Show simple item record

dc.contributor.authorLilleng, Mari Jacoby Steina
dc.contributor.authorAsk, Katrine
dc.date.accessioned2018-09-11T12:01:47Z
dc.date.available2018-09-11T12:01:47Z
dc.date.issued2018-06-14
dc.date.submitted2018-06-13T22:00:05Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/18480
dc.description.abstractBakgrunn Denne masteroppgaven er et bidrag til forskningsprosjektet “Rusførebyggande arbeid retta mot unge i Bergen kommune” som undersøker det oppsøkende tiltaket Utekontakten i Bergen. Hensikt og problemstilling Å forebygge rus blant unge handler om mye mer enn rusmidler. Det handler om å tilrettelegge for at alle skal ha gode muligheter til å leve helsefremmende liv. Hensikten med studien er å undersøke ungdom i risiko i et salutogent perspektiv. Ungdommens erfaringer med å bygge opp sine ressurser i møte med hjelpeapparatet er sentralt i undersøkelsene. Studiens problemstilling er: Hvordan opplever ungdom at Utekontakten i Bergen bidrar til å styrke deres ressurser? Metode Denne studien benytter kvalitativ metode. Vi har gjennomført tre fokusgruppediskusjoner med 21 ungdom av begge kjønn. Analysemetoden vi har benyttet er tematisk nettverksanalyse. Resultat og konklusjon Funnene indikerer at Utekontakten i Bergen bidrar til å bygge opp ressurser hos ungdom gjennom å gi dem bedre mestringsstrategier, styrke selvbildet deres, tilrettelegge vanskelige situasjoner i hverdagen, samt øke tilgangen på sosial støtte. Dette indikerer at Utekontakten i Bergen er et tiltak som kan ha helsefremmende effekter på ungdom i risiko. Funnene indikerer at salutogenese og resiliens er helsefremmende teorier som er godt egnet til å undersøke hvorvidt et tiltak oppleves som å styrke sine deltakeres ressurser. Resultatene viste også at gjenkjennelse var viktigere for deltakerne enn teorien på feltet indikerer, noe som kan være sentralt for videre forskning.en_US
dc.description.abstractThis Master's thesis is a contribution to the research project "Drug prevention aimed at youth in the municipality of Bergen", which examines ‘Utekontakten i Bergen’, a Norwegian outreach program with youth. Aim and research question: Drug prevention concerns much more than drugs. It's about facilitating, so that people have good opportunities to live health promoting lives. The aim of the study is to examine youth at risk in a salutogenic perspective. Our research question is: In what way does ‘Utekontakten i Bergen’ contribute to strengthen youth’s resources? Method: This is a qualitative study. We have conducted three focus group discussions with 21 adolescents of both sexes. The analysis method we used was thematic network analysis. Results and conclusion: The findings indicate that ‘Utekontakten i Bergen’ help strengthen youth’s resources by providing them with better coping strategies, enhancing their self-image, facilitating difficult situations in everyday life, and by increasing their access to social support. This indicates that ‘Utekontakten i Bergen’ is a measure that may have health promoting effects on youths at risk. The findings indicate that salutogenesis and resilience are suitable theories for examining whether a measure is perceived as strengthening its participants' resources. The results also showed that recognition was more important to the participants than research on the field indicated. This could be relevant for further research on the topic.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectUngdom i risikoeng
dc.subjectfokusgruppediskusjoneng
dc.subjectoppsøkende arbeid med ungdom.eng
dc.subjectoppsøkende arbeid med ungdomeng
dc.subjectUtekontakten i Bergeneng
dc.subjecthelsefremmende arbeideng
dc.subjectresilienseng
dc.subjectsalutogeneseeng
dc.titleUnge sitt møte med Utekontakten i Bergen - et salutogent perspektiv på ungdom i risikoeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-06-13T22:00:05Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave i helsefremmende arbeid og helsepsykologi
dc.description.localcodeHEFR395
dc.subject.nus761901eng
fs.subjectcodeHEFR395
fs.unitcode17-33-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record