Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNordvik, Mona Benedicteen_US
dc.date.accessioned2016-07-13T12:31:12Z
dc.date.available2016-07-13T12:31:12Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/12298
dc.descriptionMasteroppgave i Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi.eng
dc.description.abstractBakgrunn: Helsevesenet står overfor kapasitetsproblemer knyttet til demografisk utvikling med høyere levealder og flere med aldersrelaterte helseproblemer. Øyeavdelinger opplever dette spesielt knyttet til AMD-behandling, og oppgavedeling er tatt i bruk i varierende grad for å oppnå mest mulig effektiv ressursutnyttelse. Hensikt: Kartlegge omfanget av oppgavedeling i landets øyeavdelinger, og undersøke hvilke erfaringer helsepersonell har med oppgavedeling. Materiale: Spørreundersøkelse rettet mot ledere ved landets øyeavdelinger, og intervju med et utvalg helsepersonell ved øyeavdelinger. Metode: Kombinasjon av kvalitativ og kvantitativ metode. Spørreundersøkelse med avkryssing og fritekstsvar, og semistrukturelle intervju med et utvalg helsepersonell. Intervjumaterialet ble transkribert og kategorisert tematisk for analyse. Resultat av spørreundersøkelse ble analysert ved bruk av Corporate Surveyor og Excel, i tillegg kategorisering av fritekstsvar. Begge deler ble brukt til å belyse og diskutere problemstilling og besvare forskningsspørsmålene. Resultat: Oppgavedeling tas i bruk i økende grad ved øyeavdelingene, spesielt innenfor AMD-behandling, og overføring av oppgaver mellom lege og sykepleier er mest vanlig. Bakgrunnen er kapasitetsproblemer og økende etterspørsel. Effekten av oppgavedeling er i materialet økt kapasitet og fleksibilitet, frigjøring av legetimer til andre oppgaver og økt jobbtilfredshet for både leger og sykepleiere. Lokal kontekst er viktig for grad av oppgavedeling, personellsammensetning og avdelingens rekrutteringssituasjon kan være både fremmende og hemmende for oppgavedeling. Profesjonskamp er lite fremtredende i intervjumaterialet, men spørreundersøkelsen viser at det er en viktig potensiell hindring for oppgavedeling. Konklusjon: I dagens helsepolitiske kontekst oppfordres det til økt bruk av hensiktsmessig oppgavedeling for å oppnå en best mulig ressursutnytting i møtet med kapasitetsproblemer knyttet til økt etterspørsel etter helsetjenester. Grensene mellom profesjoner utfordres og roller endres. Oppgavedeling tas i bruk i økende grad i øyeavdelingene, men det er ikke alltid en utvikling som drives frem av profesjonene i konkurranse om nye domener slik profesjonsteori antyder. Oppgavedeling i øyeavdelingene er derimot et aktivt tiltak i møte med et behov for effektivisering mer enn en del av en gradvis medisinsk utvikling. Kompetansesammensetningen i personalgruppen og avdelingens rekrutteringssituasjon har betydning for grad av oppgavedeling, og kan være både en muliggjørende og en begrensende faktor.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectoppgavedelingeng
dc.subjectoppgaveglidningeng
dc.subjectAMDeng
dc.subjectoftalmologieng
dc.subjectprofesjoneng
dc.subjectprofesjonskampeng
dc.subjectendringeng
dc.titleHvilke erfaringer har helsepersonell med oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten, relatert til behandling av pasienter med aldersrelatert makuladegenerasjon?en_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved.
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel