Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBratseth, Renate
dc.date.accessioned2016-01-05T13:11:09Z
dc.date.available2016-01-05T13:11:09Z
dc.date.issued2015-11-20
dc.date.submitted2015-11-20eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/10875
dc.description.abstractI denne studien vil eg sjå nærare på den amerikanskproduserte mobilapplikasjonen Tinder, som representerar den nye generasjonen datingtenester. Dei har klart å tiltrekkje seg unge brukarar mellom 18 og 24 år som tidlegare var underrepresentert i meir etablerte nettdatingtenester. På tross av sine høge brukartal, har Tinder møtt sterk kritikk frå både massemedia, forskere og psykologar som meinar applikasjonen er overflatisk og dømmande. Mange nemnar og at fokuset på sex er stort, og at applikasjonen fungerar utelukkande for å fasilitere uforpliktande sex. Denne studien har identifisert og analysert ulike brukaropplevingar unge vaksne har hatt gjennom sosial interaksjon på Tinder. Dette har gitt innsikt i blant anna kva motivasjon og forventningar brukarane har knytt til si deltaking, og kva nivå av involvering dei har. Studien har undersøkt kva innflytelse Tinder sitt grensesnitt og interaksjonsdesign har på brukaropplevinga. I tillegg til kva brukarane sjølv seier om kritikken, og kva brukaropplevingar som eventuelt bekreftar eller avkreftar den. Resultata er basert på ei anonym, nettbasert spørjeundersøking med 903 informantar, samt dybdeintervju og evaluering av brukaroppleving med 9 av desse. Deltakerne til denne studien består omtrentleg av 30% menn og 70% kvinner, kor heile 77% var mellom 18-24 år, og fleire av desse var studentar. Brorparten, på om lag 80%, hadde bustad i Hordaland fylke. Dybdeintervjua blei støtta av AXE (Anticipated eXperience Evaluation), som er ein metode beståande av motsettande biletpar for å evaluere brukaroppleving, og hjelpe deltakaren til å reflektere over eigen bruk av applikasjonen. Deltakerne blei spurd om tankar, haldningar og opplevingar dei har hatt knytt til Tinder, og menneskene dei har kome i kontakt med gjennom applikasjonen.en_US
dc.description.abstractThis study looks closer at the American-made mobile application Tinder, that represents the new generation of dating services. They have managed to attract young users between the age of 18 and 24, who previously were underrepresented in more established online dating services. Despite its vigorous number of users, Tinder has faced strong criticism from both massmedia, researchers and psychologists who assert that the application is superficial and judgemental. Moreover, there are several mentions that the emphasis on sex is too large, and that the application is exclusively for facilitating casual and uncommitted sex. This study has identified and analyzed various user experiences that these young adults have had through social interaction on Tinder. This has provided insights into the motivations and expectations regarding users participation, and what level of involvement they have. The study has examined what influence Tinder's user interface and interaction design have on user experiences. In addition, what the users themselves say about the criticism, and what user experiences can confirm or disprove it. The results are based on an anonymous, online survey of 903 informants, as well as in-depth interviews and evaluation of user experience with 9 of these. Participants for this study consist of approximately 30% men and 70% women, where a total of 77% were between the age of 18-24, and several of these were students. The majority, at about 80%, had residency in Hordaland county in Norway. The in-depth interviews were supported by AXE (Anticipated eXperience Evaluation), which is a method that consists of opposing image pairs in order to evaluate the user experience and aid the participants to reflect upon their own use of the application. Participants were asked about thoughts, attitudes and experiences they have had related to their interaction with Tinder and the people they have been in contact with through the application.en_US
dc.format.extent13054891 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonnoeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectTindereng
dc.subjectBrukeropplevelseeng
dc.subjectNettdatingeng
dc.titleÅ sveipe til venstre eller høgre: Geososial nettdating og brukaroppleving blant unge vaksne på Tindereng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMaster i Digital kultur
dc.description.localcodeMAHF-DIKUL
dc.description.localcodeDIKULT350
dc.subject.nus719906eng
fs.subjectcodeDIKULT350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel