Show simple item record

dc.contributor.authorLund, Guro Koksvikeng
dc.date.accessioned2010-09-08T12:40:44Z
dc.date.available2010-09-08T12:40:44Z
dc.date.issued2010-05-18eng
dc.date.submitted2010-05-18eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/4124
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven er en arkeologisk analyse av spill i middelalder i en bykontekst. Med spill menes gjenstander brukt til brett- og terningspill. Det har ikke tidligere vært foretatt en samlet undersøkelse på dette materialet, og målet med undersøkelsen har vært å belyse en del av middelalderens byliv som knyttes til overskuddsaktiviteter. Fra i alt nitten ulike utgravningslokaliteter i Bergen er det fremkommet gjenstander knyttet til spill som danner grunnlaget for denne undersøkelsen. Fokus ligger likevel på de gjenstandene som fremkom under de store Bryggeutgravningene (1955-1968). I middelalderen var dette området en sosial smeltedigel med både lokale og internasjonale mennesker som levde og arbeidet side om side. Arkeologisk sett er området også godt egnet for undersøkelser på detaljnivå. Hovedmålet har vært å forsøke å etterspore hva slags sosiale aspekter som knytter seg til bruken av spill i en middelalderby, samt å undersøke variasjon i bruken av spill over tid ved å se på introduksjon av nye spill og kontinuiteten i bruken av gamle spill kjent fra jernalder. I alt 1108 sikre og sannsynlige gjenstander knyttet til spill er funnet i Bergen. Det inkluderer spillebrett (7), spillebrikker (1068), terninger (30) og mulige sjetonger (3). Det er et omfangsrikt materiale som omfatter flere kjente spilltyper fra middelalder: sjakk, kvátrutafl, mølle og hnefatafl. De to sistnevnte spillene har vært i bruk i Norge siden jernalder, mens sjakk ble introdusert i siste halvdel av 1100-tallet. I tillegg til disse spillene er det også sannsynlig at man har kjent til spill som dam, og da sannsynligvis damspillets forløper alquerque. Størsteparten av gjenstandsmaterialet i denne undersøkelsen er datert fra slutten av 1100-tallet til begynnelsen av 1500-tallet. På midten av 1200-tallet kan det spores en økning i spillaktiviteter, med et toppunkt på 1300-tallet, som vedvarer til begynnelsen av 1400-tallet. Spillgjenstandene fra Bergen har vist seg å passe inn i en videre geografisk kontekst av skandinaviske urbane samfunn fra middelalder. Det er særlig flate sirkulære spillebrikker som dominerer det hittil undersøkte Skandinaviske gjenstandsmaterialet fra denne tidsperioden. I tillegg er også sjakkbrikker vanlige, samt gjenstander knyttet til hnefatafl. Det er likevel også forskjeller å spore. Gjenstandsmaterialet fra Bergen er svært omfangsrikt, med over tusen gjenstander, og i tilegg til representasjon av flere ulike spill er det også store variasjoner innen de ulike gjenstandskategoriene. Mølle og kvátrutafl har vært i bruk fra 1100-tallet og inn i nytid. Hnefatafl er det derimot mindre spor etter, noe som antakelig skyldes at det ble byttet ut med det mer populære sjakkspillet. De fleste sjakkfunn dateres til ca. 1200 her i landet, men spillet har en tidlig representasjon i Bergen da de eldste funnene dateres til slutten av 1100-tallet. Denne tidlige introduksjonen skyldes trolig byens internasjonale kontakter i middelalder. Undersøkelsen av dette omfangsrike og varierte spillmaterialet viser at det å spille var en utbredt og vanlig aktivitet i Bergen, spesielt i høymiddelalderen.en_US
dc.description.abstractThe subject of this thesis is an archaeological study of gaming artefacts, items used in the playing of board- and dice games, from the medieval town of Bergen. The aim of the study is to shed light on a part of the medieval urban life which so far has undergone relatively little research. The gaming artefacts which form the basis of this study derive from several excavations in Bergen, nineteen in total, but the main focus lies on the artefacts discovered during the extensive Bryggen excavations (1955-1968). This area was during the Middle Ages the centre for international trade, a social melting pot with both local and international residents living and working side by side. Archaeologically, it is a well documented site and therefore suited for a thorough study of gaming activities in an urban context. My over all aim has been to see what kind of social meanings that lay behind the use of games, and to trace variations in time by looking at the introduction of new games, and continuity in the use of old ones. The gaming material from Bergen constitutes an extensive assemblage of 1108 gaming artefacts which includes gaming boards (7), gaming pieces (1068), dice (30) and jetons (3). The particular types of games these artefacts represent are chess, tables, merels and hnefatafl. The two latter have been used in Norway since the Iron Age, whereas chess was introduced in Scandinavia during the twelfth century. Aside from these games there is also a strong possibility that the residents in Bergen were familiar with games such as draughts, and perhaps more likely alquerque, its predecessor. The majority of the artefacts in this study have been dated from the end of the twelfth century to ca 1500. There was a rise in the use of gaming artefacts from the end of the twelfth century, with a peak in the activity during the fourteenth century. The gaming artefacts from Bergen fit into a larger geographical context of Scandinavian urban environments in the middle ages, where in particular circular discs dominate the gaming material. However, there are also significant differences. The gaming material from Bergen is as mentioned extensive, over a thousand artefacts, with items relating to several types of games. There can be traced a continuity in the use of games such as merels and tables from the late twelfth century to the beginning of the sixteenth century. There are few artefacts pertaining to hnefatafl, and it seems to have gone out of use as chess became more popular. As for chess, it has an early representation in Bergen, as opposed to other finds in Norway, with the oldest finds being dated to the end of the twelfth century. This early introduction is likely a result of international contact. The study of this extensive and diverse gaming material has shown that playing games was a common activity in medieval Bergen, particularly in the High Middle Ages, with the use of both old and new games. Increaseen_US
dc.format.extent5233931 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectMiddelaldernob
dc.subjectByhistorienob
dc.subjectSpillnob
dc.subjectSpillebrettnob
dc.subjectSpillebrikkernob
dc.subjectTerningernob
dc.subjectHnefataflnob
dc.subjectKvatrutaflnob
dc.subjectMøllenob
dc.subjectAlquerquenob
dc.subjectDamnob
dc.subjectSjakknob
dc.subjectSkaktaflnob
dc.subjectArkeologinob
dc.titleSpill i middelalderens bysamfunn. En arkeologisk analyse av spillmateriale fra Bergennob
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng
dc.description.degreeMaster i Arkeologi
dc.description.localcodeMAHF-ARK
dc.description.localcodeARK350
dc.subject.nus713306eng
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Arkeologi: 090::Nordisk arkeologi: 091
fs.subjectcodeARK350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record