Show simple item record

dc.contributor.authorPaskaleva, Sara Georgieva
dc.date.accessioned2016-09-13T14:34:50Z
dc.date.available2016-09-13T14:34:50Z
dc.date.issued2016-05-18
dc.date.submitted2016-05-18eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/12795
dc.description.abstractVerden står overfor store utfordringer knyttet til klima og miljø. Den globale temperaturen stiger stadig, noe som fører med seg negative konsekvenser. For å kunne unngå å la denne negative utviklingen gå for langt har FN utarbeidet togradersmålet. Den globale gjennomsnittstemperaturen skal ikke overstige mer enn to grader fra før industriell tid. (Brix, 2014; Norsk klimastiftelse, 2014) Verdenssamfunnet må utføre ulike tiltak for å klare å nå dette målet. Å redusere klimagassutslipp er en god start, men ikke tilstrekkelig. Vi må helst stoppe forurensing og klimagassutslipp fullstendig. Å gå over fra fossilbil til elbil er et godt alternativ. Oppgavens problemstilling er slik oppgavens tittel tilsier; «Ladepunkt for elbil i Bergensregionen – muligheter og utfordringer med utbyggingsprosessen». Formålet er da å avdekke hvilke muligheter Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har til rådighet for etablering av ladeinfrastruktur. I tillegg tar oppgaven sikte på å belyse de ulike utfordringer som hører med i en slik utbyggingsprosess og ikke minst hvordan disse kan overkommes. Hvilke muligheter har Hordalands politikere til rådighet for utbygging av ladepunkt? Hvordan bør de tilrettelegge med ladeinfrastruktur overfor befolkningen? Hvor er det behov for ladepunkt? Hvordan foregår slike utbyggingsprosesser? Hva trenger utbyggerne å ta hensyn til? Dette er spørsmål oppgaven vil forsøke å besvare. I teorikapittelet vil det legges frem tre hovedperspektiv. Disse vil tjene som verktøy for å bedre kunne favne om de ulike aspekter ved oppgavens empiri og bidra til dybdeforståelse av analyse og funn. Disse er tankegangsperspektivet, flernivåsperspektivet og maktperspektivet, og er valgt på bakgrunn av deres fokus henholdsvis på både mikro-, meso- og makronivå. Oppgavens formål er nemlig å belyse den gitte problemstillingen fra et helhetlig synspunkt som favner om alle aspekter ved utbyggingsprosessen. For å kunne belyse oppgaven på en allsidig og berikende måte har jeg derfor valgt ut kvalitative dybdeintervju er som fremgangsmåte. Totalt har tolv ulike informanter gitt sitt bidrag til dette. Disse er blitt delt inn i kategoriene «beslutningstakere» og «interessent er» alt ettersom hvilken rolle de har i de ulike utbyggingsprosjekter. Beslutningstakere represen terer det institusjonelle og befinner seg på et overordnet makronivå. Disse er politikere og andre med innflytelse over byutviklingen her i regionen. Andre karakterisert som interessenter representerer er andre deltakere og elbilentusiaster. Disse befinner seg på et underordnet mikro - og mesonivå på bakgrunn av at de har mindre innflytelse og arbeider utenfor den institusjonelle sfæren. Oppgavens dataanalyse og funn er basert på informantenes utsagn og erfaringer med utbygging av ladepunkt. Først og fremst er dagens nettverk en utrolig stor utfordring fordi den ikke er skapt for elbillading. Dette fører a utomatisk med seg en annen utfor dring, nemlig store økonomiske kostnader. Disse to henger alltid tett sammen. Et utilstrekkelig nett verk vil alltid måtte oppgraderes, noe som er en dyr affære. Videre finnes det også hindringer knyttet til mangel på ledig areal. Oppgaven utforsker hvordan disse tre samt en del andre utfordringer kan overkommes. Hensikten er å eksplorere utbyggingen av et forholdsvis nytt fenomen, nemlig ladepunkt for elbil.en_US
dc.format.extent1311012 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleLadepunkt for elbil i Bergensregionen - muligheter og utfordringer med utbyggingsprosesseneng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMaster i Region og regionalisering
dc.description.localcodeMAHF-REG
dc.description.localcodeREG350GEO60
dc.subject.nus713999eng
fs.subjectcodeREG350GEO60


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record