Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOsland, Jorunneng
dc.date.accessioned2008-11-11T12:09:17Z
dc.date.available2008-11-11T12:09:17Z
dc.date.issued2008-11-11eng
dc.date.submitted2007-11-16eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/2906
dc.description.abstractSosiolingvistisk gransking av SMS-språk.no_NO
dc.description.abstractMålsettinga for avhandlinga er todelt. For det første er det ei skildring av tenåringar sitt SMS-språk, og kva som kjenneteiknar denne språkbruken. For det andre er det ei undersøking om om språkbruken vert påverka av ulike sosiale variablar: Kjønn, gruppetilhøyrsle og relasjon til mottakar.Den språklege delen tek utgangspunkt i teoriar om nettspråk, og då særleg Ylva Hård af Segerstad, og samanliknar SMS-språket med tradisjonelle oppfatningar av kva som kjenneteiknar skrift og tale. Den sosiale delen er basert på gruppeteori, akkomodasjonsteori og sosial nettverksteori (særskilt relasjonssymmetri).Tekstmeldingsmaterialet er frå tolv 10. klassingar ved ein ungdomsskule på Jæren. Desse informantane var fordelte på tre ulike grupper, basert på fritidssysler: Idrett, religiøs aktivitet og frittståande (dvs. ungdommar som ikkje dreiv med nokon av dei andre aktivitetane). I kvar gruppe var der to gutar og to jenter. Desse vidaresendte tekstmeldingane dei skreiv i ein tidsperiode på ei til to veker. I tillegg vart alle informantane intervjua i etterkant.Det innsamla datamaterialet er delvis kvalitativt og delvis kvantitativt. Den første delen av analysen presenterer dei sentrale kjenneteikna ved språkbruken (i vid forstand) i tekstmeldingane. Dei typiske SMS-fenomena var: Forkortingar (økonomisering - leksikalsk, grammatisk og syntaktisk), skriftleggjering av tale (written speech - typografisk, ortografisk og leksikalsk) og emotikon. I tillegg var det svært utbreidd bruk av rituelle helsingar i starten og slutten av tekstmeldingane.Andre delen av analysen fokuserte på samanfall mellom SMS-fenomena og sosiale variablar.SMS-språket til informantane frå Jæren er prega av kreativitet, leik og innovasjon. Dei er del av ein kontinuerleg tekstproduserande generasjon som ikkje kjenner seg bundne av samfunnet sine språknormer, og dei gjer språket til sitt eige, personlege uttrykksmiddel.no_NO
dc.format.extent993601 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonnoeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectSMSnob
dc.subjectTekstmeldingnob
dc.subjectMobiltelefonnob
dc.subjectKjønnnob
dc.subjectSpråknob
dc.subjectSosiolingvistikknob
dc.subjectRelasjonnob
dc.subjectGruppernob
dc.titleDet sosiale SMS-språket - jærske tenåringar sitt SMS-språk sett i lys av kjønn, gruppetilhøyrsle og sosiale relasjonarnob
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng
dc.description.degreeMaster i Nordisk språk og litteratur
dc.description.localcodeMAHF-NORD
dc.description.localcodeNOLISP350
dc.subject.nus711123eng
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Nordiske språk: 018
fs.subjectcodeNOLISP350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel