localcodeINTL-HF
dc.description.localcodeINTL-JUS
dc.description.localcodeINTL-SV
dc.description.localcodeMAPS-PSYK
dc.description.localcodeINTL-MN
dc.description.localcodeINTL-MED
dc.subject.nus736999
fs.subjectcodeMAPSYK360
fs.unitcode17-35-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel