Show simple item record

dc.contributor.authorBolstad, Camilla
dc.contributor.authorØvreås, Kamilla
dc.date.accessioned2020-05-09T04:24:55Z
dc.date.available2020-05-09T04:24:55Z
dc.date.issued2020-05-09
dc.date.submitted2020-05-08T22:00:07Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/22158
dc.description.abstractPassiv-unngående ledelse og medarbeideres oppgaveprestasjon kan være av stor betydning for organisasjoners resultater. Ved å anvende prinsipper fra jobb-krav-ressurs teori, og ved bruk av dagbokdesign og flernivåanalyse, har vi undersøkt hvorvidt medarbeideres daglige oppfattelse av en passiv-unngående leder (jobbkrav) kan relateres til daglig kollegavurdert oppgaveprestasjon (organisatorisk utfallsmål), og om denne sammenhengen modereres av personlig mestringstilnærming eller mestringsunngåelse (personlige ressurser). Utvalget besto av 57 marine kadetter i en operativ kontekst, ombord på et fartøy. Før avreise ble spørreskjema om personlighetstrekk besvart. De daglige målingene av oppfattet passiv-unngående ledelse og kollegavurdert oppgaveprestasjon ble besvart en gang per dag, til et fastsatt tidspunkt. Resultatet av studien viste en svak negativ effekt på sammenhengen mellom daglig oppfattet passiv-unngående ledelse og daglig kollegavurdert oppgaveprestasjon. Videre viste resultatene at personlig mestringstilnærming modererte den negative sammenhengen. Funnet viste at medarbeiderne med lav grad av personlig mestringstilnærming vurderes dårligere på daglig kollegavurdert oppgaveprestasjon, på de dager leder oppfattes som passiv-unngående. For medarbeiderne med høy grad av personlig mestringstilnærming indikerte resultatet at daglig oppfattet passiv-unngående ledelse ikke er relatert til daglig kollegavurdert oppgaveprestasjon. Det ble ikke funnet støtte for at personlig mestringsunngåelse modererte sammenhengen mellom daglig oppfattet passiv-unngående ledelse og daglig kollegavurdert oppgaveprestasjon. Funnene viser dermed at enkelte personlige ressurser kan relateres til sammenhengen mellom daglige jobbkrav og daglige organisatoriske utfallsmål.en_US
dc.description.abstractPassive-avoidant leadership and employee task performance can impact organizations results greatly. By applying principles from job-demand-resources theory, and through the use of diary design and multilevel modelling, we have investigated whether employees` daily perception of a passive-avoidant leader (job demand) relates to daily peer-rated task performance (organizational outcome), and if this relationship is moderated by personal mastery-approach or mastery-avoidance (personal resources). The selection consisted of 57 naval cadets on a vessel in an operational context. Before departure, a survey on individual characteristics was completed. The daily measures of employee perception of passive-avoidant leadership and peer-rated task performance were answered once per day, at a given time. The results showed a weak negative effect on the relationship between employees` daily perception of passive-avoidant leadership and daily peer-rated task performance. Furthermore, the results showed that personal mastery-approach moderated the negative relationship. Findings show that employees with low levels of personal mastery-approach are rated worse on their daily peer-rated task performance, on days when their leader is perceived as passive-avoidant. For employees with high levels of personal mastery-approach, results indicate that daily perceived passive-avoidant leadership is not related to peer-rated task performance. We did not find any support for personal mastery-avoidance moderating the negative relationship between employees` daily perception of passive-avoidant leadership and daily peer-rated task performance. The findings indicate that some personal resources can be related to the relationship between daily job-demands and daily organizational outcomes.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectdagbokdesign
dc.subjectoppgaveprestasjon
dc.subjectinnen-person
dc.subjectPassiv-unngående ledelse
dc.subjectflernivåanalyse
dc.subjectmestringsorientering
dc.titleDaglig sammenheng mellom oppfattet passiv-unngående ledelse og kollegavurdert oppgaveprestasjon: Personlig mestringsorientering som mulig moderator
dc.title.alternativeDaily association between perceived passive-avoidant leadership and peer-rated task performance: Personal mastery goal orientation as a potential moderator
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-05-08T22:00:07Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi
dc.description.localcodeMAPSYK345
dc.description.localcodeMAPS-PSYK
dc.subject.nus736999
fs.subjectcodeMAPSYK345
fs.unitcode17-35-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record