Show simple item record

dc.contributor.authorLien, Siw-Anitaeng
dc.date.accessioned2015-06-18T11:57:57Z
dc.date.available2015-06-18T11:57:57Z
dc.date.issued2015-05-15
dc.date.submitted2015-05-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/10031
dc.description.abstractKristne menigheter og organisasjoner driver flertallet av institusjoner i norsk rusomsorg. Mange kristne menigheter og organisasjoner driver også mange andre rustiltak som utegående og oppsøkende aktivitet, kafeer og møtesteder. Gjennom intervju med ni informanter, som alle er frivillig eller ansatt i et kristent rustiltak, har jeg undersøkt hva som motiverer dem til innsats og hvordan troen kommer til uttrykk i de aktivitetene de er en del av. Hvordan informantene beskriver motivasjon betydning er kategorisert i syv deler. Disse delene omfatter hvordan de uttrykker en følelse av kall fra Gud og en sterk medfølelse overfor dem de ønsker å hjelpe. De legger vekt på hvordan frelsen er en viktig komponent i all kristen virksomhet, og hvordan deres tro kommer til uttrykk gjennom barmhjertige handlinger. Til slutt forklarer de hvordan de ser på betydningen av kristne rusomsorgstiltak og lavterskelaktiviteter. Hver kategori er undersøkt ved hjelp av relevante teorier som kan belyse betydningen eller formålet. Utfra informantenes fortellinger har jeg funnet at for flere av dem er et personlig kall fra Gud en overordnet motivasjonsfaktor. Handlingene tillegges en religiøs betydning, hvor målet er å vise det kristne budskapet gjennom hvordan de behandler de rusavhengige. De legger stor vekt på troens symbolske betydning i handlingene, de opplever at handlingene de gjør har effekt på mennesker, og de opplever at Gud griper inn og hjelper mennesker ut av rusavhengighet. Ved å analysere det informantene har fortalt i lys av Ninian Smarts syv dimensjoner, viser jeg hvordan informantene handler innenfor et tydelig kristent verdensbilde. Dette gir et innblikk i hvordan informantene vektlegger motivasjon og religionens betydning, og hvordan den kristne troen uttrykkes, hvordan de lever ut kristne budskap, og hvordan dette kommer til uttrykk i deres verdensbilde.en_US
dc.description.abstractChristian churches and organizations are engaged in the majority of Norwegian institutions concerned with substance addiction. Christian churches and organizations are not only concerned with institutions of this kind, they also play a role in other initiatives like outreach programs and other low-threshold activities. Through interviews with nine men and women, all of whom are volunteers or employed at a Christian outreach program, I have examined what motivates their effort and how their faith expresses itself through the activities they are part of. How the informants explain their motivations and views are categorized in seven parts. These parts include how they express a sense of calling from God and a strong sense of compassion towards those they want to help. They emphasize how salvation is a key component in all Christian activity, and how their beliefs are expressed through merciful actions. At last they explain how they view the significance of Christian outreach programs and low-threshold activities. In order to shed light on these ideas of significance and purpose, the examination of each category includes a discussion of relevant theories. Based on the informants' reports I have found that the calling can act as a superior motivation for those who have experienced this. Their actions, like handing out meals or coffee, also have a religious significance, where the aim is to show the Christian message through the way they treat the addicts. They place great emphasis on the symbolic importance of the actions and they experience how God intervenes and helps people out of addiction. By analyzing these seven categories, using Ninian Smarts seven dimensions of worldview, I show how the informants act within a distinct Christian worldview. This provides an insight into how the informants emphasize motivation and the importance of religion, and how their Christian faith expresses itself. It also show how they live out the Christian message, and how this is reflected as part of their worldview.en_US
dc.format.extent1231675 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.rightsCopyright the author. All rights reservedeng
dc.subjectfrivilligheteng
dc.subjectkalleng
dc.subjectmotivasjoneng
dc.subjectkristendomeng
dc.subjectverdensbildeeng
dc.title"Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg". En kvalitativ undersøkelse av kristnes motivasjon til frivillig arbeid i rusomsorgeng
dc.typeMaster thesis
dc.description.degreeMaster i Religionsvitenskap
dc.description.localcodeMAHF-RELV
dc.description.localcodeRELV350
dc.subject.nus714999eng
fs.subjectcodeRELV350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record