Show simple item record

dc.contributor.authorÖlander, Frida Karolina
dc.date.accessioned2019-06-13T01:25:29Z
dc.date.available2019-06-13T01:25:29Z
dc.date.issued2019-06-13
dc.date.submitted2019-06-12T22:00:25Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/19993
dc.description.abstractMålet med litteraturgjennomgangen var å undersøke om det er mulig å øke selvmedfølelse hos barn og ungdommer ved hjelp av terapeutiske intervensjoner. Mer spesifikt var det ønskelig å undersøke om noen intervensjoner synes å være mer effektive enn andre i å øke selvmedfølelse, samt om intervensjonene synes å påvirke selvmedfølelse hos gutter og jenter i ulik grad. Det ble også undersøkt hvorvidt studiene fant en sammenheng mellom økt selvmedfølelse og bedre psykisk helse hos barn og ungdommer. For å besvare oppgavens problemstillinger ble det gjennomført et systematisk litteratursøk i databasene PsycINFO, Web of Science og Medline. Totalt ble fjorten intervensjonsstudier inkludert i litteraturgjennomgangen. Ni studier fant en økning hos deltakerne etter fullført intervensjon. Videre fant flere studier støtte for at det synes å være en sammenheng mellom selvmedfølelse og bedre psykisk helse hos barn og ungdommer. Ettersom ingen av studiene sammenlignet to intervensjoner med hverandre, er det vanskelig å konkludere med at noen intervensjoner synes å være mer effektive enn andre. Litteraturgjennomgangen fant ingen tydelige tendenser til at intervensjonene påvirket selvmedfølelse hos gutter og jenter i ulik grad. Studiene hadde imidlertid flere metodiske begrensninger og det er behov for mer forskning for å trekke sikrere konklusjoner. Denne litteraturgjennomgangen kan peke på mangler i litteraturen når det kommer til selvmedfølelsesintervensjoner med barn og ungdommer, samt komme med forslag på hvordan fremtidige studier kan belyse disse.en_US
dc.description.abstractThe aim of this literature review was to investigate whether therapeutic interventions can increase self-compassion in children and adolescents. More specifically, this literature review wanted to explore whether some interventions seem to be superior to others in terms of increasing self-compassion, and if they affect self-compassion in boys and girls to different degrees. It also looked at whether the studies found a relationship between higher levels of self-compassion and better psychological health among children and adolescents. A systematic literature search in the databases PsycINFO, Web of Science and Medline was conducted. A total of fourteen studies were included in the literature review. Nine studies found that the participants had higher levels of self-compassion by the end of the intervention. Furthermore, many studies supported that there is a relationship between self-compassion and better psychological health among children and adolescents. Because none of the studies compared two interventions against each other, it is not possible to conclude that some interventions are superior to others. The literature review did not find clear indications that the interventions affect self-compassion in boys and girls to different degrees. However, all of the studies had several methodological limitations. Further research is needed to draw more reliable conclusions. This literature review can point to gaps in the literature regarding self- compassion interventions with children and adolescents and make clear suggestions in terms of how to carry forward in order to fill these gaps.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.subjectungdommer
dc.subjectinterventions
dc.subjectliterature review
dc.subjectself-compassion
dc.subjectchildren
dc.subjectselvmedfølelse
dc.subjectadolescents
dc.subjectintervensjoner
dc.subjectlitteraturgjennomgang
dc.subjectbarn
dc.titleÅ øke selvmedfølelse hos barn og ungdommer – en litteraturgjennomgang
dc.title.alternativeIncreasing self-compassion in children and adolescents - a literature review
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-06-12T22:00:25Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record