Show simple item record

dc.contributor.authorReite, Ingvild Midtskogseter
dc.date.accessioned2019-06-20T00:32:14Z
dc.date.issued2019-06-20
dc.date.submitted2019-06-19T22:00:15Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20274
dc.description.abstractKunnskap om barns atferd står helt sentralt når foreldre og barnehagelærere skal tilrettelegge for barns trivsel og utvikling. Hvordan barn samhandler med andre kan variere på tvers av ulike arenaer, og det kan være store forskjeller i hvordan voksne oppfatter barnas egenskaper og atferd. Målet med denne oppgaven er å øke kunnskapsnivået om likheter og forskjeller i hva de voksne rapporterer og observerer om atferd hos barn i treårsalder. Oppgaven tar utgangspunkt i sosial interaksjonslæringsmodell, sosialkonstruktivisme og nativisme og vil diskutere følgende problemstilling: I hvilken grad er det en sammenheng mellom barnets observerte atferd i samhandling med foreldre, rapportert atferd fra foreldre og rapportert atferd fra barnehagelærere? Oppgaven bruker et kvantitativt forskningsdesign og data er hentet fra studien Barns sosiale utvikling. Dataene er basert på kodet observert atferd av barn i treårsalderen i samhandling med foreldre og rapportert atferd fra foreldre og barnehagelærer. Utvalget består av N = 1036 deltakende barn (n = 499 jenter og n = 537 gutter) og deres foreldre (n = 273 mødre og n = 763 fedre). Korrelasjonsanalyser gjennomført i SPSS danner hovedgrunnlaget for resultatene. Resultatene viser flere signifikante sammenhenger mellom observert prososial atferd og rapportert sosial kompetanse fra barnehagelærere enn når foreldrene rapporterer. Videre er sammenhengen mellom rapportert atferd fra foreldre og barnehagelærer svak, i tråd med tidligere studier. Den lave enigheten om barns atferd antyder at det er meningsfylt å få informasjon fra flere ulike informanter og innsamlingsmetoder. Dette bidrar til unik informasjon fra alle informantene om det enkelte barnet og kan gi et bredere bilde av barnets atferd. Det kan i tillegg gi muligheten for å sammenligne hva informantene rapporterer om atferden.en_US
dc.description.abstractKnowledge about children's behavior is essential for parents and kindergarten teachers in order to ensure children's well-being and development. The way children interact with others can vary depending on the circumstances. Additionally, adults perceive children´s characteristics and behaviors differently. The purpose of this thesis was to increase the level of knowledge related to what adult´s report regarding the behavior of three-year-old children. This thesis is based on the social interactionlearningmodel, social constructivism and the nativist theory. The aim is to discuss the following research question; To what extent is there a connection between the child's observed behavior in interaction with a parent, behavior reported from parents and reported from kindergarten teachers? A quantitative research design was employed in the present study, using data from the Norwegian study Barns sosiale utvikling. The data was based on observed behavior from three-years-old children in interaction with their parent. In addition, behavior was reported from their parents and kindergarten teacher. The sample consists of N = 1036 participating children (n = 499 girls and n = 537 boys) and their parents (n = 273 mothers and n = 763 fathers). Correlation analyses was used to investigate the present research question. All analyses were performed using SPSS. The results show more significant correlations between observed prosocial behavior and reported social skills from kindergarten teachers, compared to reports from parents. Furthermore, the relationship between behavior reported from parents and kindergarten was weak, in line with findings from previous studies. The low consensus regarding children's behavior suggests that it is meaningful to obtain information from several different informants and use several methods to obtain it. This makes it possible to achieve unique information from all the informants about the individual child. Additionally, it can provide a more comprehensive picture of the child's behavior, as well as providing the possibility to compare what the various informants report about the behavior.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.subjectthree-year-old
dc.subjectbarnehage
dc.subjectbarns atferd
dc.subjectparents.
dc.subjecttreåringer
dc.subjectkindergarten
dc.subjectbehavior
dc.subjectSosial kompetanse
dc.subjectobservert atferd
dc.subjectrapportert atferd
dc.subjectforeldre. Social skills
dc.subjectobserved behavior
dc.subjectchildren's behavior
dc.titleBarns atferd på ulike arenaer: En empirisk studie av sammenhengen mellom observert atferd sammen med en av foreldrene, rapportert atferd fra foreldre og rapportert atferd fra barnehagelærere.
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-06-19T22:00:15Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i barnevern
dc.description.localcodeMABARN351
dc.description.localcodeMAPS-BARN
dc.subject.nus762106
fs.subjectcodeMABARN351
fs.unitcode17-33-0
dc.date.embargoenddate2021-05-21


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record