Show simple item record

dc.contributor.authorEvensen, Thea Utvær
dc.contributor.authorHartveit, Øyvind
dc.date.accessioned2020-04-25T04:07:17Z
dc.date.available2020-04-25T04:07:17Z
dc.date.issued2020-04-25
dc.date.submitted2020-04-24T22:00:07Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/21996
dc.description.abstractLek i arbeidssammenheng har fått mye oppmerksomhet de siste årene og studier har vist en rekke positive konsekvenser av at medarbeidere inkorporerer elementer fra lek og spill i arbeidet sitt. Hensikten med denne studien er å undersøke sammenhengen mellom daglig selv-initiert lekende arbeidsdesign og daglig arbeidsengasjement. I tillegg ønsker vi i studien å finne ut hvorvidt daglig autonomi og daglig arbeidspress modererer dette forholdet. Studiens overordnede teoretiske rammeverk er jobbkrav-ressursteorien, der selv-initiert lekende arbeidsdesign blir ansett som en personlig ressurs. Studien baserer seg på data samlet inn fra 77 norske militærkadetter, som fylte ut et daglig spørreskjema i 30 påfølgende dager mens de var ombord KNM Statsraad Lehmkuhl. Resultatene fra flernivåanalysene støtter antagelsen om at daglig selv-initiert lekende arbeidsdesign har en positiv sammenheng med daglig arbeidsengasjement, kontrollert for forrige dags nivå av arbeidsengasjement. Videre viser resultatene at sammenhengen mellom daglig selv-initiert lekende arbeidsdesign og daglig arbeidsengasjement er sterkere på dager der autonomi blir opplevd som lavt. Resultatene støtter derimot ikke hypotesen om at sammenhengen mellom daglig selv-initiert lekende arbeidsdesign og daglig arbeidsengasjement ble sterkere på dager der arbeidspress ble opplevd som lavt. Avslutningsvis viste resultatene fra treveisinteraksjonen at sammenhengen mellom selv-initiert lekende arbeidsdesign og arbeidsengasjement er sterkere på dager der både autonomi og arbeidspress ble opplevd som lavt. Inneværende studie viser effekten av daglig selv-initiert lekende arbeidsdesign på daglig arbeidsengasjement i en unik, norsk, operativ kontekst, samt når selv-initiert lekende arbeidsdesign er mest nyttig.en_US
dc.description.abstractAttention to playfulness at work has increased over the past few years, and studies have shown several positive consequences of employees incorporating elements from play and games into their work. The purpose of this study is to examine the relationship between daily playful work design and daily work engagement, and whether this relationship is moderated by autonomy and work pressure. The theoretical framework of this study is the job demands-resources theory, where playful work design is considered to be a personal resource. The study is based on data collected from 77 Norwegian military cadets, who replied to a daily questionnaire in 30 consecutive days while onboard KNM Statsraad Lehmkuhl. The results from the multi-level analysis support the assumption that daily playful work design has a positive relationship with daily work engagement, controlled for the previous days engagement level. Furthermore, the results show that the relationship between playful work design and work engagement is stronger on days where autonomy is low. In contrast, the results do not support the hypothesis that the relationship between playful work design and work engagement is stronger on days where work pressure is low. The results from the three-way-interaction model showed that the relationship between playful work design and work engagement is stronger on days when both autonomy and work pressure are considered to be low. This study shows the effect of daily playful work design on daily work engagement in a unique, operative context, as well as when playful work design is most useful.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectSelv-initiert lekende arbeidsdesign
dc.subjectarbeidsengasjement
dc.subjectkvantitativ dagbokstudie
dc.subjectjobbkrav-ressursteorien
dc.subjectautonomi
dc.subjectarbeidspress
dc.titleSammenhengen mellom selv-initiert lekende arbeidsdesign og daglig arbeidsengasjement: Den modererende rollen til daglig autonomi og arbeidspress
dc.title.alternativeThe relationship between playful work design and daily work engagement: The moderating role of daily autonomy and work pressure
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-04-24T22:00:07Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi
dc.description.localcodeMAPSYK345
dc.description.localcodeMAPS-PSYK
dc.subject.nus736999
fs.subjectcodeMAPSYK345
fs.unitcode17-35-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record