Scandinavian Psychologist, an open-access journal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Scandinavian Psychologist, an open-access journal