• Er bustadprisane påverka av oljeprisen? Ein empirisk analyse 

      Årskaug, Diana Kloczek (Master thesis, 2016-02-22)
      Bustadprisane i Noreg har sidan 1990-talet vore prega av ein sterk vekst, samstundes som oljeprisen har dobla seg. Det gjer det interessant å undersøkje om oljeprisen påverkar dei norske bustadprisane, spesielt no som ...