Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBhargava, Damini
dc.date.accessioned2022-06-27T07:55:27Z
dc.date.issued2022-05-19
dc.date.submitted2022-06-23T22:00:44Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3000997
dc.descriptionPostponed access: the file will be accessible after 2023-05-18
dc.description.abstractTil tross for beskyttende lovverk blir barn utsatt for vold og omsorgssvikt i Norge, særlig gjelder dette barn med nedsatt funksjonsevne. Barndommen er en sårbar periode, og det å bli utsatt for vold kan prege barnets videre utvikling. Det er aktuelt å undersøke tilfeller av type vold mot ulike typer funksjonsnedsettelser for å bidra med forebyggende tiltak, og tiltak tilpasset hvert enkelt barn, samt øke kunnskap om denne gruppen barn blant barnevernsansatte. Formålet med denne studien er å undersøke rettssaker tilknyttet barn med nedsatt funksjonsevne, som har blitt utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner. I tillegg vil det identifisere for kjennetegn i barnets omsorgsmiljø, kjennetegn ved barnet, samt type vold de er påført. Videre vil det bli belyst for Sosiale responser for å beskytte barna, etterfulgt av saksgang og dom. Studien er en kvalitativ dokumentanalyse av rettsavgjørelser fra LovdataPro sin nettside, fra tidsrommet 2010-2020. Analysemetoden som er brukt er innholdsanalyse. Teorien består av begreper, lovverk, konvensjoner og Urie Bronfenbrenners bioøkologiske modell. Resultatene består av 23 relevante rettsavgjørelser, som tyder på at faktorer i barnets omsorgsmiljø som økonomi, konflikter, og familievold kan være bidragende faktorer til at et barn med nedsatt funksjonsevne blir utsatt for vold og overgrep. Det er flest tilfeller av fysisk vold og psykisk vold mot gutter med nedsatt funksjonsevne. Det er flest tilfeller av seksuell vold og incest mot jenter med nedsatt funksjonsevne. Barn med Trisomi X, en form for psykisk utviklingshemming, ble mest utsatt for vold og overgrep, blant barna med en form for funksjonsnedsettelse. Barnevernet er involvert i nesten alle sakene og møter med barn med nedsatt funksjonsevne med samme hjelpetiltak som de barna uten nedsatt funksjonsevne. Andre viktige aktører er politi, skole og barnehage. Retten tar hensyn til både formildende og skjerpende omstendigheter ved utmålingen av straff, og legger særlig vekt på barnas forklaringer. Disse funnene er viktige for å øke bevissthet og kunnskap om barn med nedsatt funksjonsevne i møte med barnevernet. i tillegg til å tilpasse saksprosessen etter barnets behov. Videre fremmes det et behov for tettere tverrfaglig samarbeid mellom aktører.
dc.description.abstractDespite protective legislation, children are exposed to violence and neglect in Norway, especially children with disabilities. Childhood is a vulnerable period and being exposed to violence can affect the child´s further development. It is relevant to investigate cases of type of violence against various types of disabilities to contribute with preventive measures and measures adapted to each individual child, as well as increase knowledge about this group of children among child welfare workers. The purpose of this study investigates cases involving children with disabilities, who have been exposed to violence and abuse in close relationships. In addition, it will be identified for characteristics of the child´s care environment, characteristics of the child and the type of violence they have been subjected to. Furthermore, it will be highlighted for social reactions to protect the children, followed by proceedings and sentence. The study is a qualitative document analysis of court decisions from LovdataPro´s website, from the period 2010-2020. The analysis method used is content analysis. The theory consists of concepts, legislation, coventions and Urie Bronfenbrenner´s Bioecological model. The results consist of 23 relevant court decisions, which indicated factors in the child´s environment such as economy, conflicts and domestic violence can be contributing factors to a child with a disability exposed to violence and abuse. There are most cases of physical and psychological violence against boys with disabilities. There are most cases of sexual violence and incest against girls with disabilities. Children with Trisomy X, a type of mental disability, were most exposed to violence and abuse, among children with a type of disability. The Child Welfare are involved in almost all cases and meets the children with disabilities with the same support measures as those children without disabilities. Other important actors are police, schools and kindergartens. The court considers both migiating and aggravating circumstances when sentencing and places particular emphasis on the children´s explanations. These findings are important for increasing awareness and knowledge about children with disabilities in the meetings with the Child Welfare, in addition to adapting the case process to the child´s needs. Furthermore, there is a need for closer interdisciplinary collaboration between actors.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectpsykisk vold
dc.subjectdokumentanalyse
dc.subjectomsorgssvikt
dc.subjectfysisk vold
dc.subjectnære relasjoner
dc.subjectseksuell vold
dc.subjectrettsavgjørelser
dc.subjectbarnevern
dc.subjectNedsatt funksjonsevne
dc.titleVold mot barn med nedsatt funksjonsevne: - En dokumentanalyse av rettsavgjørelser
dc.title.alternativeViolence against children with disabilities: - A document analysis of court decisions
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2022-06-23T22:00:44Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i barnevern
dc.description.localcodeMABARN351
dc.description.localcodeMAPS-BARN
dc.subject.nus762106
fs.subjectcodeMABARN351
fs.unitcode17-33-0
dc.date.embargoenddate2023-05-18


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel