Show simple item record

dc.contributor.authorChance, Emmanuel Aoudien_US
dc.date.accessioned2015-07-29T10:37:05Z
dc.date.available2015-07-29T10:37:05Z
dc.date.issued2015-04-09
dc.date.submitted2015-04-09eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/10171
dc.description.abstractWhile working as a nurse in Norway, my thoughts were always in Cameroon, a caring culture in which many patients and their relatives at one time chose to go to hospitals for treatment, but are now trying to treat themselves at home or in the village or are being treated by traditional healers. The intention of this thesis is to understand the practices within the traditional caring culture and western nursing care. Using Bourdieu's key constructs of capital, habitus, and field (Boudieu, 1990b; Bourdieu & Wacquant, 1992), the ideas discussed in this thesis were formed from what caring means in that setting. Set in the context of Cameroon, this research determines the impact of traditional caring culture on current approaches to western nursing care that health professionals provide. It examines how the practices of traditional caring culture influence the current state of nursing care practices provided by nursing professionals who have received an education and are part of both traditional and western tradition and settings. Following this theoretical overview, the respective agents practices are described and analyzed. For Bourdieu (1977, 1990), a practice is more than just a habit; it is a practical mastership incorporated in people's bodies that guides them to act without complete or explicit knowledge. What led them to these actions/practices is unconscious and irrational in the common sense but adequate under the given circumstances. For this research, everyday social practices of agents were observed, interviews were given, field notes and pictures were taken, and drawings were made. The study began with a description of the setting; the country, the village, and the hospital where the research was done. To construct the habitus and capital of agents in the field, the research described; the position of respondents, meaning from which place, profession do they speak (e.g., nurse, chief, traditional healer, doctor, and administrator); the dispositions to enact practice; economic capital (e.g., money, property, and assets); cultural capital (e.g., competencies, skills, qualifications, and educations); social capital, which is the sum of the resources, actual or virtual, that accrue to an individual or a group by virtue of possessing a durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition" (Bourdieu & Wacquant, 1992) (e.g., social relationships and social origin); symbolic capital (e.g., prestige, honor, attention, or resource; positioning (e.g., meaning, thought in word, and actions). Next, the views of respondents about being sick in their society, tribe, and community were investigated, and their ideas on how healthcare workers handle sick people were elicited and analyzed. This study focus on the provision of caring practice and the possibility of convergence between the practices of western nursing and traditional caring cultures in Cameroon. There is a relationship between the practices of traditional caring culture and western nursing. The practices and certain characteristics of traditional healers have some aspects in common with the practices of the western caring system. These two caring systems are complex; they coexist and cooperate in some health areas and are formally accepted by the Cameroonian government. Reflexivity is used as an important aspect of transcending the duality between objectivism and subjectivism and unveiling the reality of care provided by traditional healer s, nurses, and doctors in Cameroon. This improves the understanding of how health care is provided and practices services in Cameroon.en_US
dc.description.abstractI arbeidet mitt som sykepleier i Norge går tankene ofte til Kamerun og omsorgskulturen der. Folk oppsøker sykehus for behandling der også. Men mange prøver i første omgang å behandle seg selv hjemme eller i landsbyen, eller de søker tradisjonelle healere. Hensikten med denne oppgaven er å forstå praksis både innenfor tradisjonell omsorgskultur og vestlig sykepleie i Kamerun. Denne oppgaven ser på hvordan tradisjonell omsorgskultur og vestlig sykepleie påvirker hverandre ved å observere praksisen til agentene som hører hjemme i både tradisjonell og vestlig pleie. Den teoretiske oversikten vil bli presentert først, deretter en beskrivelse av folks praksis, levemåter og tidsbruk, knyttet opp mot de teoretiske perspektivene. Det er gjort intervjuer, tatt notater, tegnet og tatt bilder. Det er også gjort en beskrivelse av settingen; først landet, så landsbyen og deretter sykehuset der forskningen ble gjort. Ved å bruke Bourdieus nøkkelbegreper kapital, habitus og felt (( Boudieu, 1990b; Bourdieu & Wacquant, 1992), prøver jeg å forstå omsorgens praksis og hva omsorg betyr i de ulike settingene. For Bourdieu (1977, 1990) er praksis mer enn bare en vane; det er et praktisk ”mastership” innarbeidet i folks kropper, som leder dem til å handle uten å vite hva de egentlig gjør. Hva som fører til handling/praksis er ubevisst og irrasjonelt ut fra sunn fornuft, men likevel tilstrekkelig og adekvat under de gitte omstendighetene. For å konstruere habitus og kapital i feltet, beskriver oppgaven: posisjonen til respondentene, det vil si hvor de kommer fra og fra hvilken posisjon de snakker - for eksempel sykepleier, sjef, tradisjonell healer, lege eller administrator; disposisjoner som fremmer praksis; økonomisk kapital - for eksempel penger, eiendom og eiendeler; kulturell kapital - for eksempel kompetanse, ferdigheter, kvalifikasjoner og utdanning; sosial kapital, som er "summen av ressursene, faktiske eller virtuelle, som tilfaller en person eller en gruppe i kraft av å ha et varig nettverk av mer eller mindre institusjonaliserte relasjoner av gjensidig bekjentskap og anerkjennelse" (Bourdieu & Wacquant, 1992) - for eksempel sosiale relasjoner og sosial opprinnelse; symbolsk kapital - for eksempel prestisje, ære, oppmerksomhet og ressurser; posisjonering - for eksempel mening, uttalte tanker og handlinger. Synet på det å være syk i deres samfunn og stamme blir presentert og diskutert, samt informasjon om hvordan helsearbeidere håndterer de syke. Studien fokuserer på omsorgspraksis og ser på muligheten for konvergens mellom den praksisen som foregår i tradisjonelle omsorgskulturer og vestlig sykepleie i Kamerun. Analysen av funnene viser sammenheng mellom de to praksisene; praksis og enkelte kjennetegn ved tradisjonelle healere har fellestrekk eller overlapper med praksis i det vestlige omsorgssystemet. Systemene er komplekse og eksisterer side om side. Samtidig finner vi - innenfor noen medisinske områder - et samarbeid som er formelt godkjent av Kameruns regjering. I studien brukes refleksivitet som et viktig aspekt for å transcendere dualiteten mellom objektivisme og subjektivisme og for å belyse omsorgspraksisen som tilbys av tradisjonelle healere, sykepleiere og leger i Kamerun. Dette øker forståelsen av praksisen i den tradisjonelle omsorgskulturen og den vestlige sykepleieomsorgen.en_US
dc.format.extent4001597 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectpraxeologi
dc.subjectWestern nursingeng
dc.subjectNursingeng
dc.subjectTraditional caring cultureeng
dc.subjectPraxeologyeng
dc.subjectCamerooneng
dc.subjectNursing careeng
dc.subject.meshNursingeng
dc.subject.meshNursing Careeng
dc.subject.meshCamerooneng
dc.titleThe Practices of the Traditional Caring Culture and Western Nursing Culture in Cameroonen_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Sykepleievitenskap
dc.description.localcodeSYKD395
dc.description.localcodeMAMD-SYK
dc.subject.nus761901eng
fs.subjectcodeSYKD395


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record