Now showing items 1-20 of 250

  • Afrika (Sør for Sahara)- verdens sorte får? En empirisk analyse av kredittrangeringer 

   Folly, Victoria Anastasia Ama (Master thesis, 2014-06-02)
   Formålet med denne masteroppgaven er å analysere hvilke faktorer som påvirker kredittrangeringer og hvordan rangeringene er for Afrika (Sør for Sahara) i forhold til andre regioner. Ifølge Haque, Mark og Mathieson (2000) ...
  • Agglomeration and trade performance – evidence from the Norwegian salmon aquaculture industry 

   Gaasland, Ivar; Straume, Hans-Martin; Vårdal, Erling (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Geographical concentration of industries tends to be important for firms that depend on innovation and are intensive in the use of specialized technology and labor. In this paper, we investigate the interaction between ...
  • Analyse av produktivitetsutvikling og bedriftsoverlevelse i fem norske industrier basert på mikrodata 

   Berg, Kjetil Hove (Master thesis, 2014-06-01)
   Denne avhandlingen analyserer utviklingen til total faktorproduktivitet (TFP) og om utviklingen i TFP har påvirkning på bedriftsoverlevelse. Utvalget består av fem norske industrier i tidsperioden 1996 til 2010, en periode ...
  • An analysis of out-migration of Eastern Europeans in Norway 

   Rusin, Inga (Master thesis, 2018-06-22)
   Return migration, also referred as an out-migration, is an important research topic within the labor economics. The main questions investigated within this field are concerned with the selection of the returners and the ...
  • Arbeidsavklaringspenger. En sammenligning med tidligere ordninger 

   Larsson, Gunnar (Master thesis, 2017-06-23)
   I 2010 ble stønadsordningene yrkesrettet attføring, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad erstattet av én ytelse, kalt arbeidsavklaringspenger. Målet med denne masteroppgaven er å undersøke om omleggingen ...
  • Arbeidsgiverfinansiert behandlingsforsikring - et ansattgode eller en helseforsikring? 

   Øvrebotten, Georgeta Andresanu (Master thesis, 2016-09-01)
   Formålet med denne oppgaven er å belyse utbredelsen av arbeidsgiverfinansiert behandlingsforsikring i Norge samt identifisere kjennetegn ved ansatte med AF i forhold med ansatte uten slike forsikringer. Private helseforsikringer ...
  • Arbeidsinnvandring og sykefravær. Virkningen av EU-utvidelsen i 2004 

   Jordbakke, Guri Natalie (Master thesis, 2015-05-31)
   Norge opplevde fra 2004 en betydelig reduksjon i det totale sykefraværet, en reduksjon som ofte er sett i sammenheng med reformen om en styrket portvaktrolle i 2004. Men på samme tidspunkt skjer det også en endring som ...
  • Arbeidsledighet og skilsmisse - en empirisk analyse 

   Svalestad, Stein (Master thesis, 2008-11-30)
   I denne oppgaven har jeg sett på om arbeidsledighet øker skilsmissesannsynligheten. For å redusere endogenitetsproblemet som kan eksistere som følge av at det gjerne ikke er tilfeldig hvem som blir arbeidsledige, brukes ...
  • Arbeidsmarkedet og progresjon i videregående opplæring 

   Lillebø, Otto Sevaldson (Master thesis, 2014-08-29)
   Siden slutten av 2. verdenskrig har det vært en betydelig økning i antall personer som har fullført videregående opplæring og tatt høyere utdanning. Det synes å være konsensus blant politikere at fullføring av videregående ...
  • Avkasting av utdanning målt ved livsløpsinntekt 

   Ulvedal, Åshild Østerbø (Master thesis, 2018-06-15)
   I denne masteroppgåva undersøker eg skilnader i livsløpsinntekt mellom ulike grupper i samfunnet. Dette blir gjort ved å ta utgangspunkt i individa sine inntektsprofilar over livsløpet. Dei estimerte inntektsprofilane blir ...
  • Å velge, og å bli valgt - valg av partner i et Fangenes Dilemma 

   Sortland, Fredrik Bjørnestad (Master thesis, 2017-06-16)
   I Fangenes Dilemma er den dominerende strategien å avvike fra samarbeid. Økonomiske eksperimenter viser til tross for dette et samarbeidsnivå som ligger på mellom 40 og 60 % av det sosialt optimale utfallet. Denne ...
  • Årsaker til sykefravær 

   Harung, Silvia Tatjana (Master thesis, 2010-09-01)
   Masteroppgaven er en kunnskapsstatus på årsaker til sykefravær. Oppgaven tar utgangspunkt i at sykefraværet har økt over tid, og er skrevet med det mål å redegjøre for ny forskningslitteratur som ser på årsaker til sykefravær. ...
  • Bankers rolle i en økonomi og behovet for offentlige inngrep 

   Molland, Endre Brodahl (Master thesis, 2010-06-01)
   I denne oppgaven prøver jeg først å vise bankers rolle som et finansielt mellomledd i en økonomi og argumentere for eksistensgrunnlaget. Jeg forklarer hvordan asymmetrisk informasjon skaper markedssvikter som rettferdiggjør ...
  • Bankers utlånspolitikk over konjunkturene - en analyse av optimalitet fra et foretaksøkonomisk synspunkt 

   Hærem, Eirik Fjellså (Master thesis, 2009-09-01)
   Det er velkjent at bankene fører en medsyklisk utlånspolitikk over konjunkturene, blant annet ved å redusere egenkapitalkravet til sine låntakere i en langvarig høykonjunktur, og stramme inn i nedgangstider. Dette er opplagt ...
  • Bankregulering og konkurranse - En teoretisk analyse 

   Høyheim, Gry (Master thesis, 2014-09-01)
   Denne oppgaven analyserer hvordan det at ulike banker står ovenfor ulike kapitalkrav påvirker konkurransen om norske boliglånskunder. Det fokuseres på forskjeller mellom standardmetodebanker og IRB-banker, og mellom norske ...
  • Barnløse menn. En empirisk analyse 

   Gaarud, Jørgen Emil (Master thesis, 2014-08-31)
   Siden begynnelsen av 90-tallet har andelen barnløse menn i Norge økt jevnt, fra omtrent 14 % til omtrent 22 % ved siste måling i 2012. Samtidig har andelen barnløse kvinner holdt seg nokså stabil. Et økende gap mellom ...
  • Barnløshet blant menn i Norge - hvem er de, og hvor bor de? 

   Grasdal, Astrid; Lommerud, Kjell Erik (Peer reviewed; Journal article, 2019-04-01)
   In Norway, like in many other western countries, we see a steady increase over time in the proportion of men who become childless. Now nearly 20 percent of Norwegian men passing the age of 50 do not have children of their ...
  • Barns betydning for inntektsforskjellen mellom kvinner og menn over livsløpet: en empirisk analyse 

   Skjøstad, Othilde (Master thesis, 2014-06-02)
   I perioden mellom 1967 og 2010 har det norske samfunnet endret seg på en måte som kan tilsi at det å få barn ikke burde påvirke inntektsforskjellen mellom kvinner og menn. Kvinners økonomiske rolle har endret seg, farsrollen ...
  • Behandlingsforsikring og etterspørsel etter helsetjenester 

   Veberg, Jens Thomas (Master thesis, 2009-10-22)
   Denne masteroppgaven innledes med å presentere den norske helsetjenesten, dens organisering og hvilke rettigheter pasienter har i tilknytning til bruk av helsetjenesten. Videre gjøres det rede for det private markedet for ...
  • Benchmarking health system performance across districts in Zambia: A systematic analysis of levels and trends in key maternal and child health interventions from 1990 to 2010 

   Colson, Katherine Ellicott; Dwyer-Lindgren, Laura; Achoki, Tom; Fullman, Nancy; Schneider, Matthew; Mulenga, Peter; Hangoma, Peter; Ng, Marie; Masiye, Felix; Gakidou, Emmanuela (Peer reviewed; Journal article, 2015-04-02)
   Background Achieving universal health coverage and reducing health inequalities are primary goals for an increasing number of health systems worldwide. Timely and accurate measurements of levels and trends in key health ...