• En effektevaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad 

      Abrahamsen, Signe Aase (Master thesis, 2013-08-22)
      Formålet med denne masteroppgaven har vært å evaluere ordningen med tidsbegrenset uførestønad. Ordningen ble innført i 2004 som et kortsiktig alternativ til varig uførepensjon, men avskaffet og avløst av arbeidsavklaringspenger ...