Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLudvigsen, Britt Kristine
dc.date.accessioned2018-07-11T06:37:50Z
dc.date.available2018-07-11T06:37:50Z
dc.date.issued2018-06-29
dc.date.submitted2018-06-28T22:00:12Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/17879
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven har vært å undersøke politiansatte på distriktsnivå sin oppfatning av egen arbeidsplass, i henhold til den interne ytringsfriheten, lojaliteten og oppfatning av godt politiarbeid. I tillegg er det undersøkt om den pågående gjennomføringen av nærpolitireformen eventuelt har innvirkning på dette. Studiens problemstilling er: Hva påvirker ansatte i politiet på distriktsnivå sin oppfatning av egen arbeidsplass, varierer dette og hvordan kan dette forklares? Problemstillingen besvares ved å benytte sekvensiell strategi, i form av en kvantitativ analyse og en oppfølgende kvalitativ analyse. I den kvantitative analysen tas det i bruk bivariate og mulivariate analyser (N=4329). Fire uavhengige variabler; driftsenheters størrelse, stillingstype, stillingsnivå og ansiennitet undersøkes mot tre avhengige variabler lojalitet, intern ytringsfrihet og godt politiarbeid. Studiens utvalg består av ansatte fra politidistriktenes hovedseter, lensmannskontorer og politistasjoner. Datamaterialet studien baseres på er innhentet ved hjelp av en elektronisk spørreundersøkelse som ble sendt på e-post til alle ansatte og ledere i politiet sommeren 2016. Utformingen av spørsmål og innsamling av data er gjort av doktorgradsstipendiat Helge Renå ved Universitetet i Bergen. Funn fra den kvantitative analysen viser at det er stor variasjon i hvordan ansatte og ledere oppfatter egen arbeidsplass, hvor ansatte i større grad er enig i at det eksisterer uformelle normer som begrenser den interne ytringsfriheten, og at ansatte vektlegger kollegalojaliteten tyngre enn lojaliteten til ledelsen. Det er også variasjoner i hvordan de ulike stillingstypene, driftsenheters størrelser, og ansiennitet, varierer ut ifra de tre avhengige variablene. Kvalitative intervju er gjennomført for å få en dypere forståelse av funnene fra den kvantitative analysen, og for å få svar på om nærpolitireformen påvirker ansattes oppfatning av egen arbeidsplass, eventuelt på hvilken måte. 13 semistrukturerte dybdeintervju er gjennomført med både ledere og ansatte på distriktsnivå i politiet. Alle informantene var fra samme distrikt, men hadde ulik plassering i hierarkiet, geografisk plassering, ansiennitet, og utdanning. Funn avdekker at både stillingsnivå, ansiennitet og stillingstype er med på å sette begrensninger på den interne ytringsfriheten, samt hvordan man vektlegger lojalitet. Nærpolitireformen påvirker ansattes oppfatning av egen arbeidsplass i varierende grad, og det framkommer at allerede eksisterende konflikter blir mer framtredende i omorganiseringprosessen.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectcasesentrert strategieng
dc.subjectvariabelsentrert strategieng
dc.subjectkvalitativ undersøkelseeng
dc.subjectkvantitativ undersøkelseeng
dc.subjectsekvensiell forklarende strategieng
dc.subjectkvantitativ innholdsanalyseeng
dc.subjectdistriktsnivåeng
dc.subjectytringsfriheteng
dc.titleLojalitet og ytringsfrihet. En sekvensiell studie av ansatte på distriktsnivå i politiet sin oppfatning av egen arbeidsplass.eng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2018-06-28T22:00:12Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved.en_US
dc.description.degreeMasteroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap
dc.description.localcodeAORG350
dc.description.localcodeMASV-AORG
dc.subject.nus731111eng
fs.subjectcodeAORG350
fs.unitcode15-12-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel