Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVie, Even Hestadeng
dc.date.accessioned2012-10-01T07:32:02Z
dc.date.available2012-10-01T07:32:02Z
dc.date.issued2012-06-01eng
dc.date.submitted2012-06-01eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/6077
dc.description.abstractThe thickness and extent of the inland ice during the Younger Dryas Chronozone (YD) in central parts of South-Norway is still debated. The aim of this thesis is to map the sediments in Grødalen, for reconstruction of the local deglaciation, and to put this into a regional setting. Grødalen is a fish-hook valley in Sunndalsfjella, Nordmøre, bordered by Dovrefjell to the south and Trollheimen to the north. Mapping based on aero photos has been done with supervision form the Geological Survey of Norway (NGU) in February 2011. The digitally sketched map was used as a basis for the field investigations. Core samples from Koksvikmyra were also collected for stratigraphic analyses and radiocarbon dating. Moraines in the mountains around Grødalen give evidence of a glacier advance that is older than the deposits in the valley. This is established as the Løstøl-fremmerdal Stage. Grødalen is featured by a typical dead ice landscape, including fan deposits and valley eskers. Distinct terraces characterize Grødalen and the adjacent valleys. These are elevated c. 760 m a. s. l., which corresponds to the valley threshold. They have earlier been interpreted as both lateral moraines and shore lines from a glacial dammed lake. Because of their morphology and texture, and the seeming lack of glaciolacustrine sediments in Grødalen, they are here interpreted as semisublateral drainage channels, controlled by the passage point in the valley. On the distal side of this passage point here is a sandur, on which there is observed ice wedge polygons. The sandur indicates that the glacier front has been situated at the passage point for some time. This stage is here established as the Grødalen Stage. The Vedde Ash was discovered in the core samples from Koksvikmyra. The basal sediments were dated to c. 12500 years BP, which indicates that Grødalen was deglaciated during the early YD. A simple reconstruction of the glacier surface shows that the Grødalen Stage can be synchronous or slightly older than the Giklingen deposit in Sunndalen. The reconstructed glacier surface can also be connected to lateral moraines in Drivdalen, further east. These have earlier been correlated to the Tautra Stage (early YD) in Sør-Trøndelag. Based on the ice wedges and a rock glacier moraine, there must have been permafrost at a later stage in this area. These results indicate that it has been a net deglaciation during the YD in Grødalen and Sunndalen. This is similar to Trøndelag, and contrarily to southwestern Norway, where it has been a major glacier advance during the same period.en_US
dc.description.abstractTjuknaden og utbreiinga til innlandsisen gjennom yngre dryas i sentrale delar av Sør-Noreg er framleis omdiskutert. Målet med denne oppgåva er å kartleggje lausmassane i Grødalen, med sikte på å rekonstruere den lokale isavsmeltingshistoria, og prøve å sette denne inn i ein regional samanheng. Grødalen er ein agnordal i Sunndalsfjella, Nordmøre, tilstøytt av Dovrefjell i sør og Trollheimen i nord. Kartlegging basert på flyfoto vart gjort med rettleiing frå Norges geologiske undersøkelse (NGU) i februar 2011. Denne digitale kartskissa var utgangspunkt for påfølgjande feltgranskingar. Det vart også henta inn kjerneprøvar frå Koksvikmyra for stratigrafisk analyse og radiokarbondateringar. Moreneryggar i fjella kring Grødalen vitnar om ein breframstøyt som må vere eldre enn avsetjingane i sjølve dalen. Dette er her etablert som løstøl-fremmerdalstrinnet. Sjølve Grødalen er prega av eit typisk daudislandskap. Vifteavsetjingar og slukåsar inngår i dette. Distinkte terrasseformer pregar Grødalen og dei tilstøytande dalane. Desse ligg kring 760 m o. h., noko som tilsvarer dalterskelen. Dei har tidlegare blitt tolka som både randmorenar og strandlinjer frå ein bredemd sjø. På bakgrunn av deira morfologi og tekstur, samt det tilsynelatande fråveret av bresjøsediment i Grødalen er dei her tolka som semisublaterale smeltevasslaup, styrd av passpunktet i dalen. Distalt for dalterskelen ligg det ei sandurslette, og på denne er det observert iskilepolygonar. Sanduren viser at brefronten må ha låge ved passpunktet for ein periode, her etablert som grødalstrinnet. I kjerneprøvane frå Koksvikmyra vart Vedde oskelag påvist. Botnsedimenta vart datert til ca. 12500 år før notid, noko som indikerer at Grødalen vart isfri tidleg i yngre dryas. Ei enkel rekonstruering av breoverflata viser at grødalstrinnet kan vere like gamalt eller litt eldre enn Gikling-avsetjinga i hovuddalen Sunndalen. Den rekonstruerte breoverflata kan også knytast til lateralmorenar i Drivdalen lenger aust, som tidlegare er korrelert til tautratrinnet (tidleg yngre dryas) i Sør-Trøndelag. Basert på iskilane og ein steinbremorene må det ha vore permafrost i dette området på eit seinare stadium. Desse resultata tyder på at det har førekome ein netto deglasiasjon gjennom yngre dryas i Grødalen og Sunndalen. Dette står i likskap til Trøndelag, og i motsetnad til Sørvestlandet, der yngre dryas ber preg av eit stort breframrykk.en_US
dc.format.extent9278632 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonnoeng
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.subjectGrødaleneng
dc.titleKvartærgeologisk kartlegging og rekonstruksjon av isavsmeltinga i Grødalen, Sunndalsfjellaen_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMaster i Geovitenskapen_US
dc.description.localcodeMAMN-GEOV
dc.description.localcodeGEOV399
dc.subject.nus756199eng
fs.subjectcodeGEOV399


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel