• Forvaltningsloven og offentlig innsynsrett etter EMK artikkel 10 

   Kjølstad, Marius Mikkel (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Forvaltningslovutvalget har forsøkt å utforme taushetspliktsreglene i sitt lovforslag slik at innsynsretten etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 10 kan sikres på en god måte. Drøftelsen av artikkel ...
  • Kan selvkostprinsippet påberopes av den enkelte borger ved beregning av offentlige gebyrer? 

   Sarai, Elin (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   En rekke statlige og kommunale tjenester finansieres helt eller delvis ved bruk av gebyrordninger der den klare forutsetningen i lovverket er at uten særskilt hjemmel skal brukerne verken betale for noe annet eller mer enn ...
  • Nødetatenes bistandsplikt overfor politiet 

   Boucht, Johan (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Den overordnete fellesoppgaven for de tre nødetatene (politi, brannvesen og ambulansetjenesten) er samfunnets sikkerhet og borgernes velferd. Samarbeids- og bistandsspørsmål mellom etatene kan aktualiseres i forskjellige ...